Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 УРМА БАЯР АСАРҺАН САГААЛГАН

УРМА БАЯР АСАРҺАН САГААЛГАН

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC08035Угсаата  соёл  һуралсалай һургуулинуудай эблэл (АЭОО) ажаллажа эхилһээр жэлһээ үлүүхэн боложо байна. Буряад хэлэ бэшэг, түүхэ, арадай ёһо заншал, зан дадхал гүнзэгыгөөр   шудалдаг, һурагшадта заадаг һуралсалай эмхинүүд  энэ эблэлэй зэргэдэ ородог юм.

Буряад Уласай зургаан аймагуудай, Улаан-Үдэ хотын  һуралсалай эмхинүүдэй 2000 гаран түлөөлэгшэд эблэлэй харгалзалга доро эмхидхэгдэһэн “Сагаалган-2016” нааданда хабаадаба. ФСК-ын танхим соо баярай оршондо үндэһэн хубсаһаа гоёжо үмдэһэн һургуулиин һурагшад, багшанар, түрэлхид олоороо суглараа. Буряад заншалта эдеэнэй дээжэ: сагаан эдеэн  табаг,  мяхан  табаг, элдэб шараһан, булаһан амтата эдеэгээ олоной үзэмжэдэ табиба. “Шамар” гэжэ үгөөр буряадууд ямар эдеэ нэрлээб? Хэжэнгын һургуулиин бэлдэжэ табиһан шамарай үнэр угаа хоншуухан байба. Сагаалганай амаршалганууд, шүлэгэй, юрөөлэй дээжэ үгэнүүд буряад хэлэнэй баяниие дахяад тодоруулба. Иигэжэ багшанарнай мартагдаһаниие һануулжа, иимэ  эдеэтэй, иимэ хубсаһатай, иимэ зан заншалтай арад зон гээшэбди гэжэ нэн түрүүн һурагшадтаа, бидэндэ  ойлгуулжа, заажа, һургажа байхадань хэды һайхан гээшэб?!

Буряад угсаатанайнгаа  хубсаһа үмдэхэдөө, багшанарай,  үхибүүдэй, уулзалгада ерэһэн айлшадай  сэдьхэлдэ нэгэл ондоохон мэдэрэл түрэнэ гээшэ ха, бултанай нюурнууд  бахархал дүүрэн, шэг шарайнь баярай миһэрэлээр толоржо байхадань хэды гоё гээшэб!

Үшөө ямар юумэндэ  баярлаабиб  гэхэдэ, буряад арадайнгаа эрхим хүнүүдэй: уран зохёолшодой, эрдэмтэдэй уранаар зурагдаһан  хүрэгүүдэй  (нэрэ, обогынь кирилл үзэгөөр, хажуудань буряад-монголоор бэшээтэй) галерея нээлтэтэй байгаа. Ямар ухаатайгаар бодомжолжо энэ гайхамшаг хэрэг  бүтээгээ гээшэб. Дороһоо ургажа ябаһан залуушуул түрэл арадайнгаа нэрэтэй түрэтэй хүнүүдые мэдэдэгээр,  омогорхолтой  хүмүүжэхэ ха юм.

- Эблэлдэ ородог һургуулинуудай буряад хэлэеэ шудалалгын дүй дүршэлые һуралсалай бусад эмхинүүд тодожо абаха, дууряан дагаха байха гэжэ найдахаар. Харин эхи абаһан һургуулинууд хэжэ байһан ажалаа бүри үргэнөөр, бүри даамайгаар үргэлжэлүүлхэ байна,- гэжэ  Буряад Уласай эрдэм ухаанай ба һуралсалай яаманай сайдай орлогшо Баир Жалсанов тэмдэглэбэ.

Сагаалганай һайндэртэ хүүгэдэй хүгжэмэй бүлгэмүүдэй, театральна студиин, арадай хүгжэмэй ансамбльнуудай гэшүүд абьяас бэлигээ харуулба. Сугларагшадай сэдьхэлдэ урма баяр бадаруулһан жагсаалаар, ёохор хатаралгаар Сагаалганай наадам түгэсэбэ

Notice: Undefined index: vote-post-5454 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)