Лхамасуу Батуевна оюутадтай уулзаба


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Намарай намжаахан нэгэ yдэр, октябриин 7-до Багшанарай колледждэ һонин уулзалга болобо.  Алдарта уран зохёолшо Даши-Рабдан Одбоевич Батожабайн наhанай хани нүхэр Лхамасуу Батуевна Батожабай Багшанарай баярай һайндэртэ  айлшаар морилоо ха юм.

 

Энэ намар 92 наhанайнгаа дабаан дээрэ алхалжа ябаһан  Лхамасуу Батуевна  сарюун  дорюун зандаа, ерээдүйн багшанартай уулзаhандаа баяртай, уриханаар энеэбхилэн иигэжэ хѳѳрэбэ:

dsc07261Даши-Рабдан Одбоевич олон ном, зүжэгүүдые бэшэhэн, «Адуушанай дуун» гэжэ кино табиhан юм. Эсэгын дайнай үедэ  самолеодоор ниидэжэ, байлдаанай тэмсэлдэ дайшалхы габьяатай байгаа. Дайнай hүүлээр ехэ ажал хээ hэн. «Тѳѳригдэhэн хуби заяан» гэжэ гурбалжан ном бэшээ юм. Иигэжэ Даширабдан Одбоевичой  зохёохы ажал мартангүй, дурсажа байхадатнай, намайе уриһандатнай  тон ехэ баярланаб. Эрдэм номоо һайнаар үзэжэ, ажал хэрэгтээ  амжалтатай, зол жаргалтай, элyyр энхэ ажаhуухатнай болтогой.

 

Даши-Рабдан Батожабайн дайшалхы ба зохёохы ажал хэрэг тухайехэ һонирхомоор, гүнзэгы удхатайгаар оюутад хѳѳрэбэ.  Багшанарай педколледжын багшанар  Баярма Бастуевна Лхасаранова, Надежда Бадмаевна, “Байгал” сэтгүүлэй редактор Галина Хандуевна Дашеева-Базаржапова,  Үндэһэтэнэй номой сангай ажалшан Рэгзэма Гомбоевна Батомункуева гэгшэд Лхамасуу Батуевнада баярай үгэнүүдые хэлэбэ, бэлэгүүдые бариба.

Даширабдан Батожабайн “Багшашни хэн бэ?” гэжэ  зохёолһоо Чулуун-Батын хото ерээд  ябаһан тухай оюутад зүжэглэмэл  хэһэг харуулба. Эрдэм Дымбрылов, Энхэбата хоёр хуур дээрэ хүгжэм зэдэлүүлбэ. “Буряад” гэжэ дууе тон гоёхоноор оюутан басаган дуулаба.

Лхамасу Батуевна Батожабай багшанарта, hурагшадта баярые хyргэбэ.

Октябриин 19-дэ Үндэһэтэнэй номой санда агууехэ Даширабдан Батожабайн түрэһөөр 95 жэлэй ойдо зорюулагдаһан удха түгэлдэр хөөрэлдөөн болохо,  "Адуушанай дуун" кино харуулагдаха. Энэ уулзалгада эдэбхитэй хабаадагты гэжэ уряалнабди!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(3 голоса, в среднем: 5 из 5)