Минии нагаса баабай


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

 

DSCF5288"Минии уг гарбал"  Интернет-конкурсдо

Шэлдэг түүхэ" номинацида

Минии нагаса баабай – Эсэгэ ороноо хамгаалгын

Агууехэ дайнай ара талын ветеран

Цыреторова Номин,

"Республиканска Мариинска интернат-һургуулиин 11 классай һурагша

Минии нагаса баабай – Дашадондок Цыденович Цыренов майн 1-дэ 1910 ондо Яруунын аймагай Домна гэжэ нютагта түрэhэн юм.

Урдандаа нагаса баабайн талаhаа 3 басагад ажаhуугаа. Тэдэнэй 2-дохи Дари басаганиинь Жанчип Яруунын Домнын хүбүүндэ хадамда гараа. Одхон Бальжидынь баhал Домнын Цыренэй нүхэр болоо. Цырентэн (нүхэр -Балжад) 2 үхибүүтэй болоо: Янжама басаган, Дашадондог. Янжама басаганиинь хадамда гараагүй, харин тиимэhээ дүү хүбүүгээ наhаараа дахажа ябаа.

Дашадондог Цыреторова Цыбикмит Хужеевнаае нүхэр болгожо, 4 үхибүүдтэй болоо hэн: 3 хүбүүн, 1 басаган.

Анаагай дасанда Дашадондог нагаса баабаймни 9 наhанhаа хубараг боложо, түбэд, хуушан монгол hургуулитай болоо hэн. Тэрэ хатуу 1930-аад онуудаар, гэр гэртэнь хубарагуудые ламанар тараагаа hэн.

Бүри залуу наhанhаа нагаса баабаймни Яруунын совхоздо хээгүй ажалынь үгы Юм: Эсэгэ ороноо  хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ гансаараа үлэhэн үлбэр үбгэд, хүгшэдтэ, ганса hамгадта, олон үхибүүтэй айлнуудта  өөрөө трактораараа түлеэ бэлдээд, асардаг байгаа. Һүүлдэнь наhатай болоhон хойнонь эдэ туhалуулhан зон аргагүй ехэ баярые хүргэдэг hэн. Гадна колхознигуудайнгаа үбhэ хулhыень модон  шарга дээрэ хээд, үглөөгүүр hэрихэдэнь, хорой соонь үбhэн хүлеэжэ байдаг hэн. Нагаса баабаймни – модошо ба түмэршэ дархан байhан Юм. Тэрэ олон гэгшын дулааханууд гэрнүүдые нютагаархидтаа, Улаан-Yдэдэшье, Мужыхадашье барижа үгэhэн Юм.  Тэдэ зоной баяр -баабаймнай буян болооо ёhотой, юундэб гэхэдэ нагаса баабаймни 93 наhа наhалhан Юм.

Дашадондок нагаса баабаймнай - Эсэгэ Ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ара талын ветеран: үдэр hүнигүй, унтаха нойргүй дайнай дүүрэхын тула үнэн зүрхэнhөө оролдоо Юм. Манай гэр бүлын зон нагаса баабай тухайгаа hайханаар hанадагбди.

 

Минии нагаса эжы – Сажитма Дашадондоковна, ажалай ветеран, 60 наhатай.

Бага наhанhаа нагаса эжымни баабайдаа, эжыдээ, гэр бүлэдөө гэрэйнь ажалда хамhалсаhан Юм: үнеэ hаадаг, үбhэ сабшадаг байгаа, уhа түлеэгээ асарха, гэрээ будаха, гэр соохи ажабайдалаа нарин нягтаар сахиха.

Нагаса эжымни аргагүй ажалша, нарин оёдолшо, эсхэгшэ, гэр бүлынгөө ажабайдалые жэншэдгүй хараад байдаг Юм. Хүн бүхэндэмнай замыемнай заажа, «эрдэм бэлиг – эрхим баян» гэжэ ойлгуулжа байдаг заншалтай.

Нагаса эжыемни БГУ-да, ажалдань, баhал ехээр хүндэлдэг: эрхилэгшын үгэhэн даабаринуудые, захяануудые наринаар дүүргэдэг Юм. Ехэ ханалгатай, харюусалгатай, зохидхон зөөлэхэн зантай, хүн зонтой hайнаар харилсаад байжа шададаг Юм.

 

 

 

 

 

Минии дуратай  эжымни – Ксения Хужеевна Цыреторова. Минии эжы намдаа ехээр hанаагаа зободог Юм. Бэрхээр hураад, ном оролдожо үзэ гэжэ hургадаг. Ямаршье ажал хэхэдээ, оролдожо, үнэн сэхээр нүхэсэ гэжэ заадаг Юм.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)