Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 “БУРЯАД СОЁЛ” ЭМХИ ШУХАЛА ХЭРЭГТЭЙ АЖАЛ ХЭНЭ

“БУРЯАД СОЁЛ” ЭМХИ ШУХАЛА ХЭРЭГТЭЙ АЖАЛ ХЭНЭ

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Можонууд хоорондын олониитын “Буряад Соёл” эмхиин байгуулагдаһаар табан жэл болохоео байна.
Мэдээжэ олониитын ажал ябуулагша Булад Шагжин, тэрэнэй хани Саяна Шагжина, мүнөө үедэ эмхиие толгойлогшо Солбон Санжиев гэгшэд эгээн түрүүшын шатаһаа эдэбхитэй ажал ябуулһан байна. Буряад арадай түүхэ, түрэл хэлэ, уран зохёол, дуу хүгжэм һонирходог хүнүүд түрүүшын уулзалгануудта аргагүй дуратайгаар суглардаг һэмди. Залуушье, наһажаалшье  олон хүнүүдээр танилсаабди, нүхэд болообди. Зохёохы ажалтай хүнүүдэй хөөрөө шагнахадаа,  бидэнэр мэдэхэгүй юумээ мэдэхэ болоо, ухаан дээрээ ухаа нэмээ һэмди. Алдарта уран зохёолшод Владимир Митыпов, Баир Дугаров, Владимир Гармаев, Алексей Гатапов, кинорежиссер Солбон Лыгденов, багшанарай багша Сономбал Цыденович Содномов, тэрэ үедэ эрдэм болбосоролой сайд байһан Алдар Дамдиновтай уулзалганууд маша һонирхолтойгоор үнгэрөө һэн. Мэдээжэ хүнүүд өөһэдөөшье арад зоноор уулзаха дуратайнууд байгаа, бидэшье асуудалнуудые табижа, сэдьхэлээ ханадаг байгаабди.

“Буряад Соёл” мүнөөдэр, оршон сагта ямар ажал хэжэ байна гээшэб? Иимэ һонирхолтой Хани барисаанай байшанда Людмила Байминова, Оксана Гармаева, Солбон Дугаров болон бусад бүлгэмэй эдэбхитэдтэй уулзабабди.

«Буряад Соёл» можонууд хоорондын олониитын эмхи Хани барисаанай байшанда ажалаа ябуулдаг юм. «Зугааша» гэжэ нэрэтэй клубтэ һарын хоёр дахин хүн зон ерэдэг. Дүхэриглэн һуугаад, нэгэшье ород үгэ оруулангүй буряадаараа хөөрэлдэдэгбди. Нютагай аялгаар хөөрэлдэхэдэ  болоно. Эхэ хэлээрээ зугаалжа һураһан хүнүүд олошоржо байна.

Буряадаараа дуу дуулажа һураха дуратайшуул суглараад, арадай дуунуудые, мүнөө үеын суутай болоһон дуунуудые сээжэлдэдэг, дуулажа һурадаг. Бутид Долгорова багшын заахада, нүхэдөө, хүүгэдөө дахуулаад хүнүүд олоороо дуратайгаар  ерэдэг.

Нүгөө таһалгада хуушан монгол хэлэндэ һураха дуратайшуул суглардаг. Монгол бэшэгые уран гоёор (каллиграфи) бэшэжэ һурахаа һанаһан хүнүүд олигой дуратайгаар курсдэ ябадаг.

Буряад үндэһэн хубсаһаа оёжо һураха, һубаһаар, һэеыгээр, нооһоор, шабараар уран урлаг бүтээжэ һураха дуратайшуул нүгөө таһалгада уулзадаг юм.

“Буряад зураг” курсдэ ерэһэн хүнүүдтэ мэргэжэлтэ уран зурааша монгол уран зураг зурахые заадаг юм. Монгол зурагай түүхэ тухай хөөрэдэг байна.

"Буряад соёл" гэжэ олиниитын булгэмэй эмхидхэһэн уулзалгануудта хүн зон олоороо суглардаг. Асуудалнуудые табидаг, өөһэдөөшье хөөрөө дэлгэдэг, буряадаараа хөөрэлдэхэ,  харилсаха гээшэ мүнөө сагта шухала болоод байна. Хэнтэй уулзалга болооб, юун тухай хөөрөөб, уулзалга ямараар үнгэрөөб гэхэ мэтэ һонин мэдээсэлнүүд тэрэ дороо Интернет соо сасагдаад, холо газарта байһан хүнүүд нютагайнгаа һонин дуулаад баясадаг  юм. Нютагай аялгаар Интернет соо иигэжэ бэшээтэй байна: “Би тэрэ сонин уулзалгада ошожо шадаагуйб. Тиимэсээ “хайшан гээд, хэр зэргээр уулзалга унгэрбэб” гэжэ уран зохёолшон Алексей Гатаповсаа сурабаб. "Сайн уулзалга болоо , хүнүүд ясала олон байжа, ном, уран зохёол тухай сонирхолтой хэлсээн гараа" - . гэжэ тэрэ хөөрөө. “Буряад соёлоо үргэхэ хүсэлтэй залуушуулай олошоржо байсандань ехэ урматай байнаб” гэжэ, суутай уран зохёошо басал тэмдэглэбэ”. Иимэшүү мэдээнүүдые Интернет соо уншаад, “Буряад Соёл” бүлгэмдэ ерэхэ, арга хэмжээнүүдтэнь хабаадаха дуратайшуул олошорно.

Мүнөө энэ үдэрнүүдтэ ерэхэеэ байһан 2019 оной Шэнэ жэлдэ бэлэдхэл ура дундаа ябажа байна.

Гахай жэлэй Сагаалганда ямар урилдаануудые эмхидхэхэб гэжэ түсэблөөн боложо байна. Эдэ уулзалгануудта үхибүүд, залуушуул буряад арадай түүхэ, соёл, ёһо заншал, дуу хүгжэм, хатар наада мэдэхэ болоно.

“Буряад Соёл” бүлгэм 2018 оной эхиндэ Президентын грантын мүнгэндэ хүртөөд, ажалаа бүри эршэмтэйгээр, бүри урматайгаар ябуулжа байна.

Буряад соёл, эрдэм, буряад хэлэ бэшэг, дуун, хүгжэм болон бусад бүхы мэдэсэ арад зондоо тараан дэлгэрүүлжэ, ном судар болон бусад юумэндэ һургажа байһан “Буряад Соёл” бүлгэмэй түрүүлэгшэ

Солбон Санжиев,  Людмила Байминова, Оксана Гармаева, Раиса Бадмаева болон бусад эдэбхитэдтэ хэжэ байһан ажал хэрэгтэнь амжалта хүсэнэбди!

Notice: Undefined index: vote-post-7166 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 3.5 из 5)