КАПИТАНАЙ БАСАГАН


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Даши Черниновэй оршуулһан Александр Пушкинай “Капитанай басаган” зохёолһоо хэһэг:

“Хальмаг хүгшэнһөө дуулаһан нэгэ үльгэр би шамда хэлэжэ үгэһүү. Нэгэтэ бүргэд турлаагһаа иигэжэ асууба юм хаш: “Хэлыш, турлааг шубуун, яагаад ши нарата дэлхэй дээрэ гурбан зуун жэл ябанаш, харин би яахадаа миин гушан гурбан жэл ябанабиб?” -“Юундэб гэхэдэ,- турлаагынь харюусаа гээ, - ши амиды амитанай шуһа уудаг байнаш, харин би үхэһэн амитанай мяха эдинэб”. Байза, бишье баһа зоболгоор хооллоод үзэхэ юм байна гэжэ бүргэд бодобо гэхэ. Тиигээд бүргэд турлааг хоёр сугтаа ниидэжэ ошобо. Ниидэжэ ябатараа, үхэһэн мори хараад, хоюулаа буужа дээрэнь һуубад ха. Турлаагынь тоншожол һууна, мяхынь магтажал байна. Бүргэдынь нэгэ тоншобо, хоёр тоншобо, тиигээд даляа дарбайлган хэлэбэ гэнэ: “Үгы ха даа, нүхэр турлааг, гурбан зуун жэл соо зоболго эдижэ ябанхаар, нэгэ дахин халуун шуһа һороошом дээрэ байна даа, саашаа юун болоноб, бурхан мэдэнэ бэзэ!”.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 4 из 5)