Эхэ Буряад оромнай сайхан даа…


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC05733DSC05741

DSC05727DSC05733DSC05741

DSC05739DSC05741
DSC05727DSC057262016 оной августын 25-да агууехэ уран зохёолшо Даширабдан Батожабайн түрэhөөр 95 жэлэй ой гүйсэхэнь. Мүн энэ жэл киногой жэл гэжэ зарлагдаhан байна. Даширабдан Батожабайн зохёолоор бүтээгдэhэн "Адуушанай дуун" кино буулгагдаhаар 60 жэл үнгэрбэ.
Энэ гэрэл зурагуудые харахадаа,60 жэлэй саада тээ кино буулгаhан Тохой нютагай оршон тойрониие хаража, нюдээ хужарлуулагты.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 3 из 5)