Минии хайрата нагаса эжы


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

1511343_623399351137609_3737629985128700829_n"Минии уг гарбал" Интернет-конкурсдо

Номинаци: Шэлдэг түүхэ

Лыгденова Цыпилма,

Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай

дунда hургуулиин 8-дахи классай hурагша

Минии нагаса эжымни, Цырендулма Гунсоновна Цыденова, дунда зэргын бэетэй, энеэбхилэд гэhэн нюдэнэй галтай, согтойхон улаан хасартай, үhэниинь бууралтанхай юм.

Нагаса эжымнай - 1935 ондо дэлхэй дээрэ түрөө hэн, дайнай ара талын ба ажалай ветеран юм. Нагаса эжымнай 1947 ондо, 12–тойхон наhандаа, «Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ шэн зоригтойгоор ажаллаhанай түлөө» гэhэн медаляар шагнагдаа hэн. Манай Эхэ оромнай нагаса эжыемнай, үхибүүхэниие, иимэ ехэ хайра шагналдаа хүртөөhэн байна.

Би мүнөө баhал 12 наhатайб. Теэд би өөртөө асуудал табидагби: «Нагаса эжыдээл адли юу хэжэ шадаха гээшэбиб»?

Нагаса эжынгээ ябаhан ябадалаа, ажал хэhэнээ хөөрэхэдэнь, ехэ hонин байдаг, заримдаа нагаса эжыгээ аргагүй ехээр хайрладагби. Юундэб гэхэдэ, үглөөнэй үүрhээ hүниин харанхы болотор ажалаа хэжэ ябадаг байгаабди гэжэ хөөрэдэг. Тэрэ сагта колхознигууд салин абадаггүй байгаа, тэрэнь «ажалта үдэр» гэжэ тоологдодог hэн. Мүнөө маанадтал адли лагерьта ошожо амардаггүй hэн. Тэрэ сагта телевизор, Интернет, кино гэжэ байгаагүй Юм. Хэдышье сүлөөгүй ажаллаа hаа, нагаса эжымнай хэлэдэг: тэрэ сагтаа нютагаархиднай нэгэшье уйдажа, гашуудажа ябаагүй. Буряадайнгаа урданай дуу дуулалдажа, хүхюутэй, ажалдаа жаргалтай ябаабди гэжэ хөөрэдэг юм.

Һүрөөтэ 1943 оной намарhаа нагса эжымнай багахан наhанhаа аяар холын Түрхэл, Баунтын Витим гэжэ газарта мал харалсахаа эжытэеэ ошолдоо hэн. Тэрэ гэhэн сагhаа хойшо нагса эжын ажалай намтар эхилhэн бшуу. Тиин олон жэлдэ түрэл колхоздоо үхэршэнөөр, hаалишанаар, мал ажалда ханалгатайгаар, харюусалгатайгаар хүдэлмэрилhэн намтартай юм. Хара багаhаа ажалай амта үзэжэ, тэрээндээ мүнөө болотороо үнэн үлэнхэй. Юундэб гэхэдэ, мүнөөшье малайнгаа нэрэнүүдые тодо элеэр зүhөөрнь хөөрэжэ байдаг. Энэ хадаа манай буряад арадай ажалша, малшые гэршэлнэ. Нагаса эжымни гартаа хэшэгтэй, мал ажалда дүршэлтэй, ажалдаа абьяастай ябаhан юм.

