ЭХЫН АЧ ХАРЮУЛСАН ЗАЛЬБАРАЛ..


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Энэ уран шүаар Далай ламын эхэдээ зальбарал гээд тайлбарилая. Монголой Забхан аймагта олдожо, нэгэдхэгдээд, 1958 ондо хэблэгдэһэн түүхэтэй.

Абарал алгасалгүй,

Арюун сагаан хэбэлы дэгээн

Арбан сара дэгээжэжүү

Арай ядан нарайлагсан

Ачита эжы мину,

Согоорхой зулай мину эльбэжү

Яса болгогсон,

Сүн эеэн сагаажуу

Сами сугын арса болгогсон

Ачита эжы мину,

Хүхэ усан мэтэ нюдэн мину

Хүхэн эеэн сүүе дусаалгаж,

Сэсэгы хара нюдэ болгогсон

Одбол сэсэг мэтэ Учирхаяа бэрхэ

Ачита эжы мину.

…Хун галуу мэтэ

гангинахые доро мину

Хулмалзан ягаараа

Шэмэгүүлэгсэн ачита эжы мину,

Худаг усан хоёрто

Мэдэлгүй хүрхы мину

Хургуута бүргэд мэтэ

шэгүүрэн абагсан

Ачита эжы мину.

Эрхим дэгээд лам

доро мэргэжүү

Эльгэн түрэлы мину

танигуулаж,

Хүн болгосон ачагы

Харигуулах мину болтогой!

 

 

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)