Арадай аман зохёолой алтан абдарhаа


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

13245483_831468646997344_4238114066400853938_n1.Ноёниие тааладаггүй,

Нохойе тахалдаггүй.

2.Эрдэни элэхэ бүреэ үнгэ ородог.

Эрэ хүн зобохо бүреэ ухаа ородог.

 

3.Өөдэлхэ дээшэлхын сагта

Үнэгэнэй hүүлээр эльбэхэ,

Үтэлхэ нэтэрэхын сагта

Үхэрэй hүүлээр шэрбэхэ.

4.Байхада бэлэн

Үтэлhэн хүн үхэhэндэ тоотойю

5.Зэбын hайн жэбэрхэгүй,

Зээгэй hайн мартахагүй.

6.Хүнэй юумэн хүсэтэй,

Хүзүүнэй мяхан хатуу.

7. Төө тарганhаа

Тоо мэндэнь дээрэ.

8.Гоёдо голёогой hүүл нэмэри.

9.Саг сагаараа байдаггүй,

Сахилза хүхөөрөө бадаггүй.

10.Харуу хүн зөөри бариха,

Хатуу хүн түрэ бариха.

11.Муу хүндэ ноён олон,

Муудаhан мяханда үтэн олон.

12.Мал дахаха ама тоhодохо,

Хүниие тэжээхэ толгой шуhадаха.

13.Нохойн хотодо шара тоhон тогтохогүй.

14.Тархи томотой ноён болохо,

Табгай томотой барлаг болохо.

15.Эртэ бодохо - нэгые хараха,

Орой унтаха - нэгые дуулаха.

16.Тооложо үгэhэн наhан,

Төөлэжэ табиhан бэе.

17. Үнэн худалай хоорондо

Үүдэн хойморой зайтай.

Үхэхэ түрэхын хоорондо,

Үүлэнэй соорхойн наратай.

18.Боломжогүй юумэнhээ

Буладай үзүүр хухарха.  (Бабжа Барас Баатар дайсадаа дараад, үргынь зааладаг байhан. Нэгэтэ хутагынь үзүүр хухаршоо. Тиигээд арадай эдэ сэсэн үгэнүүдые хэлээд, дайсанай үргэ заалахаа болёо hэн ха).

19.Хара гэртээ хаан, боро гэртээ богдо.

20.hурашаhан юумые hураар татажа болохогүй.

21.Үгы юумэн үхэрhөө хашан.

22.Хамар доро хахархай аман байна гэжэ hаахирха.

23.Хооhоной хойморто үлэхэ.

24.Арга барагдахада, шарга газардаха.

 

 

 

 

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(3 голоса, в среднем: 5 из 5)