Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 ЭРХҮҮ БУРЯАДУУДАЙ УУЛЗАЛГА

ЭРХҮҮ БУРЯАДУУДАЙ УУЛЗАЛГА

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Агын тойрогой Гомбожаб Цыбиковэй нэрэмжэтэ үндэһэтэнэй музей 2015 онһоо эхилжэ нютагаархидай уулзалгануудые үнгэргэдэг юм. Хориин 11 эсэгэнэрэй үри саданарай уулзалгануудые «Магтанабди алдарта уг гарбалаа» гэһэн уряа доро үнгэргэхэдэнь, зон олоной сэдьхэлдэ гайхал, урмашал, анхарал түрүүлээ һэн. Сагаангуудай, Хүбдүүдэй уулзалгануудта хабаадахадаа, Шойжид Бадмаевна Арсалановагай уулзалга хүтэлхэдэнь, ямар гоёор хөөрэнэ гээшэб, ямар гоё арга хэмжээ һанаад, зохёогоод, бүтээжэ шадана гээшэб гэжэ ехэ баярлаа, олзуурхаа бэлэйб.  Хамнигадай уулзалгада тудаха ушартай  байгаа бэлэйб. Тэрэ уулзалгада хамнигад тухай түүхын һонин мэдээсэл,  баримтануудые мэдэжэ абаа һэмби.

Музейн ажалшад, Рыгзэн Цыренович Цырендоржиев түрүүтэй энэ ажалаа саашань үргэлжэлүүлхэдээ, ноябриин 14-дэ Эрхүү можоһоо уг гарбалтай улад зониие урижа, музейн ордондоо “Уулзалгын баяр” гэһэн арга хэмжээ эмхидхэбэ.

Эхирэд, булагад үндэһэтэнэй үри һадаһад угайнгаа алдар солотой хүнүүд тухай хөөрэлдөө үүсхээ, түүхын хуудаһануудые ираа, музейн ажалшадай зохидхоноор бэлэдхэһэн үзэсхэлэн хаража хужарлаһан байна.  Гушаад, дүшөөд онуудта партиин шугамаар Агада ажал хэхээр эльгээгдэһэн эхэ эсэгэнэрэй хүүгэдүүд, мүнөө буурал толгойтой болоһон наһажаал хүнүүд “Бидэ Агада түрэһэн байнабди. Ага нютаг бидэнэрэй тоонто нютагнай гээшэ” гээд уярал дүүрэн үгэ хэлэнэ. Елановтан, Асалхановтан, Бураевтан, Алсаевтан болон бусад Эрхүүһээ ерэһэн олон хүнүүд Агын тойрогой хүгжэхэ, дэбжэхэ ажабайдалда аргагүй ехэ хубитаяа оруулһан гээшэ. Инаг дуранай татасаар, хайрын хуби заяагаар айл бүлэ боложо Агада нютагжаһан хүнүүд баһа олон байна бшуу. Үри хүүгэдые үдхэжэ, хани нүхэртөө түшэг тулгуури боложо ябаһан бэреэд, хүрьгэдые нэрлэбэл олон байха даа. Минии мэдэхын, Борис Михайлович Дарханов “Агын үнэн” сониндо гэрэл зурагшаар ажалладаг байгаа,  бэлигтэй соёлшон бүжэг гоёор  хатардаг, Москва хүрэтэр суурхаа һэн ааб даа. Иннокентий Прокопьевич Гергенов олон жэлдэ тойрогой соёлдо ажал хэһэн юм. Николай Алсаев гэжэ врач хүнүүдые аргалдаг,  Тригер Матвеевич Малацагаев олондо мэдээжэ багша, Мэри Николаевна Цырендашиева ирагуу найрагша Батор Цырендашиевай хани боложо, хадамда ерээд, Будаланда, Агада багшалһан юм.  Михаил Сергеевич Архипов бүхы наһаяа тамирай хэрэгтэ зорюулһан хүн юм. Һур харбалгаар өөрөө үндэр амжалтануудые туйлаһан, олон шабинартай бэрхэ багша байха юм. Юрий Алексеевич Мануев Ойхон нютагһаа гарбалтай, Агын тойрогто сэдхүүлшэнэй ажалда амжалтатай ажаллаһан, нютагжаад, мүнөөшье Ага нютагаа магтажа сонинуудта толилолго бэшэһээр зандаа.

Эрхүү буряадуудай уулзалгада Гүрэнэй Дүүмын Федеральна суглаанай депутат Вячеслав Михайлович Мархаев хабаадаба. Тэрэ нютагаархинаа халуунаар амаршалаад, зол жаргалтай, буян хэшэгтэй, амжалта түгэс ажаһуухые  хүсэбэ.

Музейн директор Рыгзэн Цыренович Цырендоржиев нютагаархидаа уулзалгын баяраар амаршалаад, айлшадтаа һайхан үгэнүүдые хэлэбэ, баяр баясхалан хүргэбэ.

Notice: Undefined index: vote-post-7134 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 1.5 из 5)