Галина Базаржаповагай гурбан шүлэг


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

bg_afternoon_1440x900СОГ-АЙЛШАН

Зуухын дэргэдэ

3абилаад hуунхайб - зургаатайханби.

«Айлшан ерэхэ,

заатагүй ерэхэ -

Гал соош сог болоод согсойхо», - гэбэ эжым.

Үргэhэм яатараа хүрэнэб,

Үргэhэн багада амтатай,

Теэд танигдаагүй айлшанаа

Тэсэмгэйл хүлеэхэ хүсэлэнтэйб.

Согууд соробхилон

Уни бутарна,

Үзэгдөөгүй hүрөөтэ хэрэмүүд мэтээр

Унана, hүнэнэ.

«Һү-e, эжы, харыш!» - гээд хашхарнаб,

Согхон согсойгоо - айлшан буугаа,

Сохом иихэдэнь яахамниб?

«Яаралгүйхэн, - гэнэ эжым -

Ямбалан хүндэлэ,

Сай аягала, табаг таби,

Саана, наана хөөрэлдэ,

Xaaнahaa зорижо ябанаб,

Холын гү, ойрын гү

Галай худхуур, хабшагаар

Гамгүй дайрахаяа айнал хаб,

Үнгын хоолоор садхаагаад,

Үндэр айлшанаа нойрсуулнаб.

«Наян Навааhаал ха даа,

Наашанхи бэшэ хэбэртэй» - гэнэб.

«Наhатай гү, залуу гү?» -

Налгайхан эжым лаблана.

«Үбгэн даа, хөөрхы, ламбагай ха

Үргэлжэ маани уншана», - гээд,

Үхибүүн минии харюусахада.

Үнэхөөр энеэдэтэй байhан ха.

 

ХЭНГЭРГЫН ДОЛГИД

 Хэнгэргын долгид,

Эхин түүхын

Энгэр тобшые сэлилсээ hэн гүт?

Эргэнэ-Хүнэй Хаян, Нүхэсэй

Эльгэн дууе шагнаа hэн гүт?

Эгсэ хада, хабшал coohoo

Элинсэгүүдыем дуудаа hэн гүт?

 

Хэнгэргын долгид,

Гүрбэл могойн гүйдэл мэтэт,

Гүн дэлхэйн хүүеэн мэтэт,

Хэтэ сагуудай хуудаһа ираад,

Хэтэ сахюурай ошые бадаргаад,

Хэзээдэ дууhашагүй шүрэ эмэрюулээд,

Хэмгүй ехэ хүсэеэ мухарюулнат.

Хэнгэргын долгид,

Хэтын hуудалтай Эхэ дэлхэйhээ

Хэрэм мэтэ тулгатайл хат даа,

Хэнэй солодо хэнгэрэгээ наяруулан,

Хэн тухай домоглонот - соёрон,

Хэнэй hүлдые үргэхэ гэhэндэл

Хии мориёо хиидхүүлэн надхуулнат?

Түүхые hэргээн түргэлhэйб гэнэт,

Түүрээн, үдхыень ургaлhайб гэнэт.

Орьёлой оройhоо бууhан мэтэ

Орьёлон, бурьялан дэбхэрнэт,

Дэлhэеэ хиисхүүлэн, дээшээ тэгүүлэн

Дээдэ Замбида дэгдэhэйб гэнэт.

 

Хэнгэргын долгид,

Эхин түүхын

Энгэр тобшые сэлилсээ hэн гүт?

Эргэнэ-Хүнэй Хаян, Нүхэсэй

Эльгэн дууе шагнаа hэн гүт?

Эгсэ хада, хабшал coohoo

Элинсэгүүдыем дуудаа hэн гүт?

 

ДЭМБЭЭ НААДАН

 Тооноор тонгойhон мүшэдэй

Тогооной ундаһаа һогтоходоод,

Номин хибэс таладаа

Номнол-дураяа шэбшэхэдэнь,

Молор талын хүбүүд -

Монголшууд дүхэриглэн сугларжа,

Дэлгээн сэдьхэлээ  гэршэлнэ -

Дэмбээ наадаяа захална.

Жэгтэй жэгүүр  дуунай

Зэдэлэн эхилхэтэй сасуу

Арбан хурганай тоглоое

Абаhаар хаража гайхамаар лэ.

Таажа оноhониинь

Талаан омогтой,

Таагаагүйнь - аягаар дүүрэн

Тараг сэгээ баринхай,

Татана дуугаа...

Монголой талын -

Захагүй талын аялга

Дуун  соонь салгидан зэдэлнэ,

Тэндэ - талада,

Хизааргүй талада,

Монгол хүнэй сэдьхэл

Уянгаар задаран тарана ха,

Уйдхар, баярынь

урайни сагые дууданхай ха.

Дурна зүгэй сагаартар

Дэмбээ зэдэлнэ...

