Айлшаниие угтаха заншал


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Гэрэй эзэн үүдэеэ нээжэ, хоёр гарайнгаа альга дээшэнь дэлгэжэ, гэртэ орохыень дурадхадаг. Ороһон айлшанаа гэрэйнгээ баруун талада гал гуламтаяа голлуулан һуулгадаг, харин өөрөө хоймор таладаа һуужа, амар мэндээ хэлсэн, зугаагаа үргэлжэлүүлдэг байгаа. Нэрэ алдар, ябаһан хэрэг тухай һурадаггүй ушар айлшанда дурагүйлхэһэн удхатай юм гэжэ буряад зон хэлсэдэг. Гэрэй эзэн эхэнэр түрүүшын аяга сай айлшандаа баридаг, аягаяа баруун гараараа, зүүн гараа баруун гарайнгаа тохоног доро барижа, зохидхоноор, хүндэтэйгөөр сайгаа баридаг байгаал даа. Удаань бусад зүйлэй хоол табидаг. Тиихэдэ айлшан хүн табагтай эдеэень дууһан эдингүй, заабол оёортонь үлөөдэг байһан. Хэрбэеэ гэр бүлэдэ холын харгыда хойнотожо ябаһан хүнүүдэй гэнтэ орожо ерээ һаа, үнинэй танил нүхэд шэнгеэр угтан абадаг бэлэй. Мүнөөнэй үеын залуушуул иимэ һайхан арадай заншалые мартангүй, сахин һэргээжэ ябаха ёһотой гэжэ һанагдана.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)