Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Эрхимэй эрхимүүдтэ дуугаа үгэебди!

Эрхимэй эрхимүүдтэ дуугаа үгэебди!

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF52482016 оной сентябрьда Орос Уласай Гүрэнэй дүүмэдэ Буряадhаа нэгэ депутадые шэлэн hунгаха ёhотойбди. Намарай hунгалтые угтуулан майн 22-то прaймериз болохоёо байна. Энэ юун гэhэн удхатай үгэ бэ? Депутадта дэбжүүлэгдэhэн кандидадуудай хэниинь арад түмэндөө намар шэлэгдэжэ шадаха гээшэб гэhэн удхатай уридшалан элирүүлгэ гээд би ойлгоноб. Мүнөөдэрэй байдалаар праймериздэ хабаадахаар хэд бүридхэлдэ абтаад байнаб? Бүхыдөө хорин хүнүүд,т эдэнэй табыень нэрлэбэл, Бальжиров Баир Гвибалович, Будуев Николай Робертович, Дагаева Соелма Баяртуевна, Дамдинов Алдар Валерьевич, Балданов Баир Дашеевич, эдэ табан тухай hанал бодолоо хубаалдахые хүсэнэб.
Баир Гвибалович Балжиров хэдэн жэлэй саада тээ засагай газарта үндэр тушаалтай, гүрэн түрын алтан жолоо барилсажа ябаhан хүн ааб даа. Эдэ жэлнүүдтэ иимэ тиимэ гэлсүүлээгүй, үнэн сэхэ ажаллажа ябаа. Мүнөө наhанай амаралтадашье бол,буряад арад түмэнэй түлөө hанаа үнөөн боложо, хүдөө ажахын хүгжэлтэдэ туhа нэмэри оруулха гэжэ оролдожо ябадаг хүн юм. Энэ hунгалтада тэрэ хабаадахадаа, алдар солын түлөө бэшэ, мүнгэ алтанай түлөө бэшэ, тэрэ буряад хүн хадаа Буряад Орон нютагтаа, хүдөө ажахыда ямар туhа хэхэбиб гэжэ бодоод, гараа хабсараад hуужа байжа яаш шаданагүй хаш даа, тиимэ тула hунгалтада хабаадаха гэжэ шиидээ гэжэ би hананаб. Энэ минии онсо өөрын hанамжа.
Будуев Николай Робертовичые багшанарай hургуулида(педколледждэ) болоhон үгэ буряалдаанда харахадамни, залуушье бол, сэсэн ухаатай, үнэн сэхэ зантай, hанаhандаа хүрэхэ, hарбайhанаа абажа шадаха хүн гээшэ ха гэжэ адагламаар байгаа hэн. Фейсбук соо элдэб үгэ хүүр гарадаг ааб даа, хэлэ аманай хараал соогуур халуун шулуу нилээн долёоhон хүн гээшэ, зоригоо алдангүй, сэбэр сэдьхэлээ төөрингүй, урагшаа дабхихань болтогой.
Дагаева Соелма Баяртуевна «Информ полис» сониной генеральна директор, уг гарбалаараа Мухар-Шэбэрэй басаган, 2002 ондо Агада болоhон «Алтарганада» суг хамта сэтгүүлшэнэй ажалаар танил болоо бэлэйбди. Тэрэ гэhээр нэгэш ондоо болоогүй, үнөөхил урин налгай зангаараа, эхэнэрэй хэжэ шадамаар бэшэ ажалые ямаршье эрэ хүнhөө
дутуугүй, жэншэдгүй хээд ябана ха юм. Түрэhэн тоонто нютагаархиндаа хододоо туhалалсадаг. Харин дан зөөлэн зангаараа, эхэнэрэй эльгэ нимгэн сэдьхэлээрээ hунгалтын тэмсээндэ тэсэбэритэй байжа шадаха гү? Бэрхэ эхэнэр хүн ямаршье юумые өөдэнь татажа, зүб тээшэнь заhажа, нарин нягтаар гуримшуулжа ажалладаг зон гээшэ ааб даа. Соелма Баяртуевна ниигэмэй асуудалда хам оробол, ажал хэрэг хэжэ шадаха, зориг зүрхэн байха гэжэ hананаб.
