Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Эрдэмтэн, уран зохёолшо, багша Ардан Ангархаев

Эрдэмтэн, уран зохёолшо, багша Ардан Ангархаев

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.
Мүнөөдэрэй амин шухала асуудалнуудай урдамнай табигдахада, буряад хэлэн тухай асуудалнуудай хэлсэжэ байхада, орёо ордоһотой оршолонто энэ дэлхэйн элдэб янзаар үдэр бүри хубилжа байхада, бидэ уран зохёолшод тээшээ анхаралаа хандуулжа, эдэмнай түрэл арадтаа хэлэхэ үгэтэй гү, сэдьхэлыемнай тэжээхэ үгэ хүүртэй юм гү гэхэ мэтээр шэбшэн, шэхэеэ табин шагнаарханабди.
Буряадай гүрэнэй Ехэ һургуулида буряад арадай түрүүшын эрдэмтэн Доржи Банзаровай нэрэ бусааха, буряад хэлэнэй факультет нээжэ, ажал хэрэгынь һэргээхэ гэһэн асуудалнуудаар суглаан дээрэ эрдэмтэн, Буряад арадай ирагуу найрагша dsc00556
Ардан Ангархаев буряад хэлэ бэшэгээ, уран зохёолоо хүгжөөхэ гэбэл, Буряадай Ехэ һургуулидаа буряад хэлэнэй факультет бусааха ёһотойбди, Зүүн зүгэй түүхэ, уран зохёол шэнжэлэгдэхэ ёһотой, энэ үйлэ буряад арадай нэрэ түрын хэрэг болоод байна гээд хэлэхэдэнь, суглаанда хабаадагшад халуун альга ташалгаар дэмжэжэ байгаа бэлэй.
Үдэр үнгэрөөд, декабриин 15-да Ардан Ангархаевай 70 наһатай болоһоной баярай суглаан Үндэһэтэнэй номой санда болобо. Багша, эрдэмтэн, ирагуу найрагша, драматург, уран зохёолшон Ардан Ангархаев энээхэн наһан соогоо ямар ехэ юумэ бүтээгээ, зохёогоо гээшэб. Үгэ хэлэһэн хүн бүхэн, засаг түрын газарай түлөөлэгшэд, эрдэмтэд, поэдүүд, суг хүдэлһэн олон хүнүүд, нютагаархиниинь буряад арадай алдарта хүбүүн Ардан Ангархаев мүн гээшэ гэжэ магтажа хэлэжэ, тэбхэр ойгоорнь амаршалжа байгаа бэлэй.
dsc00639dsc00641“Буряад шүлэгэй далай”, “Буряад зүжэгэй хэшэг”, “Буряад уран зохёолой шэлэгдэмэл шэнхинээн” гэһэн гурбан боти, “Мундарганууд” шүлэгүүдэй согсолбори, “Политические и экономические перемены:научное и индивидуальное” гэһэн табан номуудые урдамнай аржыса табяад байхадань, буряад арадай уран зохёолшон, эрдэмтэн, багша, “Буряад Үнэн” сониной генеральна директор ябаһан Ардан Ангархаев түрэл арадтаа, ургажа ябаа улаан бургааһад залуушуулдаа хэлэхэ үгэтэй, буряад хэлэ бэшэгээ хадагалан хамгаалха, шэнэлэн һэргээхэ хэрэгтэ асари ехэ хубитаяа оруулжа, эсэшэ сусашагүй зохёохы ажал хэжэ ябана гэжэ хүндэлэн харанабди. Буряад-монгол арадай гүн ухаанай гүнзэгые мүнхэрүүлжэ, алдар нэрыень үргэжэ, түрэл арадайнгаа хуби заяан тухай бодолоо хубаалдажа, сагаан харые илгаруулжа, түүхын үнэн зүбые элирүүлжэ, арад зоной ухаанда хадуугдаха, хүн түрэлтэндэ уншагдаха хүмүүжэлэй үүргэтэй зохёолоо бүтээжэ, түрэл арадтаа бэлэглэхэ зүргэеэ үргэдхэн ябана.
Хүндэтэ Ардан Лопсонович, наран үшөө дээрэхэн байна, наһан үшөө эртэхэн байна, зохёохы ажалаа үшөө олон жэлдэ хэжэ байгыт гэжэ үреэнэбди. Дэмбэрэлтэ ажалдатнай үшөө ехэ амжалта хүсэнэбди.
Notice: Undefined index: vote-post-6159 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(3 голоса, в среднем: 3.7 из 5)