Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 ДУУЛАЖА ЯБАХА ХУБИ ЗАЯАТАЙ…

ДУУЛАЖА ЯБАХА ХУБИ ЗАЯАТАЙ…

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Алдарта дуушадаар суутай аглаг уужам Ага нютагай Ушарбай тоонтотой Эржена сагаангууд омогой Нанзадай Бальжинима нагаса абындаа торнижон үндыһэн намтартай. Нагаса эжын эгээн арюун, эгээн нангин үлгын дууе соносожо үндыһэн Эржена жаахан байхын дуу хүгжэм дуулахадаа, шарайнь ондоохон болоод, бодолгото болоод зогсошохо, гүнгэнэн,  аянгыень хадууха гэжэ оролдодог бэлэй.  Нагаса аба эжы  Нанзатов Бальжинима Нанзатович Цыдендоржиева Цыбжит Балдановна хоёр Эрженые хүмүүжүүлхэдээ,  буряад ёһо заншал, түрэлхи эхэ хэлэеэ, арадай аман зохёол, дуунуудые мэдэдэгээр,   буряад басаганай  абари зан, хүнүүдтэй харилсаха гурим тухай заажа, һургажа  үндылгэһэн юм.

Хуби заяанай орёохон байдалаар Эржена түрэһэн аба эжыһээ холо байхадаа, тэдэнээ үгылээд гунигладаг, сэдьхэлдээ нэгэл шархатай байдаг бэлэй. Орёо ордоһотой энээхэн дэлхэй дээрэ хүнэй хүби заяан элдэб янзаар эрьелдэдэг гээшэ ааб даа...

Абань Цыренжаб Санжиев үндэр уула хадануудтай, уран шүлэгшэдөөр, дуушадаар баян, заха холын Захааминай Дүтэлүүр нютагай юм. Буряадай хүдөө ажахын институт дүүргээд, оюутан ябахадаа Ага нютагай басаган, дууша, хөөрөөшэ, сэбэрхэн Баярмаатай хуби заяагаа ниилүүлээд, малай аргашан мэргэжэлтэй хоюулаа аяар холо Ононой эрьедэ оршодог Тугшан нютаг ажаллахаа ошоһон байгаа.

Абань Эрженэдээ жаахан байхадань, эсэгэ хүнэй энхэрэл, аба хүнэй анхарал үзүүлһэн ааб даа.  Боро юрьеөөнэй  үдэр бүриин ажал,  үглөө бүри нюдэндэнь харагдадаг  нюсэгэн тала, нютагһаа холо, хариин дайдада һанаанда таараагүй байдал, эреэнтэй маряантай энэ дэлхэйн үзэгдэл – Цыренжаб басагаяа талаад лэ, уйлан хайлан  Захааминаа ябашоо һэн. Тиигээд лэ Эржена нагаса аба эжыдээ үндыхэ хуби заяатай байшоо.  Эрженын мүнөө һанахадань, нагаса аба эжы хоёройнь  урин дулаахан хандаса, Цырегма абжаагайнь  дуунууд, ирагуу шүлэгшэн Жаргал хуряахайнь дуулаха дүй дүршэлэй заабаринууд,  түрэһэн аба эжытэеэ хахасалай уйдхар, сэдьхэлэй хүмэреон бүгэдэ дуушан болохо хуби заяандань нилээхэн ехэ мүр сараа үлдөөгөө бшуу.

Арбан зургаатайхан байхадаа, Улаан-Үдын хүгжэмэй һургуулида һуралсажа, дуушанай бэлэн бэшэ мэргэжэлэй хатуужал гаража эхилээ һэн. Багшань Вячеслав Баендаевич Елбаев  олон суута дуушадые һургаһан, Эрженые дуу дуулаха шадабарида, ажабайдалай заабари заршамда  нилээн һургаһан, мүлиһэн  ааб даа. Эржена багшадаа баярые хүргэн, ходол дурсан хөөрэжэ байдаг юм.

1997 ондо Эстрадна дуунай 1У республиканска “Сагаан һара” телевизионно мүрысөөндэ Эржена Санжиева илалта туйлажа, Гран При шагналда хүртөө һэн. Тэрэнэй дуулаһан “Түрүүшын дуран” гэжэ дуун тэрэ үедэ залуушуулай дууладаг эгээн дуратай дуун боложо шалгараа бэлэй.

Москвада Гнесинтэнэй нэрэмжэтэ дээдэ һургуулида һуралсаһан юм. Тэндэ һуража байхадань, Марина Владимировна Полякова багшань Америкын суута Сетте Риггз хүгжэмшэндэ Эрженые шагнуулаа бэлэй.  Дэлхэй дүүрэн мэдээжэ хүгжэмшэн хэлэхэдээ, энэ хүндэ бурханһаа заяагдаһан ирагуу хоолой, дуулаха өөрын онсо маяг байна, энэ басаганда минии нэмэжэ зааха заабари үгы, энэ басаган хожомоо дэлхэй дүүрэн суурхуулха дуушан болохо гэжэ хэлэһэн тухайнь,  тэрэ уулзалгада байһан Бүхэроссиин телевидениин сэхэ нэбтэрдэг “Просвет” дамжуулгые  хүтэлэгшэ Дмирий Дибров  Росси гүрэнэй углуу тохой бүхэндэ харадаг Нэгэдэхи каналаар  Сетте Риггз гэгшын хэлэһэн эдэ үгэнүүдые хэлэжэ, Эржена олондо мэдээжэ, суутай болоо һэн. Дмитрий Дибровэй дамжуулгада Эржена буряад арадай “Үншэн сагаан ботогон” дуу, “Ум маани бадмэ хум...” гэжэ маани мэгзэм аянгалан дуулаа һэн. Мүнөөшье тэдэ дуунуудынь интернет дүүрэн табяатай байдаг, шагнаха бүреэ  Эржена  басагамни  иимэ гоёор дуулана гээд би хододоо уяржа, омогорхожо  байдагби.

 

Хакассиин түб Абакан хотодо болоһон регион хоорондын хакасс эстрадна дуунай тэмсээндэ Эржена Санжиева илажа Гран при шагналда хүртөө һэн. Тэмсээнэй дүримөөр хакасс хэлээр дуу дуулаха ёһотой байгаа. Эржена хакассуудай дууе уянгатуулан дуулажа, тэдэнэй зүрхэ сэдьхэлынь эзэлжэ шадаа һэн.

Буряад театрай тайзан дээрэ Эржена Санжиевагай тоглолто декабриин 9-дэ болоходонь, тэрэ шэнэ буряад дуунуудые зэдэлүүлхэ. Эржэна буряад дуунуудые аянгалхадаа, онсо ондоохоноор, ямар бэ даа өөрэйн арга маяг оруулдаг юм.

Дуунай аянгын нугалбари (мелизмы)  Эрженын гаргахадань, ямар гоё хоолойтой гээшэб, ямар жэгтэй гоёор дуулана гээшэб гэһэн

мэдэрэлдэ эзэлэгдэн,  нюдөөрни нулимса мэлмэрдэг, сэдьхэлни баяраар халидаг юм.

 

Notice: Undefined index: vote-post-7152 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 1.5 из 5)