Мүнөөдэр Эзэн Чингис Хаанай түрэсэн үдэр


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

1_genghis_khan6Мүнөөдэр бүхы дэлхэйн монгол үндэстэн Эзэн Чингис Хаанайнгаа мүндэлсэн үдэрые баяр баясхалантай, этигэл найдабаритай, абарал хайратай, буян хэшэгтэй, мүргэл зальбиралтай тэмдэглэжэ байна. Агууехэ Эзэн Чингис Хаанай захиһан захяа мартагдахагүй, хэһэн хэрэгынь үргэлжэлхэ, алдарта нэрэнь хэтын хэтэдэ мандаха болтогой!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)