Буряад хэлээ мэдэлгээр мүрысөөн


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

2016 оной октябриин 28-да  Пандидо хамба лама Дамба Даржаа Заяевай нэрэмжэтэ Буддын шажанай Ехэ һургуулида Буддын заншалта сангхын эбигээл хайраар, "Информ полис" сониной эдэбхи үүсхэл дэмжэлгээр "Эхэ хэлэн – манай баялиг" гэһэн уряа доро Бүгэдэ буряадай түрэлхи хэлэнэй можо хоорондын ХШ  мүрысөөн боложо үнгэрбэ.

2013 оной сентябриин  9-10-да болоһон "Буряад хэлэнэй ерээдүй сагай урасхал" – "О будущем бурятского языка" гэһэн Уласхоорондын хуралдаан дээрэ буряад хэлэнэй мэдэсээр мүрысөөнүүдые эмхидхэхэ, бүтээхэ гэһэн шиидхэбэри абтаһан байна. Тэрэ гэһээр иимэ мүрысөөнүүд арбан гурбадахияа болобо гээшэ. Удаадахи надан ноябриин 26-да болохо.

dsc08484Буддын шажанай заншалта сангхын, буряад арадай тэргүүн ударидагша, хамба лама Дамба Аюшеевэй харгалзалга доро буряад хэлэеэ һэргээн хүгжөөхэ хэрэг булаг шэнги бурьялжа байна гээшэ. Энэ ехэ танхим соо 500 гаран үхибүүд 66  һургуулиһаа түлөөлжэ ерээд, мүрысөөндэ бэлдэжэ байхыень харахада нюдэндэ урин байгаа һэн. Багшанар, үхибүүдэй олонхинь танил болоһон, хэниинь хаанахиб, хэдыдэхеэ ерэжэ байнаб гэжэ тухайлнаб.   Юун һайшаалтайб гэхэдэ, Байгал далайн баруун тээһээ Алайрай аймагай Нэгдын,  Оһын аймагай Үбэсын дунда һургуулинуудай командануд түгэс бэлэдхэлтэй ерээд, ана-мана оролсожо мүрысөө. "Уран уншалга" номинацида Оhын аймагай Убэсын дунда hургуулиин hурагша Алина Халматова түрүүшын һуури эзэлээ. Үбэр-Байгалай  хизаарай Хелгын районой Зугмаари, Тэрэбхээн нютагуудһаа, Красночикойско районой Шаргалжаһаа энэ мүрысөөндэ хабаадахаяа ерэһэн байна.

-Энэ дэмбэрэлтэ үдэр иимэ олон хүбүүд басагад эндэ суглараад, мүрысэхэ гэжэ байхадатнай, бидэ баярлажа байнабди. Манай сониндо ажалладаг уладууд хүхюутэй, баяртай хамба ламын уряалаар ехэ баярлажа ерээбди. Сагай эрхээр бидэнэр олонхимнай түрэл хэлэеэ һайнаар мэдэхэгүй байнабди. Бидэ таанадай мүрысөө хаража, шэнэ юумэ мэдэжэ абахабди гэжэ һананаб. Таанад ехэ бэлэдхэлтэй ерээт гэжэ мэдэнэбди, мүрысөөнүүдтэ амжалтатай хабаадажа, илалта туйлахыетнай таанадта хүсэнэбди,- гээд "Информ полис" сониной хүтэлбэрилэгшэ Соелма Дагаева хэлэбэ.

Хамба лама түрүүтэй Буддын заншалта сангха, нютаг нютагта байһан дасанай шэрээтэнэр эхэ хэлэеэ хамгаалха, түрэл хэлэеэ һэргээхэ, багашуулдаа заажа дамжуулха гэһэн үйлэ хэрэгтэ хамсыгаа шуужа оролсоод, тон ехэ ажал ябуулжа байна. 2014-2016  онуудай хугасаа соо бүхы  мүрысөөн-наадануудта хабаадаһан үхибүүн бүхэн, хажуудань һанаа үнөөн боложо, мүрысэхэдэнь хамһалсажа, туһалалсажа байһан аба эжынь, түрэл гаралынь өөһэдтөө ямар ехэ һургаал заабари, сэгнэшэгүй жэшээ, дүй дүршэл абана гээшэб. Буянаа бэдэржэ олодог юм, арбан сагаан буян үйлэдэжэ ябагты гэжэ хэлэһэн хамба ламымнай гашай үгэ, захяа заабари юунһээшье ехэ сэнтэй бшуу.

 

dsc08496Мүрысэгшэдэй олонхинь басагад байха ёһотой гэһэн хамба ламын заршам гүнзэгы удхатай. Басагаднай хожомоо бууса байдалайнгаа эзэн эхэнэр, гал гуламтаа дэгжээхэ эжы болохо ха юм даа. Тиимэһээ эдэ мүрысөөнүүд холын хараатай гээшэ, хэдэн жэл болоод, энэ тариһан үрэнүүд үндэһэлжэ, сэсэглэн бадаржа, буряад хэлэнэй хүгжэлтэдэ шэнэ амисхаал оруулагдана, шэнэ урасхал бурьялан урдана ха юм. Үхибүүд булта буряад хубсаһаяа үмдэнхэй, малгайгаа гоёор шэмэглэнхэй, басагадууд үһэеэ олон гүрэлөөгөөр гүрэнхэй байхадань, ямар хөөрьхэнөөр, ямар һайханаар харагдана гээшэб!

Хэдэн тээшээ хубааржа, мүрысөөнүүд эхилшэбэ даа!

Серафима Николаевна Балданова ( Үбэсэ), Арюна Халзанова (Жаргаланта), Баирма Шираповна Ширапова (Аалан), Наталия Цыремпилова (Гаарга), Ольга Владимировна Цыретарова (Селендума), (Харлан), Мунко Нанзатович Бальжинимаев (Улаан-Үдэ) болон бусад  багшанар  һурагшадайнгаа  хубсаһа хунарынь заһана, ямар бэ даа заабари хэлэхэ гэжэ оролдоно, багшанарай һанаа үнөөн болошоһон нюур шарайтай байхада һанаа зоборитой байгаа һэн. Шабинарынь багшаяа тойрожо агсашанхай, ямар бэ даа асуудалда харюу хүлеэнэ. Багшынгаа нюур өөдэ найдал дүүрэн нюдөөр шэртэнэ.  Буряад хэлэ үзэлгэдэ  багшаһаа тон ехэ юумэн дул

дыдана. Өөрынгөө шэлэһэн мэргэжэлдээ дуратай, үхибүүдтээ хөөрэхэ, хэлэхэ толгойдоо бодолтой,  урма зоригтой  багшын  шабинар илалта туйлажа шададаг!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)