Минии үбгэн абамни


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Агууехэ уранзохёолшо, драматург, киносценарист Даширабдан Батожабайн

түрэһөөр 95 жэлэй ойдо зорюулагдаһан "Минии уг гарбал" Интернет-конкурсдо

Эрхим  угай hарбаалжан номинаци

Бальжинимаева Александра, Улаан-Үдын 2-дохи дунда һургуулиин 9-дэхи классай hурагша.

Минии зүрхэндөө эгээн дүтөөр һанадаг үбгэн абамни Галсан Батоевич Батоев 1928 ондо турэhэн юм. Эсэгын дайнай yедэ хэр жаахан байбашье, ахай абгайнараа дахаад колхозой ажалда хамhалсаhан намтартай юм. Тэрэ дайнай ара талын ажалай ветеран. Россин багшын ажалай эрхим гэһэн нэрэ зэргэтэй юм.

dsc07968Буряадай гyрэнэй багшанарай дээдэ hургуули дyyргээд, Урда-Агын һургуулида багшалаа, һүүлдэ Москвагай багшанарай дээдэ һургуулиин аспирантура дүүргэд, психологиин эрдэмэй кандидат, Буряадай гүрэнэй университедтэ 40-өөд жэл багшалаа. Психологиин эрдэм шэнжэлгээр  буряад үндэһэ яһатан соо түрүүшын дипломированна  психолог гэжэ нэрэ түрэтэй юм. Минии үбгэн аба  бyхы наhаяа залуу yетэниие hурган хyмyyжyyлгэдэ зорюулhан байна. Мүнөө намда һургаал заабари хэлэжэ, түүхэтэ элдэб һонин дурсалга хөөрэдэг байна.

Минии дүү Аюр бидэ хоёрто  буряад арадай hургаал заабаринуудые заажа, хөөрэжэ, угайнгаа hарбаалжан харуулжа, Улаалзай хyбдyyд уг гарбал тухай, угай тyyхэ домог хөөрэдэг юм.

Барга Баатар гурбан хубуутэй байhан: Олюудай, Буряад, Хоридой. Хоридойн ехэ хатан Баргажан-гуа Алан-гуа гэжэ басага турэhэн. Хоёрдохи Шаралдай хатанhаа табан хубууд:Галзууд, Хуасай, Хубдууд, Гушад, Шарайд турэhэн. Гурбадахи Нагадай хатанhаа зургаан хубууд: Харгана, Худай, Бодонгууд, Сагаан, Хальбан, Батанай турэhэн. Алан-гуа басаган Добуу мэргэн нэрэтэй хубуундэ хадамда гараhан, тэрэнэй уг удамhаа Эзэн Чингис Хаан түрэhэн юм.

Барга Баатар—Хоридой—Хубдууд—Улаалзай—Буурал—hyyрэл—Сухэ—hаарал—hахал—Өөдэй—Мунхэ—Иван—

Солбон—Даши—Санжи—Эрдэни—Бадмацырен—

Бата—Галсан —Эрдэни- Александра  гээд би хореод үе угаа мэдэхэб.

Галсан үбгэн абамни эсэгын талын түрэлнүүдые яhан түрэл, эхын талын түрэлнүүдые шуhан түрэл гэжэ нэрлэхэ гээд hургадаг.

Нэгэ айлай үхибүүд – аха дүүнэр болоно. Абын түрэлхид – абганар, эжын түрэлхид – нагасанар болоно.

Бидэнэр уг удамаа, түрэл гаралаа мэдэдэг байха ёhотойбди. Энэ хадаа тон шухала.

Буряад арад ямаршье генетика гэжэ эрдэм мэдэхэгүй байhан аад, дүтэ түрэлэй шуhа холисолдуулхагүй гэжэ сэсэ мэргэн ухаан бодолтой байна гэжэ үбгэн абамни хөөрэдэг.

Би ехэ болоод, айл бүлэ болоходоо, үхибүүдээ уг удамаа, уг гарбалааа  мэдэдэгээр хүм.үүжүүлхэб.

 

 

 

 

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 2.5 из 5)