Баир Дашиевич Балдановтай «Буряад Үнэндэ» суг хамта ажаллаа бэлэйбди, Соведүүдэй талмай дээрэ хэды жэл засагай зургаанда хүдэлөө hэн. Мүнөөдэрэй байдалаар нютагтаа гулваа. Ажал хэрэгтээ харюусалгатай хандадаг, тиимээр лэ ажаллахые хүнүүдтэ эрилтэ табидаг. Хүн зондо үгөө дуулгажа шаададаг эрид шууд зантай, тиигэбэшье хүн зангаараа зөөлэн байха. Буряад драмын театрай тайзан дээрэ Аха нютагайнгаа аха захатаниие Сагаалганда амаршалжа, бэлэг барижа байхыень хаража тон ехэ баярлаа бэлэйб.
Алдар Валерьевич Дамдиновай түрэhэн тоонто нютаг Хориин дайда гээшэ. Үнгэрhэн зуун жэлэй далаад онуудта «Шэнэ Үдэ» сониндо хүдэлжэ байхадаа, Валерий Дамбаинович абыень, Галина Цырендоржиевна эжыень мэдэхэ байгааб. Аба эжынь хоюулан багшанар байгаа. Эжынь урин налгай зантай, буряад ёhо заншалаа hайн мэдэхэ, уг hайтай, түрэhэн тонтонь Ярууна, наhан соогоо үхибүүдтэ эрдэм ном зааhан багша хүн. Багша хүнэй ажал харюусалгатайшье, хүндэтэйшье. Галина Цырендоржиевна хүбүүдээ буряад зан заншалтайгаар, буряад түүхэ, домогуудта дуратайгаар, буряад ёhо гурим мэдэдэгээр хүмүүжүүлhэн үнэхөөр буряад эхэнэр юм даа. Абань сэсэн ухаатай, түни түбшэн зантай хүн бэлэй. Орос, буряад хэлэн дээрээ ямарханшье поэдэй шүлэг сээжээр уншадаг, Фирдуоси, Омар Хайям, Шота Руставели, Япон, Хитадай суута поэдүүдэй уран зохёол мэдэхэ гүн ухаатай, эрдэмэй талаар хэндэшье хүсэгдэхэгүй Хориин арбан нэгэн эсэгын үри hадаhан, эрхим хүбүүдэй нэгэн ябаhан юм даа. Алдар Валерьевичтэ сайдай ажалда, засаг түрын албанда хүдэлхэнь тиимэшье бэлэн бэшэ хэрэг.
Зарим сагта залуудажашье болоно. Яабашье зүрхэ сэдьхэлээрээ буряад эльгэтэй хүн гэжэ би мэдэхэб. Буряад хэлэнэй хүгжэлтын түлөө арга шадалаараа оролдожол ябана. Урдань үшөө үндэр дабаанууд. Наран дээрэ, наhан залуу. Праймериздэ хабаадажа байhан эдэ хорин хүнүүд соо эгээн шадамар бэрхэ, эгээн шэлэн hунгамаар, эгээн таарамаар нэгэниинь Алдар Дамдинов гэжэ hананаб. Энэ минии өөрымни hанамжа.
Майн 22-то хэнэйнь түлөө hаналаа үгэхэбибди, хүн бүхэнэй хубиин хэрэг. Намар hунгалтада хэнэй түлөө дуугаа үгэхэб хүн бүхэнэй hэшхэлэй хэрэг. Орос Уласай Гүрэнэй дүүмэдэ Байгалай эрьеын арад зониие түлөөлжэ буряад үндэhэтэн hунгагдаха ёhотой. 350 гаран жэл буряадуудтай хүршэ хүбөө ажаhуужа байгаа ород яhатанаймнай ухаатайнь ойлгоно ааб даа.
Бултадаа эдэбхитэй праймериздэ хабаадаял даа. Эрхимэй эрхимдэ дуугаа үгэебди. Эб хамта урагшаа дабшая, буряад монголшууд!

Notice: Undefined index: vote-post-5559 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)