Алтан медальта хүгшэн эжымни


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Агууехэ уранзохёолшо, драматург, кино найруулагша Даширабдан Батожабайн түрэһөөр

95 жэлэй ойдо зорюулагдаһан "Минии уг гарбал"-"История моего рода" Интернет-конкурсдо

Эрхим зохёол бэшэлгэ номинаци

Баясхаланова Галсана,  Агын тойрогой Могойтын дунда һургуулиин 11-дэхи классай һурагша

Минии үбгэн аба Цыгмитжаб Чойжижапович, хүгшэн эжы  Цыпелма Нанзатовна  хоёр олон дахин Уласхоорондын “Алтаргана” нааданда алтан медальда хүртэһэн байдаг. Оёһон дэгэлнүүдынь олондо  хаа-хаанагүй мэдээжэ. Үзэсхэлэндэ дэлгэгдэһэншье, хүбүүд басагадай үмдэһэншье дэгэлнүүд нюдэ һаргаана. Үнгэ жүһөөрөө, шанар шэнжээрээ, нарин нягтаараа онсо ондоохоноор харагдадаг дэгэлнүүдэйнь коллекци энэ жэл Улаан-Үдэдэ  болоһон Уласхоорондын “Алтаргана” нааданда түрүүлээ һэн. Цыпелма Нанзатовна хүгшэн эжымни дэгэл оёходоо, заабол шанартай эд хэрэглэхые оролдодог.    Торгон, хилэн, хилгааһаншье, тэрлиг, сээжэ, эхэнэрэй, бүһэтэйшүүлэй дэгэлнүүд, шэгэбшэтэй, тойробшо малгайнууд  гээд элдэб янзын хубсаһа оёхыень харахадаа би гоёшоодогби. Хаанаһаа оёхо хүсэл түрөө юм? Хэзээшье уг дамжаа ёһотой.

DSCF9935Уг нагаса аба Шулуутай нютагай Балданай Цыдендоржо Ага нютагай мэдээжэ алташа мүнгэшэ дархан байхын хажуугаар, гутал хубсаһа эсхээд, тон наринаар оёжорхидог байһан. Нагаса эжы Шанграбай Цырегма абгай одоол ехэ гарай оёдолшон байһан гээшэ.     Бүтээлыень үмдэһэн, баяртайгаар һанажа ябадаг догойнхидой тоо улам олошордог. Теэд ганса догойнхид бэшэ, Догойһаа гадуур нютагайхид олоороо захидаг болонхой.  Цыпелма Нанзатовна Бальжинимаева минии хүгшэн эжы  ашанараа буряад зоной зан заншал, гурим дүрим мэдэдэгээр, түрэл хэлэндээ дуратайгаар, уг гарбалаа, түрэл түтимөө  мэдэдэгээр хүмүүжүүлдэг юм.

Хун шубуун эжымнай, Хоридой мэргэн абамнай, хуһан модон сэргэмнай, хори буряад гарбалнай гэжэ шүтэжэ, мүргэжэ ябаһан аба эжынгээ, элинсэг хулинсагайнгаа уг залгамжалуулан гал гуламтаа дэгжээн түрэһэн эхэ нютагтаа аза жаргалтай, эрдэм номтой, баяр баясхалантай ажаһуухамнай болтогой!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 2 из 5)