ЭЖЫ ТУХАЙ МАГТААЛ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

…Эгээл мину түрэхэдэ

Эрдэни мэтэ санагсан,

Эжын ачагы харюулха

Ээлжээ намда багуума.

 

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэхум!

Ум маа ни бад мэхум!

Арбан сара ачижу,

Ангир шара агуурагаараа

Тэжэеэгсэн эжы мину,

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Халуун хүйтэниие ханшаяагсан,

Харша бүхэнии халхалсан,

Хагасалгүй сахижа

Тэжэеэгсэн эжы мину,

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Эрдэнитэ бэеые олбочу

Эгээл намайе тэжээгсээр

Энэ насые барасан

Эхын ачы саная,

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Хотол буянаа намдаа үгөөд,

Хуряагсан нүгэлым өөрөө абаад,

Хойтын заяа найдамгүй

Хүхы халаг эжы мину,

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Алибаа юргөөл үргэгсэн

Амитануу ами абарагсан

Аригуун буян ягуухан

Эхын тулада зорюулая,

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

…Эгээл мину түрэхэдэ

Эрдэни мэтэ санагсан,

Эжын ачагы харюулха

Ээлжээ намда багуума.

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэхум!

Ум маа ни бад мэхум!

Арбан сара ачижу,

Ангир шара агуурагаараа

Тэжэеэгсэн эжы мину,

 

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Халуун хүйтэниие ханшаяагсан,

Харша бүхэнии халхалсан,

Хагасалгүй сахижа

Тэжэеэгсэн эжы мину,

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Эрдэнитэ бэеые олбочу

Эгээл намайе тэжээгсээр

Энэ насые барасан

Эхын ачы саная,

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Хотол буянаа намдаа үгөөд,

Хуряагсан нүгэлым өөрөө абаад,

Хойтын заяа найдамгүй

Хүхы халаг эжы мину,

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Алибаа юргөөл үргэгсэн

Амитануу ами абарагсан

Аригуун буян ягуухан

Эхын тулада зорюулая,

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)