Нагаса эжымни хөөрэдэг юм: «Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ нютагайнгаа үбгэд хүгшэдтэй, эхэнэрнүүдтэй полинуудаараа морёор, сараар борной шэрээб, гүүжэ унааб. Дайнай үедэ, дайнай hүүлээрхи жэлнүүдтэ эхэнэрнүүд бүхы юумэеэ өөhэдөөл, өөhэдөөл хэдэг байгаа». Янгинама хүйтэн үбэлэй үедэ аяар холын Һубаряаhаа 20-ёод модо ябажа, шарга морёороо Шулуутын полиhоо hолоомо суглуулжа, үхэртөө асардаг hэн. 2 эхэнэрнүүд дүрбэн моритой, дүрбэн шаргатай ошоод, полёор хэбтэhэн hолоомо суглуулаад асардаг hэн. Тиихэдээ нэгэ эхэнэр шаргадаа hуунхай, шаргынгаа хойноhоо нүгөө шаргатай мориёо уяад ябадаг байгаа. Хада өөдэ, уруу ябахадаа аймшагтайшье, гэнэтэйшье hааб даа. Теэд тэрэмнай, үхэрэймнай эдеэн,  хоёр-гурба хоноод лэ дууhашаха. Тиихэдэнь дахин-дахин hолоомоёо зөөжэл, зөөжэл байдаг hэн. Yшөө үбэлэй хүйтэндэ үбhэеэ баhал шарга морёороо өөhэдөө зөөдэг hэн.

Гадна урданай Маарагтын зон байгаалидаа амаргүй гамтайгаар хандадаг hэн: ой модоёо отолдоггүй, ехэ нарин байгаа. Тиихэдэнь  Һубаряагай малшад бүхы ойгоор ябажа, хатаhан, унаhан модонуудые суглуулжа, үдэр бүри шахуу түлеэгээ суглуулдаг hэн.

Yшөө hаалишад hаалиингаа үнеэдөө гурба дахин hаадаг байгаа. Зун болоходо, hаалишад түсэбэйнгөө үбhэеэ сабшаха.

Минии hанамжаар, минии хайрата нагаса эжымни багахан үхибүүн наhаниинь - аргагүй хүндэ дайнай үетэй тудаа. Тиигэжэ нагаса эжымнай бага наhанhаа ажалшаар, малшаар ехэ болоо юм.

Дайн нагаса эжымнай үхибүүн наhыень хулуугаа юм. Юундэб гэхэдэ, нагаса эжымнай наадажа, жаргажа, энеэжэ, хүхижэ, сэнгэжэ ябаха сүлөөгүй байгаа. Тиимэhээ бидэ, мүнөө үри хүүгэдынь, нагаса эжыгээ гамнаха, хайрлаха, үршөөхэ, хэhэн ажалаараа баярлуулха ёhотойбди.

Нагаса эжымнай баатаршалга – Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ Эхэ орондоо өөрынгөө хубита оруулжа, маанадтаа, үхи хүбүүдтээ, аша гушанартаа сэнхир, хүхэ мүнхэ тэнгэри бэлэглээ юм.

Минии эгээл хүсэн hанаха юумэн: бүхы дэлхэйн үхибүүд: хэншье, хэзээдэшье дайнай гашуудал, гомдол бү үзэг лэ!

МОЯ ЛЮБИМАЯ БАБУШКА

Интернет-конкурс "История моего рода"
Номинация Лучшая история
Лыгденова Цыпилма, ученица 8 класса Усть-Эгитуйской средней школы

Мою любимую бабушку зовут Цырендулма Гунсоновна Цыденова. Она среднего роста, с жизнерадостными глазами с огоньком, с румяными щёчками, серебристыми седыми волосами.

Моя бабушка на свет появилась в 1935 году, она – ветеран тыла Великой Отечественной войны и труда. Когда ей исполнилось всего 12 лет,  в 1947 году наше государство наградило её медалью за «Доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг.». Наша Родина высоко оценила труд моей бабушки, двенадцатилетнего подростка.

Сейчас мне исполнилось 12 лет. Иногда я задаю себе вопрос: А что я смогу сделать как бабушка?...

Когда бабушка рассказывает про свой жизненный и трудовой путь, мне бывает очень и очень интересно. Она рассказывает и про свою родословную, и про историю нашего колхоза-миллионера «Молотов» (ныне СПК «Победа»), и про старшее поколение нашего села, и многое, многое интересное.

Иногда,  слушая рассказы своей любимой бабушки, мне бывает её очень и очень жалко, потому что она с раннего утра до позднего вечера много работала, не отдыхала, ей даже некогда было  играть. В то время колхозники зарплату не получали, им за работу считали «трудодни».

