ОНОН, АГА ГОЛОЙ НЭРЭНҮҮДЫЕ ХЭН ҮГӨӨБ?


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Чингис хаан эдир залуу наһатай ябахадаа, галта хара араата агнажа гараһан байгаа ха. Тиихэдээ хоёр хүлэг, Ехэ Загал, Бага Загал гэжэ, моридоо заһажа, номо һаадагаа үргэлөөд, холые зорижо мордоо һэн ха. Хэдэн голые гаталһаар, хэдэн дабаае дабаһаар, галта хара араатые обёоржо, хүлэгэй хурдаар намнан эрьюулээ гэхэ. Намна намнаһаар, аалин намдуу урадхалтай үргэн мүрэнэй эрьедэ ерээд, номо һаадагаа абажа, һуша номоо онолхо гэжэ байтараа, һуршаяа гэнтэ алдажархиһан гээ. Тиигэжэ тэрэ үргэн мүрэндэ Онон гэжэ нэрэ үгөө һэн ха. Алдаһан һуршынгаа хойноһоо бэдэрһээр ябатараа, тунгалаг сэбэрхэн, зөөлэхэн уһатай голой эрьелэ тулажа ерээд, тэрэнээ олоо һэн  ха. Тэрэ голдоо Ага гэжэ нэрэ үгөө һэн гэхэ.

 

Үнэгэн -лисица

Галта хара араатаяа эрьюулһээр, хангай  үндэр хабсагайда гаргаба. Хүлэгүүдэйнгээ һайгаар хангай үндэр хабсагайда хаража ерэхэдэнь, тэрэ галта хара араатань агы нүхэндэ гулдиран орожо ябаба ха. Харин Чингис хаан үрдижэ, галта хара араатаяа һүүлһээнь татажа бариһан юм.  Хоёр хүлэгэйнгөө хурдаар галта хара араатые баряашье һаа, гансал өөрыгөө ушаргүйгөөр магтаба, хүлэгүүд тухайгаа нэгэшье магтаалай  үгэ  хэлэбэгүй. Тэрээндэнь угаа ехээр гомдоһон хоёр хүлэгүүдынь эзэеэ орхёод, эмээлтэеэ,  хазаартаяа Алтан Гадаһан шэглээд,  ниидэжэ ябашабад ха. Алтан Гадаһанда хүлэгүүд ниидэн ошоод, ута жолоонуудаараа дүнгөөд тогтошоһон гэхэ. Сэлмэг һүниин тунгалагта оёоргүй огторгойн гүн далай руу шэглэн харахада, Алтан Гадаһанай хажууда хоёр ялагархан мүшэхэнүд байдаг ааб даа.

89 наһатай ажалай ветеран, пенсионер Батын Галсанай хөөрэһые бэшэжэ абтаба.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)