Угаймнай омогорхол нагаса абгай


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Агууехэ уранзохёолшо, драматург, киносценарист Даширабдан Батожабайн түрэһөөр

95 жэлэй ойдо зорюулагдаһан "Минии уг гарбал" Интернет-конкурсдо

"Эрхим түүхэ" номинацида

Онохоева Жаргалан, Улаан-Үдын 29-дэхи гимназиин 6-хи "б" классай һурагша.

Манай  нагаса абгаймни буряад    оронойм  бэлигтэй  шүлэгшэн  Дулгар  Ринчиновна  Доржиева  болоно. Тиимэһээ би угайнгаа омогорхол Дулгар Ринчиновна тухай бэшэхэ хүсэлтэйб.

 

DSCF2544Мянга юһэн зуун дүшэн гурбан  ондо  Баргажанай  аймагай  Хилгана нютагта  түрэhэн юм.  Yльгэр  домогто  Баргажан  мүрэнэй   урда  эрьедэ   нэмжыhэн  энэ  нютаг  Урда  хадануудай   саанаhаа   Икадай  үндэрөөр  эртын  наранай  гарахые   угтажа,   Хойто  хадануудай  Шастиин  үндэрөөр  наранай   элшэ  туяагай  наадахые,  бүхы  дэлхэйдэ  алдар   суутай   Бархан  үндэрөө  үдэр  бүри  хаража  үндыhэн  Дулгар  басаган  бүри  зааханhаа  нютаг  зонойнгоо  үльгэр,  онтохонуудые  шагнажа,  дуунуудые  сээжэлдэжэ   үндыhэн.  Бага наhaнhаа  сэдьхэл  бодолдоо  шэнгээhэн  арадай  аман  үгын  баялигhaa  хүртэhэниинь   зохёохы  замайнь  уг үндэhэн  болоо.

Дулгар басаган Уланай  найман  жэлэй  hургуулиин  табадахи   класста  hуража  ябахадаа,  түрүүшынгээ   шүлэгүүдые  бэшэжэ  эхилhэн. Тэрэ  үедэ  Хилгана  нютагта  дунда  hургуулиин  үгы  дээрэhээ    hургуулияа  орхихо  баатай  боложо,  Ивалгын  кондитерска  фабрикада  нютагайнгаа  басагадаар  хүдэлжэ, үдэшын дунда hургуули дүүргэhэн.  Һуража байха үедөө  олон шүлэгүүдые,  рассказуудые бэшэжэ,  «Буряад Үнэн»  сониндо  хэблүүлдэг  байгаа.  Тэрэ үе  сагта  уран  зохёолой  таhаг  даагшаар  хүдэлжэ  байhан  уран  зохёолшо  Матвей Осодоев  залуу  басаганай  шүлэгүүдэйнь  зузаахан  дэбтэр  уншанайнгаа  hүүлээр,  залуушууулай  таhагые  даагшаар хүдэлжэ  байhан  уран  зохёолшо  Цыден-Жаб  Жимбиевтэ  эльгээгээ  бэлэй.  Удангүй  Цыден-Жаб Жимбиев  тэрэ  үедэ  Байгал  сэтгүүлэй  ахамад  редакторай  орлогшоор  хүдэлжэ  байhан  солото  шүлэгшэн  Дондок  Улзытуевта  эльгээhэн  юм.  Поэт шүлэгүүдыень  уншаад,  Байгал  сэтгүүлдэ  мянга юһэн зуун жаран табан ондо барлуулаа.  Тэрэ  гэhэнhээ  хойшо  уран  шүлэгшэн  «Баргажанай  Үнэн»,  «Хурамхаанай  галнууд»  сонинуудай  редакцинуудта,  Буряадай радиогой  олониитын   болон уран  зохёолой  редакцида  олон  жэлдэ  хүдэлhэн  юм. Мянга юһэн зуун далан найман ондо  «Баргажанай  долгин»  гэһэн  түрүүшын  номынь  хэблэгдээ.  Бүхыдөө  хорин табан  ном  элдэб  хэблэлнүүдтэ  барлуулаа.  Зарим  номуудыень   нэрлэбэл: «Наран  Сэсэг» (1982),  «Эржэн  тобшо» (1988),  «Эжыдээ  бэлэг» (1995), «Алтан  hабагша» (1997), «Дуранай  дугы» (2001), «Соёмбын   элшэ»  (2001), «Нүүдэл  түүдэгүүд» (2004) гэхэ мэтэ.

Уран зохёолшо  таби гаран  жэлдэ олон  жанрнуудые  шудалан,  зохёолнуудаа  бэшэнэ. Мянга юһэн зуун ерэн  ондо  «Мүнгэн  хутага»  гэhэн зүжэгынь  Хоца Намсараевай  нэрэмжэтэ  Буряад  драмын  театрта  табигдаhан юм. Һүүлэй  арбаад  жэлдэ  уран  зохёолшо  туужануудые,  зүжэгүүдые,  романуудые  бэшэнхэй,  мүн  оршуулгын  ажал  ябуулдаг,  олон  дуунуудай  автор.

Дулгар  Доржиева  Буряад ороной  Исай  Калашниковай  нэрэмжэтэ  шангай  лауреат  гэhэн  үндэр нэрэ зэргэдэ  хүртэнхэй.  Буряад ороной,  Россиин  Федерациин  уран зохёолшодой  ба журналистнуудай  холбооной  гэшүүн.

Солото суута нагаса абгайгаараа омогохоноб.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(3 голоса, в среднем: 4.7 из 5)