Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Алексей Цыденов сэтгүүлшэдтэй уулзаба

Алексей Цыденов сэтгүүлшэдтэй уулзаба

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Буряад Уласай толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Алексей Цыденов мартын 26-да сурбалжалагшадтай уулзаба. 2 хахад сагай  хугасаа соо хөөрэлдөөн үргэлжэлөө.  Буряадай толгойлогшоор томилогдоһоор тэрэ хоёр һара  боложо байна. Буряад ороной олон нютагуудаар арад зонтой уулзажа ябаһан байна. Хойто-Байгалай, Баунтын аймагаар ябаад ерээ юм.

Алексей Цыденовэй нюур шарай харахада, буряад аад лэ, буряад,  сагаан шарайтай иимэ  буряадууд байдаг лэ, тиимэһээ  тэрэниие хоёр ондоо үндэстэнэй үри гэжэ һанаандааш оруулхаар бэшэ гэжэ  харагдаа. Шуһамнай хүсэтэйл байна гэжэ һанаанда  ороо.  Хүнэй нюдэ руу сэб сэхэ хараад, һонирхол дүүрэн хёрхоор харана гэжэ ажагламаар байгаа. Сурбалжалагшадай асуудал табихадань, саарһа суурһа харангүй, дэлгэрэнгы харюу тэрэ дороо үгэнэ. Ашаа шэрэлгэ тухай, тогтоогдомол сэн түлбэри тухай, электричкэнүүдэй ябаса тухай, Байгал тухай элдэб янзын олон орёо асуудалнуудта торьдиһогүй харюусана. Юундэ энэ  хүн тухай би тиимэ дэлгэрэнгыгээр хараһанаа хөөрэнэбиб гэхэдэ, хүдөө нютагуудаар  ябахада,  ямар хүн бэ энэ шэнэ толгойлогшомнай гээд улад зон асууна ха юм. Тиимэ тула адаглаһанаа, ажаглаһанаа уншагшадтаа дамжуулхаа һанана гээшэб. Тэрэ  өөр тухайгаа, бүлэ, ажал, амидарал ба байдал тухайгаа тодорхойгоор хөөрэбэ.

Алексей Цыденов 4 үри хүүгэдтэй юм байна, ехэ хүбүүниинь 19 наһатай, Бауманай нэрэмжэтэ һургуулида һурана, дунда хүбүүниинь 5-дахи классай һурагша, бага хүбүүниинь намартаа үендөө хүрэхэ, басаганиинь 1-дэхи класста һурана. “Залуунууд байгаад һамгантаяа танилсаа һэмди,тэрэмни  нютаг соогоо сэбэрхэн гэжэ суутай байһан, зүрхыень  эзэлжэ шадаһандаа жаргалтай ябадагби. Һургуулиин дүүрэхэдэ, бүлэмни Москваһаа  зөөжэ ерэхэ юм. Ехэ хүбүүмни  Москвада һуралсалаа үргэлжэлүүлхэ,- гээд Алексей Самбуевич сэтгүүлшэдтэ хөөрэбэ.

 

Асуудал табиха ээлжэн намда тудахадань, толгойлогшын уялга дүүргэгшэдэ би иимэ асуудал табяаб:

-Та энээхэн дүшөөд наһандаа ябанат, эгээн аза жаргалтай наһантнай хэзээ байгааб? Бага балшар наһандаа гү, залуу зандан ябахадаа гү, али мүнөө энээхэн  сагта гү?

-Аба эжы хоёрни мэндэ һайнууд ажаһууна, үхибүүдни үндыжэ байна, үри шэрэгүйб,  үнэн нүхэдтэйб, һэшхэлни сэбэр, дуратай ажалтайб, энээнһээ ехэ жаргал юун байхаб даа...

Мүнөөдэрэй агшан зуурада тон ехэ жаргалтай хүн байнаб. Урдамни асари ехэ зорилгонууд байна. Буряад Уласаа дээдын дээдэ шатада гаргаха гэһэн эрмэлзэлни намайе далижуулна. Ерээдүйдэ үхибүүдтээ, ашанартаа  Буряад ороноо  хүгжөөхын тула үнэн сэхээр ажал хээб гэжэ хэлэхэ эрхэтэй байхаб.  Энэ зорилгоо бэелүүлхын тула  үдэр һүнигүй

шахуу хүдэлнэб. Ажал хэрэгээ ябуулха, яагаад амжалтатайгаар бүтээхэб гэхэ мэтэ асуудалнууд толгойем эзэлээд, амар заяагүй урагшаа тэгүүлэн хүдэлнэбди.

