Онгой яһанай Балдаевтан


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Алдарта уранзохёолшо, драматург, киносценарист Даширабдан Батожабаин түрэһөөр 95 жэлэи оидо зорюулагдаһан "Минии уг гарбал" Интернет-конкурсдо Оһын аимагаи Үбэсын дунда һургуулиин 5-хи классаи һурагша Таня Балдаевагаи эльгээһэн зохёохы ажал.Видеобэшэлгэ номинаци.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)