Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Хайрата үбгэн абаяа дурсанаб

Хайрата үбгэн абаяа дурсанаб

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Агууехэ уранзохёолшо, драматург, кино найруулагша Даширабдан Батожабайн түрэһөөр

95 жэлэй ойдо зорюулагдаһан "Минии уг гарбал"-"История моего рода" Интернет-конкурсдо

Эрхим түүхэ номинаци

Ганбатын Маралмаа,Монгол Уласай Улаан-Батор хотын 48-р сургуулийн 5-дахи “Е” анги

15129796_1816862505220051_1461776364_n

Минии аба Санжаагай Ганбата Улаалзай Хүбдүүд омогой зон гээшэбди гэжэ намда ойлгуулан хөөрэдэг. Абымни үбгэн аба Юндэнэй Дамбинима Ага найман эсэгын Хойто-Ага нютаг тоонтотой байһан юм. Хайрата үбгэн абамни гуша гаран онуудай хашалган хамалганай хатуу шэрүүниие бэе дээрэ үзэһэн юм гэжэ би мэдэхэб. Монгол-Орос гүрэнүүдэй хилэ нюусаар дабажа гараад, Монгол орондо нютагжаһан юм. Дамбинима үбгэн абын гэрэл зураг манай бүлэдэ хадагалаатай байдаг.  Дамбинима элинсэг үбгэн абамни Санжаа, Цэрэн, Цэвээн, Цэрэн-Дулма гэжэ хүүгэдые гарыень ганзагада, хүлыень дүрөөдэ хүргэһэн байна. Санжа үбгэн абамни Пурэвдорж, Сэвэлмаа, Ганболод, Ганбаатар, Сэвэл-Мэдэг, Ганбата үхибүүдтэй. Саашаа олон боложол, уг гарбалнай үргэлжэлжэ байдаг. “Гансаһаа газар дүүрэхэ” гэжэ арадай сэсэн үгэ гүнзэгы удхатай гээшэ.

 

 

DSCN1502

Угаймнай һарбаалжан иимэ байха: Барга Баатар ---Хоридой

---Хүбдүүд---Улаалзай---Буурал---Һүүрэл---Сүхэ---Һаарал---

Сагаадай---Гарма---Намсарай---Ерүүмэ---Зодбо---Бадма---

Юндун---Дамбинима---Санжаа---Ганбата---Маралмаа... гээд үргэлжэлнэ.

Хүбдүүдэй хүбүүдые нэрлэбэл: Улаалзай,  Нохойураг, Барюухай, Түмэршэн, Байтай, Лэглүүд, Сагаалзай гээд байгаа. Хүбдүүд элинсэг эсэгэмнай үндэр наһатай болоходоо, хүбүүдээ суглуулжа, байһан зөөриеэ хубаахадаа,

 

14875347_1806866492886319_108278791_nУлаалзай хүбүүндээ малгайнгаа улаан залаа үгэхэдөө, засаг хуулияа барижа, эрдэм номоо абажа ябахаш гэжэ захиһан юм ха. Хоёрдохи хүбүүндээ лэглэгэр дулаан малгайгаа үмэдхүүлээд, Лэглүүд Хүбдүүд гүүлэжэ, бөө угаа абажа ябахаш гэжэ хэлэһэн. Гурбадахи хүбүүндээ ганса нохойгоо  үгөөд, Нохойураг Хүбдүүд боложо, нохойн арһаар малгай оёжо үмдөөд ябаарай даа гэжэ захиһан ха. Дүрбэдэхи хүбүүндээ нэгэ алхаяа гартань барюулаад, түмэршэ дархан болохош гэбэ.Табадахи хүбүүндээ байтаһан үхэрөө үгөөд Байтай Хүбдүүд гэлсүүлжэ үнэр баян ябаарай гэжэ захиһан юм ха. Зургаадахи хүбүүндээ барюулаа үгэжэ, Барюухай Хүбдүүд боложо ябахаш гэһэн. Долоодохи хүбүүндээ хабшагаа гартань барюулаад, Хабшагтай Хүбдүүд болобош гэһэн юм ха(мүнөө тэдэнэр Сагаалзай Хүбдүүд гэжэ нэрлүүлнэ).

 

 

14877763_1806866436219658_1345069852_n

Хүбдүүд омогтон хүхигэр баян байдалтай, үри хүүгэдээр баян, хүхюу дорюун зантай, хүнгэн шэнгэн ябадалтай зон, урданайнгаа зан заншал алдангүй, эрдэм номдо һураха эрмэлзэлтэй, бэлиг шадабаряар бэрхэ, нарин нягта дархашуултай, нютаг нугадаа хүндэтэй улад зон юм гээд манай бүлэдэ үни холоһоо дамжан ерэһэн захяа заабринь сахигдадаг юм.

Би Улаалзай Хүбдүүд омогой үри һадаһан байһандаа омогорхоноб. Угайнгаа нэрэ дээрэ үргэжэ ябахаб!

Notice: Undefined index: vote-post-6128 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)