Алексей Самбуевичай тойруу бэшээр, сэхэ руунь бодоһон бодолоо, сэдьхэһэнээ, һанаа зобоожо байһан асуудалнууд иимэ байна гээд сурбалжалагшадта-хүгшэн шононуудта хөөрэшэхэдэнь, хара мэхэгүй, гэнэн хонгор хүн гээшэ гү даа, Буряад Уласые толгойлогшын торгон жолоо барижа ябажа шадаха гээшэ гү, засаг түрын харюусалгата энэ ажалда дан залууданагүй юм гээбы гэхэ мэтэ асуудалнууд толгойдомни орьёлно. Шадамар бэрхэ, түшэхэ тулгууритай, найдабаритай туһалагшадтай болоһой  даа гэһэн бодолдо эзэлэгдэнэб.

-Ажалаймни түрүүшын үдэрһөө эхилээд,  энэшни муу хүн, тэрэ һайн хүн, тэрээниие бү шагнаарай, энээнэй үгэ бү дуулаарай, энэ хүн тэрэнэй түрэл гэхэ мэтэ үгэ хүүр хэлээд хүнүүдэй ороходонь гайхаа бэлэйб. Тиигэбэшье би ойлгоноб, улад зон бултал ямар  бэ даа холбоотой, нютаг нуга  нэгэтэй, аха дүү, худа ураг, суг һураһан гэхэ мэтэ  яахын аргагүй тойрожо гарахаар бэшэ  харилсаанууд байна. Ямар  нэгэ тушаалда хүниие томилходоо,  тэрэнэй  мэргэжэлэй талаарнь хаража сэгнэхэб. Засагай газарта тушаалта хүнүүд һэлгэгдэхэ, тэрээнгүй аргагүй. Харин хэнииеб даа харюусалгата ажалда табиха гэхэдэ, шэлэн һунгаха хүнүүд  үсөөн байна гэжэ  хэлэлтэй. Тиимэ тула баруун тээһээ, түбэй газарһаа хэн бэ ерэхэл болохо. Командые  шэнэлэлгэ аажам тэнюунээр, үгэеэ ойлголсожо үнгэргэхэбди. Энээндэ үндэһэ яһатанай  асуудал (паритет) тэгшэ байхые баримталхаб.  Һунгалтын үедэ, һунгалтын  һүүлдэ энэ асуудалда гол анхаралаа хандуулха хэрэгтэй гэжэ ойлгоноб.

Алишье можо, хизаарай  засагай газарта хүдэлхөөр һургуули  гараһан, бэлэдхэгдэһэн зоной тоодо орожо,  ажалайнгаа хажуугаар һуралсадаг байгаабди. Стэнфордын багшанар, «Боинг» компаниин вице-президент, Кудрин, Греф гэгшэд багшалаа һэн.  Англи стажировкада ошожо  һуралсаа һэмди,-гээд Алексей Цыденов сурбалжалагшадта хөөрэбэ.

Буряад Уласай толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Алексей Цыденовтэ үшөө иимэ  шухала асуудал табяаб:

-Буряад хэлэ хадагалан үлдээхэ ба хүгжөөхэ хэрэгтэ  засагай  газарһаа жэл бүри 34 миллион мүнгэн зөөри һомологдоно. Энэ мүнгэн зөөри тон зүб тээшэнь ашаглагдана гээшэ гү? Хайшаа хэрэглэгдэнэ гээшэб, энэ мүнгэн буряад хэлэ хүгжөөлгэдэ ошоно гээшэ гү  гэжэ арад зоной дунда асуудал, хөөрэлдөөн гаража байдаг? Ажалай хэрэгээр хүдөө нютагаар ябахадам олониитэ улад зон   һурагшалдаг, асуудаг  гэжэ хэлэхэ байнаб. Энэ асуудал өөрынгөө хиналта, шалгалта доро абыт гэжэ Танда ханданаб.

Алексей Самбуевич минии хэлэһэниие блокнот  соогоо бэшэжэ абана һэн.

Засагай  газарта ажаллаха гэжэ һургуули гараһан,  Буряад ороноо хүгжөөн һалбаруулха гэһэн өөрэйн түсэбтэй, урагшаа түгүүлһэн зоригжолтой Алексей Самбуевич Цыденовтэ ажал хэрэгтээ амжалтатай  ябахыень хүсэнэб!

Notice: Undefined index: vote-post-6247 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(3 голоса, в среднем: 3.3 из 5)