Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 ДЭЛХЭЙН ЭРХИМ ДУУШАД СОО ШАЛГАРБА

ДЭЛХЭЙН ЭРХИМ ДУУШАД СОО ШАЛГАРБА

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

“Кардиффын аялганууд” гэһэн дуушадай уласхоорондын тэмсээн 1983 ондо байгуулагдаһан юм.

Валлийска Үндэһэтэнэй Оперын ба Кардифф хотын засагай дэмжэлтээр энэ тэмсээн Великобританиин Уэльс можодо Кардифф хотодо 2 жэлэй нэгэ удаа боложо үнгэрдэг юм. Дуушад 18-һаа 32 наһан хүрэтэр наһатай байха ёһотой.

Дэлхэйн алдар суута опернэ дуушад “Кардиффын аялганууд”  гэһэн тэмсээндэ хабаадажа,  илалта туйлахые эрмэлзэн хүсэдэг юм.

Буряадай гүрэнэй опернэ  театрай гол дуушан Ганбаатарын Ариунбаатар мүнөө жэл “Кардиффын аялгануудта”  хабаадажа, “Романс” гэжэ номинацида илалта туй     лаба гэһэн мэдээсэл бидэ олониие тон  ехээр баярлуулба.

Энэ тэмсээнэй гуримаар Ганбаатарын Ариунбаатар өөрынгөө Монгол Улас гүрэнөө түлөөлһэн байна. Опера гэһэн номинацида Г.Ариунбаатар табан янзын хэлээр дуу дуулаа. Тэрэ итальян хэлээр  “Дон Карлос” оперын Родриго гэгшые (Джузеппе Верди) дуулаа. Тэмсээнэй түгэсхэлдэ “Монголын тала нютаг” (хүгжэмынь Б.Шарав, үгэнь З.Тумэнжаргал) дуу дуулажа, дуунда дуратайшуулые гайхуулһан, уяруулһан байна. Бүхэдэлхэйн тэмсээндэ Г.Ариунбаатар гурбан томо шагнал абажа шадаа.

Шүүгшэдэй зүбшэгшэ Мэри Кинг англи үндэстэн эхэнэр нюдэнһөө нулимсаа унагаажа, уярһандаа үгэ хэлэжэ ядажа байхыень хараад бидэнэр ямар ехээр Ариунбаатарай энэ дээдын дээдэ  дуушадай тэмсээндэ илалта туйлахадань бахархана, омогорхоно гээшэбибди.   Мэри Кинг гэгшэтэй сэтгүүлшын хэһэн асуудал харюугай хөөрэлдөөн, хүндэтэ уншагшад,  танай анхаралда.

Асуудал: Танда үнэхээр Монголын сэбэр агаар хэрэгтэй шэнгеэр харагдажа байна гү даа?

Харюу: Би ярижа  ядажа байнаб  (уйлан алдана), этигээхээр бэшэ  гайхамшаг дуушан үнэхээр сэдьхэлыемни хүдэлгөө.

Асуудал: Яагаад бэ?

Харюу: Өөрынгөө түрэл хэлээр дуулажа, уужам сэдьхэлэйнгээ  гүнзэгые  бидэнтэй хубаалдажа,   дуугаараа элирхэйлжэ байхадань гайхамшаг юм байна.

Дуушанай дуулахадань минии сэдьхэл хүдэлөөд байна.  Дуушанайнгаа хэмжээндэ тэрэ яг лэ байгаалиин хүсэн шэнги байгаа. Уужам  хоолойнь гайхалтай абьяасынь харуулна. Гансахан хоолойгоороо бэшэ, өөрэйнгөө дуунда маниие бүрин татажа оруулжа шадаха шанарыень сэгнэхэ хэрэгтэй.

Тэрэ ерээдүйдэ томо тайзан дээрэ симфоническэ оркестртэй гансаараа дуулабал, эсэхэ гээшые мэдэхэгүй байнал даа, хэрбээ тиигэхэ  болобол, тэрэ оройдоошье эргэлзэхэгүй (без сомнения)  шадаха.

Асуудал: Эхин дээрэ тэрэнэй  дуулаһан Шубертын дуун тухай та юу гэжэ бодонобта?

Харюу: Үнэхээр зүрхэ сэдьхэлэй доһолтор дуулажа шадана гээд дабтаад хэлэһүү. Тэрэнэй дуулалга соносоходо,  маш сайхан байгаа. Хэрбэеэ тэрэ үнэхээр дэлхэйн магнай дуушан болохоо хүсэжэ байгаа бол,  нарин нагта, шэмхүүр ажал хэрэгтэй  гэжэ нэмэхэ хэлэхэ  байнаб.

Асуудал: Харин тэрэнэй хоёрдохи дуун болохо Чайковскиин дуун  тухай юу хэлэхэ байнабта?

Харюу: П.Чайковскиин дуун тэрэнэй хоолойдо маша һайханаар таарана, аялгалан дуулахадань,  маша ехэ сэдьхэлэй хүдэлгөөн мэдэрэгдэжэ  байгаа. Дуугаараа хүнүүдые хэр татажа шаданаб, тэрэ шадабарииень хараха хэрэгтэй. Дуушанай урда үнэхээр һайхан ерээдүй хүлеэжэ байна гэжэ би хэлэнэб,- гээд шүүгшэдэй зүбшэгшэ Мэри Кинг онсолон тэмдэглээ.

Ямар дэмбэрэлтэй һайхан үгэнүүд гээшэб!

Монгол һайхан ороноо, монгол арад зоноо, аба эжын алдар нэрэ дэлхэй дүүрэн суурхуулжа ябаһан Ганбаатарай Ариунбаатар манай Буряад театрай дуушан байһанда бахархан баярланабди!  Алдарта дуушанда амжалта, аза жаргал, баяр баясхалан, элүүр энхые хүсэнэбди!

Notice: Undefined index: vote-post-6469 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 4.5 из 5)