Ашата багшын дурасхаал мүнхэ байха


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC00189Хабарай эльдин дулаахан үдэр, апрелиин 29-дэ Яруунын аймагай Мужыхын дунда hургуулида РСФСР-эй габьяата багша, Россиин эрдэм hуралсалай эрхим ябаhан Ринчин-Ханда Цыдендамбаевна Санжимитыповагай 80 жэлэй ойтой дашарамдуулан «Ашата багшын дурасхаалда» гэhэн аймагууд хоорондохи конференци боложо үнгэрбэ. Энэ хэмжээндэ Хориин, Яруунын, Хэжэнгын, Улаан-Үдэ хотын hургуулинуудай hурагшад хабаадаба.
Сугларагшад «Алтан үлгын дуушад», «Буян хэшэгээ үршөөхэнь лабтай», «Аба эжын абдарhаа», «Уран зурагша», «Багшын дүршэлhөө» гэhэн шэглэлнүүдээр мүрысэбэ. Эрхимэй эрхимүүдынь грамотанууд ба гарай бэлэгүүдээр шагнагдаба.
Буряад арадай түүхэ, ёhо заншал, буряад хэлэн ба уран зохёол гэhэн асуудалнууд багшын зүрхэ сэдьхэлыень hанаата болгодог байгаа. Буряад хэлэнэй хэшээлнүүдтэ юундэ бага саг үгтэнэб, буряад хэлэнэй хэшээл бэшэ хэшээлнүүдтэй адли тэгшэ хандасатай байха ёhотой, түрэл хэлээ заадаг багшанарай олимпиаданууд, нээмэл хэшээлнүүд юундэ эмхидхэгдэнэгүйб гэхэ мэтэ онсо хурса асуудалнуудые суглаанууд дээрэ, засаг түрын зургаанда табидаг байгаа. Ринчин-Ханда Цыдендамбаевнае хүн зон дэмжэдэг бэлэй. Удангүй семинарнууд, нээмэл хэшээлнүүд болодог болоо hэн. «Гэсэр ба Дангина» гэhэн конкурснууд эмхидхэгдэдэг болоод, шабинарынь илалта туйладаг байгаа. Шабинарынь Буряадай телевидениин алдар суута диктор Гунсыма Тудупова, багшанарай багшанар, эрдэмтэд Баирма Цырендоржиева, Соелма Дашиева гэгшэд багшамнай бидэнэй мэргэжэл шэлэхэдэмнай шиидхэхы үүргэтэй байгаа гэжэ хэлэнэ hэн.
Мүнхын аршаанай булаг мэтэ буряад хэлэнэй баялигта олон тоото шабинараа хүртүүлhэн Ринчин-Ханда Цыдендамбаевна Санжимитыповагай хэhэн ажал хэрэг үргэлжэлhөөр. Эрдэм ном зааhан багшын дурасхаал мүнхэ, гэгээн эрдэм зааhан Багшын ажал хэмжэшэгүй.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(3 голоса, в среднем: 5 из 5)