Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 СМИротворец тэмсээндэ илагшад элирбэ

СМИротворец тэмсээндэ илагшад элирбэ

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Олон үндэстэнэй асуудалнуудаар Олондо мэдээсэл тараадаг сэтгүүлшэд  сентябриин 30-да Улаан-Үдэдэ сугларжа, ерээдүйн зорилгонууд тухайгаа зүбшэн хэлсэбэ.

dsc06927Үндэстэнэй асуудал алишье нютаг орондо,  ямаршье сагта  амин шухала, хододоо хүндүүлхэй, энээхэн асуудалаар бэшэдэг сэтгүүлшэд  энээндэ харюусалга ехэтэйгээр, дүмүүхэнээр хандадаг байха ёһотой. Үндэстэнэй сэдэбээр бэшэдэг сэтгүүлшэдэй  “СМИротворец” конкурс наймадахияа зохёон бүтээгдэбэ. Конкурс эмхидхэгшэд Буряад Уласай засаг түрын газарта сэтгүүлшэдэй саашанхи ажал хэрэг тухай, ямар шиидхэгдээгүй асуудалнууд байнаб гэхэ мэтэ асуудалнуудаар хөөрэлдөө үүсхэбэ. Сэтгүүлшэд Тарбагатайда шэмээшэгүүдтэй уулзажа, тэдэнэй ажабайдал,  түүхэ соёлоор һонирхобо.  “СМИротворец-Cибирь-2016” гэһэн конкурсын дүнгүүдые согсолжо, илалта туйлагшадаа магтан соло дуудаба.

-Олон үндэстэн эбтэй эетэй, бэе бэеэ хүлеэн тэбшэжэ ажамидарха асуудалаар нилээн дүршэл шадабаритай боложо байнабди, энэ дүй дүршэлөө  бүри һайнаар мүлижэ, саашадаа үргэлжэлүүлхэ зорилго урдаа табинабди. Олон үндэстэнтэй гүрэндэ яажа эбтэй эетэй, бэе  бэеэ хүлеэсэтэйгээр ажаһууха гээшэб гэһэн асуудал шэнэ үетэнэй урда табигдажал байха ха юм,- гээд Россиин Олон үндэстэнэй журналистикын Гильдиин Президент Маргарита Лянге онсолон тэмдэглэбэ.

dsc07010-«СМИротворец» конкурсдо би эгээн түрүүшынхиеэ хабаадажа байнаб. Олон үндэстэнэй журналистикын асуудалнууд мүнөөдэр шухала болоод баина. Журналист бүхэн энэ сэдэбээр бэшэжэ шадахагүй гэжэ һананаб, юундэб гэхэдэ тэрэ ондоо үндэстэнэй соёл, түүхэ, ажабайдал һайн мэдэхэ ёһотой. Энэ конкурсдо хабаадахадаа, ондоо орон нютагаар ямар һонинтой байнаб гэжэ мэдэхэ болобоб, энэмни намда ехэ туһатай байгаа,-гээд  «РБК-ТВ Новосибирск» телекомпаниин ахамад редакторай орлогшо Екатерина Песчанская хэлэбэ.

Сибириин талаһаа 12 можо, хизаарнуудһаа 130 сэтгүүлшэд “СМИротворец” конкурсдо хабаадаба. Дүрбэн номинацида илагшад элирүүлэгдэбэ. Радио шэглэлээр «Томск» ГТРК илалта туйлаба. Манай Буряад радиогоор «Гуламта» дамжуулга ябуулдаг Лариса Доржеева Цыпилма Дондокова хоёр  2-дохи һуурида гараба. “Телевидение” гэһэн номинацида «Мир-Бурятия» телекомпаниин сэтгүүлшэд Владимир Ширапов, Татьяна Хамаганова хоёр түрүүшын һуури эзэлбэ. Газетэдэ бэшэдэг журналистнууд соо Красноярска хизаарай Новосёлово һууринай сэтгүүлшэд илаба, харин Кузбассай сэтгүүлшэд Интернет гэһэн номинацида түрүүлбэ. Эдэ бүхы илагшад Москвада болохо тэмсээндэ үшөө саашаа хабаадаха юм.

Notice: Undefined index: vote-post-5871 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)