ДОНДОГ УЛЗЫТУЕВЭЙ ШҮЛЭГ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Уран шүлэг, ирагуу дуун хүнүүдэй зүрхые шэмшэрүүлэн уярааха шадалтай, ухаан бодолыемнай һэргээн тэжээхэ шадалтай, сээжэ сэдьхэл дэбтээн сэлмээхэ шадалтай, ямар ехэ эди шэдитэй гээшэб гэжэ гайхамаар байна!Буряад шүлэгүүдэй баглаа таанартаа дурадханаб, уншажа анжарыт гээд уряалнаб. Сэдьхэлдэмнай сэсэг бадархал, үрэ зүрхэмнай уярхал, буряад хэлэнэй баяниие гайхахабди, өөһэдтөө һайхан бодол абахабди!

Буряад хүн бүхэн агууехэ ирагуу найрагша Үлзытын Дондогойнгоо эдэ үгэнүүдые һанан-һанан, буряад арадтаа юу хэхэ гээшэбиб гэжэ зүрхэ сэдьхэлээ шэмшэрүүлэн, ухаан бодолоо гүйлгэн байял даа!

МҮНХЭ БОЛТОГОЙ
Гансахан хүнэй гансахан наhанай
Газар дээрээ охорхоншье hаа, 
Yгэлhэн yгэ, үйлэ хэрэгынь
Yеын үедэ мүнхэ болтогой!

Уян бэе, уран яһанайнь
Ууян хүүен залирдагшье һаа,
Сэдьхэл һанаан, сэлмэг бодолынь
Сэлеэн соогоо мүнхэ болтогой!
Дарашагүй арюун сагаан сэдьхэлынь,
Дабашагүй хатуу эрэлхэг зоригынь,
Дабташагүй нангин һүр һүлдэнь
Ургы боложо газартаа дуулин,
Харгы табижа, тэнгэреэр дүүлин,
Мүшэтэ ехэ замбуулин соогоо
Мүнхэ болтогой, мүнхэ болтогой!

                   Х Х Х

Шинии мүшэн минии мүшэнтэй тохёогоо, -

Шэбшэжэл ябанаб гансал шамаяа зосоогоо.

Шинии мүшэн минии мүшэнтэй тохёогоо, -

Шэдитэ дуранай ошо бадаран носоогоо.

Шинии мүшэн минии мүшэнтэй тохёогоо,-

Шэбэнэн дуулгажа сэдьхэлэй дохёо үгөө.

Шинии мүшэн минии мүшэнтэй тохёогоо,-

Шэнэлэн жаргаха наһыемнай зохёогоо.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 4 из 5)