БАРГАШУУЛ ТУХАЙ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.
Шэнэхээн буряадуудһаауг удам тухай асуухада, "би Харгана халатайб гээд хэлэхыень "Алтаргана" нааданай үедэ дуулаа бэлэйб. Барганар баһа би тиимэ халынби гээд харюусадаг байгаа һэн. Барга зонтой хөөрэлдэхэдэ хэлэниинь ойлгосотой, буряад аялгада дүтөөр дуулдана. Барганар иимэ обогуудтай  (халатай) . Нэрлэбэл: 1. Авгашуул, 2. Xүйслэг, 3. Гучид, 4. Хангин, 5. Сээжин, 6. Жоргоон (жорон), 7. Дайртан, 8. Харгана, 9. Еншөөв, 10. Цагаан ураг, 11. ..., 12. Хагшууд, 13. Бодонгууд, 14. Шарайд, 15. Номчин,(нумчин) 16. Хуасай, 17. Хүвгүүд (хувдүүд), 18. Алгуй, 19. Галзууд, 20. Хонтон, 21. Худай, 22. Күйслэг, 23. Халвин, 24. Авхан, 25. Гүжиан, 26. Сээрчин, 27. шинэ Барга, 28. хуучин Барга... зэргэ болоно Баргын обогуудаас зонхилох нь Хори Буриадын эсэгэ (обог) болоходоо, бусадынь Хамниган, Үбэр Монголын обогууд байна.
гууд байна.

Авхан, Авгачуул, Алтчин, Алгуй, Эмгэнүүд, Эсэд, Эрээгэн, Отготон, Оримсуу, Улиад, Урианхан, Үзээн, Номчин, Баатад, Батнай, Бажиндар, Боргил, Булингууд, Бодонгууд, Хайтал, Хангин, Хагчууд, Халбин, Халгин, Хашнууд, Хашигнар, Хадагтай, Хадаасан, Харзал, Харгана, Харнууд, Харанхууд, Хонтон, Хоохир, Хошууд, Хорчид, Худай, Хурлаад, Хуасай, Хөхнүүд, Хүйлгэчин, Хүйцлэг, Хүвтүүд, Хүвтүүл, Хүдхид, Гавшууд, Галзууд, Гочид, Манхилаг, Сахираад, Сартуул, Сээхэр, Сээрчин, Шимшид, Шарайд, Шарнууд, Тавнан, Төмөрчин, Туваачууд, Даартан, Донгойд, Дуулгачин, Цагаан, Цагаан уураг, Цагаан өрөө, Цагаадай, Цээжин, Чивчин, Цоохор, Цоцлог, Занжхан, Жалайр, Зэлхмэг, Жоргоон, Их зон, Еншөөв зэрэг Овог бий.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)