Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 АРАДАЙНГАА ЗАН ЗАНШАЛ МЭДЭНЭ

АРАДАЙНГАА ЗАН ЗАНШАЛ МЭДЭНЭ

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Будда Бурхан багшадаа мүргэлтэй  аба эжымнай бидэниие бага наһанһаамнай хүндэ муу юумэ хэхэгүй, хорото сэдьхэл сэдьхэхэгүй,  юумэ хулуухагүй, худалаар хэлэхэгүй, дээрэлхүү зан гаргахагүй, ядуу тулюур хүнүүдтэ туһалха, хүнүүдтэ энэрхы сэдьхэлээр хандаха гэжэ хэлэжэ бидэниие хүмүүжүүлдэг байгаал даа. Үхибүүдэйнгээ   сэдьхэлэй гүн доторые, оюун бодолые хүгжөөхэ, хүнэй хүн шанарые үргэхэ гэһэн һургаал заабаринуудтай, яагаад дадхаан заахаб, ямар аргаар хүмүүжүүлхэб гэһэн арадай зан заншалтай, хэдэн мянган жэлдэ үеһөө үедэ дамжан ерэһэн хүмүүжүүлгын ёһо заншалтай буряад арад байнабди.

Теэд хараад байхадаш, үнгэтэ юртэмсын байдал тад ондоо болошоо. Хүнүүдэй аяг зан баһал ондоо болоно. Хоорондохи харилсаан урданайхидал бэшэ болоо. Саг ондоо болоно, сахилза хүхөөрөө байнагүй. Хүн зоной сэдьхэл шэрүүн болошоо гэжэ һананаб…

 

Гэбэшье,  эльгэ нимгэн налгай зантай Ирина Нимажаповна Доржиеватай  уулзажа хөөрэлдэһэнэй һүүлээр, буряад арадай хүмүүжэл мүхөөгүй,  эхэ эсэгын һургаалитай, элинсэгэйнгээ ёһо заншал хүндэлдэг  хүнүүд байнал даа гэжэ мэдэрээб.   Засаг  түрын зургаанай газарта өөртөөл адли нюур шарайтай албан тушаалтантай уулзаад, түрэл хэлээрээ хөөрэлдэхэ гээшэ ямар гоё гээшэб!

Түрэл арадайнгаа зан заншалаар һүтэй сай аягалжа хүндэлхэдэнь, урмашабаб. Ирина Доржиеватай урда урдаһаа хараад,  буряад хэлэн тухай, һанаан үнөөн болодог ажал хэрэг тухайгаа, һургуулиин үхибүүдэй зохёохы ажалнуудые суглуулжа ном хэблэлдэ бэлдэһэн тухайгаа хөөрэбэб. Тэрэ һонирхол дүүрэн нюдөөр шэртэн хаража, хананхатайгаар намайе шагнаба. Түрэл  хэлээрээ асуудалнуудые табина. Залуу хүн хадаа мүнөө сагай оньһон түхеэрэлгэнүүд тухай, Интернет тухай һайн мэдэсэтэй, минии “Мүнгэн тобшо” сайт уншаһан, хараһанби гэхэдэнь би ехэ баярлабаб.

Хүн гээшэ  баян бардамаараа бэшэ, олоһон олзо

омогоороо бэшэ, хэһэн ажалаараа, бүтээһэн хэрэгээрээ шалгардаг,   сэдьхэл бодолоороо, һэшхэлээрээ арад зондоо сэгнэгдэхэ,  арад зоной хүндэ ямбада хүртэхэ.

Түрэл арадайнгаа түлөө эльгэ зүрхэеэ, сээжэ  сэдьхэлээ, ухаан бодолоо зорюулан ажал хэрэгээ хээрэйгты,  хүнүүдтэ һайханаар хандажа ябаарайгты гэжэ Ирина Доржиевада  үреэгээд,  амжалта хүсөөд,  үргөөһөөнь гарахадаа, дали ургаһан мэтэ болоод саашаа алхалааб.

Бүхы юумые һайн тээшэнь бодоод, хажуудахи зон тухайгаа һайнаар сэдьхээд  байхадамнай,  ажабайдалнай урагшатай, аза жаргалтай, үүлэгүй тэнгэри шэнги сэлмэг арюун байхал даа гэжэ һананаб.

Notice: Undefined index: vote-post-6539 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(3 голоса, в среднем: 4 из 5)