Они не отдыхали в лагерях, как сейчас мы отдыхаем. В то время не было ни телевизора, ни кино, ни Интернета. Сколько бы ни трудилась моя любимая бабушка, она рассказывает, что «наши земляки, сельчане, никогда не горевали, не скучали. Они были счастливы в работе, в труде, пели старинные бурятские народные песни.  Не забывали свою родную культуру, родной бурятский язык, старшее поколение передавало свои знания младшим».

В грозном 1943 году наша бабушка вместе со своей мамой и тремя женщинами нашего села со скотом выехали в дальнюю таёжную местность с названием Түрхэл. Эта местность находится от нашей деревни за сто с лишним километров. Они, женщины, морозной зимой из-за отсутствия кормов перекочевали ещё дальше, дошли до Витима, нынешнего Баунтовского района. Она рассказывает, что была лютая зима, кругом – волки, к тому же в тайге укрывались бандиты-дезертиры, убежавшие с полей Великой Отечественной войны.

С этой поры началась её  трудовая биография. В колхозе на протяжении многих лет она со всей ответственностью работала скотником, дояркой. С детства познав нелёгкий труд скотовода, она до сих пор остаётся верной своей работе. Наша бабушка беспокоится за нас, за детей, внуков, правнуков, за своё хозяйство, за скот. До сих пор помнит прозвища своих коров, телят. С любовью рассказывает о трудовых буднях своей биографии. Это говорит о том, что наш бурятский народ, кочевой народ, испокон веков был работящий, с любовью ухаживал свой скот. Несмотря ни на какие погодные условия, бурятский народ бережно ухаживал свой скот, любил труд. И у них всегда в семье была еда: мясо, молоко,  белая пища. Она говорит, что в годы войны они никогда не нуждались в еде: ели заваруху, стряпали лепёшку.

Я думаю, поэтому у моей бабушки руки щедрые, она имеет большой опыт по уходу за животными, любит и уважает труд.

Моя бабушка рассказывает: «Во время Великой Отечественной войны вместе со старшим поколением, бабушками и дедушками, женщинами села с лошадьми, волами они боронили вспаханную землю. Во время Великой Отечественной войны, в послевоенные годы женщины всё делали сами». Сами, две женщины, в студёные морозы с местности Субаряа ездили на 4 санях с четырьмя лошадьми до полей Шулууты,  находящихся в двадцати километрах, собирали солому, и привозили её к себе домой. Одна женщина на санях, за собой вела прикреплённую, привязанную к саням ещё одну санку соломы с лошадью. Было и опасно, и трудно. Но наша драгоценность- лошадь во всём была подмогой. И через два-три дня опять поочерёдно приходилось ездить и ездить женщинам за соломой, за сеном, за дровами и т.д.

В те годы марактинцы очень и очень бережно относились к окружающей своей природе: они не пилили дрова в лесах Маракты. От того животноводам было очень трудно доставать дрова: они по всему лесу собирали ненужный лес: упавшее дерево, лежащие на земле негодные деревья. Почти каждодневно им приходилось заготавливать дрова. Кроме того, доярки три раза доили корову. С наступлением сенокосной страды в августе, колхоз им давал план скосить сено. И сами же, женщины, косили сено.

Я считаю, что детство моей любимой бабушки было опалённое войной. Она с детства познала нелёгкий труд животновода. И она очень любит труд, нас учит быть трудолюбивыми, неленивыми.

По моему мнению, война украла у моей бабушки детство, потому что у неё в детстве не было времени учиться, играть, смеяться, радоваться детству. Поэтому, я думаю, что сейчас мы должны её беречь, оберегать, жалеть, радовать её своим трудом, победами.

Героизм моей бабушки – она внесла свой вклад в Победу над фашизмом, в победе Великой Отечественной войны СССР над Германией. И благодаря её труду, мы, её дети, внуки, правнуки, живём под синим голубым небом над головой.

И я мечтаю, чтобы  все дети мира, никто никогда  не познали трагедию, ужас войны.

 

 

 

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)