Нааданай далда удхые

Заатагүй ойлгохые  һэдээлби,

Нарата энэ дэлхэй мэтэ

Захагүй нюусатай - мэдээлби.

Дэмбээ, дэмбээ...

Табисуур hайнтай ёhо гү,

Талархал, хүндэлэлэй  гурим гү,

Талын  хүниие hоноржуулhан

Таабари мэтэ наадан гү?

...Дуугайхан заримдаа  гуниглаа haaм,

Дэмбээ дуулдахадал  гэжэ

Дэмы хооһон мэдэрэлы

Дэгдээн саашань хиидхүүлдэг.

 

Галина Базаржапова

Гость – уголёк

 

Вновь память возвращает в летник.

Мне-шесть. У очага сижу.

Уснуть бы... Но из сил последних

Я зачарованно в огонь гляжу.

 

Мне мама наказала: «Будет гость,

Он должен угольком явиться»...

А искры мечутся, и отсвет

Пляшет бликами на лицах.

 

«Ой, мама, поскорее! - кличу, -

Торчком встал уголек! Уже

Наш гость пришел! Как встречу,

Как угожу его душе?»

 

«Не торопись, - мне мама отвечает. -

Сначала хуренгой* попотчуй пенной,

И явства предложи, и чаю,

Затем поведи разговор степенный.

 

Откуда он, далеко ль держит путь,

Kpyтыe ли прошел он перевалы...

Затем лишь постелив, укрой одеялом,

И уложи его спокойно отдохнуть...»

 

«Да, видно, он познал зной и холод,

И кажется пришел с Наян-Нава*».

«А как он выглядит: стар ли, молод?» -

«Да нет, старик, седая голова.

 

И видимо лама - шептал молитвы...»

Так маме говорю... Она меня

Целует радостно... И смех ее, звеня,

Во мне остался птицею счастливой...

__________

*Хуренга - кисломолочный напиток, получаемый после сбивания масла.

*Наян-Нава - (миф.) земля обетованная.

 

                            ПЕСНЬ О КЫНГЫРГЕ

 

О, воды Кынгырги неукротимой,

Когда вы свет увидели впервые?

Эргунэ-Кун - прародина монголов

Уже внимала вашим откровеньям?

Поете песнь свободного паренья,

Немолчный гул Вселенной повторяя.

Вы предков наших, заточенных в скалах,

На вольные просторы вызывали.

Быть может, помогли вы их спасенью?

Своим потоком вымывая камни,

Страницы вечности как будто бы листая,

Вы в книге предков каменной узнали

Все тайны древней старины забытой.

Настало время поделиться с нами.

 

Поведайте, какие песни пели

Дaвным-дaвно в прародине монголов?

Эргунэ-Кун ущелье их скрывало,

Но вы подслушали Хаяна и Нyкyca

И откликались их душевным песням.

О ком свою легенду сочинили,

Которую твердите без умолку?

 

О, воды Кынгырги, какую мощь несете,

С вершин гольцов змеею низвергаясь,

Переливаясь чешуей блестящей

Под солнцем в ореоле брызг и пены.

Вы, словно бы перебирая четки,

То монотонно шепчете молитвы,

То в бубен бьете, духов призывая.

О ком вы молитесь, чьи души стережете,

Хии Мори поклоны совершая?

Вы словно возвращаетесь к истокам

Истории, вы к истине стремитесь,

И в Верхний мир желаете попасть.

И в скалах, ваше освящая русло,

Поныне Вечность высекает искру.

 

   ***

Дэмбе

(Из воспоминаний о Монголии)

 

Когда звезды в ночной дымоход,

Заглянув, опьяненно молчат,

В эту пору рассядутся в круг

Монголы - игру затевать.

 

Как поведать об этом тебе,

Что такое - ристанье дэмбе*,

Как взлетают молнией вдруг

Хитросплетенья пальцев рук.

 

А тому, кто миг не поймал -

И число сразу не угадал,

Наливают шипучий сэгээ

Пей до дна и не перечь.

 

Пей его, тут же запой,

Увлекая других за собой,

Всей душой устремляясь в степь,

Где - древняя, вечная крепь...

 

Вот уж светлеет восток -

Утомленный счастливый игрок

Покидает друзей тесный круг,

Чтобы завтра продолжить игру.

 

И постигла я тайну игры -

В ней заложена щедрость души

Степняков, и загадка востока

Приоткрывает завесу-око.

 

И нет во Вселенной рая,

Чем в юрте войлочной той,

У очага, где тают сердца

И Мироздание слитно с тобой.

 

Иногда, если долгая грусть

Не дает и дух разогнуть,

Вдруг вспомню песню дэмбе,

Возвращая надежду себе.

_______________________

«Дэмбе - (монг.) народная игра. Не угадавший числа игры штрафуется, чаще всего - пиалой сэгээ (крепкий,  кисломолочный напиток) и песней.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)