Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Үеһөө үедэ дамжадаг…

Үеһөө үедэ дамжадаг…

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

maxresdefault Агууехэ уранзохолшо Даширабдан Батожабаин түрэһөөр 95 жэлэи оидо зорюулагдаһан"Минии уг гарбал" Интернет-конкурсдо

"Эрхим угай бэшэг" номинаци

Цыдыпова Чимита, Доодо-Ивалгын дунда һургуулиин 11-хи классай һурагша

Танай анхаралда  минии угайн түүхэ бэшэжэ эльгээбэб.  Би 10-хи классай hурагшаб. Минии эжын талаhаа  уг гарбалай түүхэ дэлгэрэнгы бэшэгдэнхэй, хадагалагдажа, үеһөө үедэ дамжуулагдажа байдаг юм.

DSC01653

 Буянто   Болод   Бато   Жаргал  Чимита   Дугарма   Зоригто     Сарюна  Тимур   Дарима  Цырен   Сэнгэ Намсарай

 

           Батор      Бэлигтэ     Гэрэлма    Ханда   Гомбо    Амгалан  Слава  Сережа  Баярма      Арюна     Лена   Катя

 

Гармажаб      Ольга Дугар - Сурун    Саша     Дари - Сурэн          Гонгор  Долгор   Зина   Сэсэг   Дулма    

                                                                                          

 Дулмажаб  Барма Сурэн   Жугдэр               Шибан  Дамба   Болод       Санжежаб Галсанжаб   Ёндон   Цыпылма

 

Цыденжаб                Чагдар          Цырен (ЯЯ убгэн)      Будуу      Дамба                            Нима

                                       Онедой                                           Бухандай              Мунко                                      Лыцык

                                                     Жалма Удагана                         Ухана                   Жимбэ

                                                                           Намсарай                   Буянта

Гэндэн

Сэсээн

 

 

Манай гэр булын бурхан.

Минии хугшэн эжындэ бурханай гунгарбаа бии юм. Тэрэ гунгарбаае минии хугшэн эжын хугшэн убгэн Монголой дасанhаа 1878 ондо асараа юм гэжэ хэлсэдэг. Энэ гунгарбаадань олон бурханай номууд бии. Минии хугшэн эжы ехээр Бурханаа гоёдог. Минии хугшэн эжы жаахан ябахадаа нэгэ ламаhаа асууhан байгаа: «Энэ Бурханыемнай минии эжы аба хоерой хугшэрхэдэ хэн абажа ябахаб?» Ламань иигэжэ хэлэhэн байгаа: « Танай Бурхан абажа ябаха хубууе ши турэхэш!» Унэндэ минии хугшэн эжы лама хубуутэй боложо тэрэ Бурханай эзэн болоод байдаг. Революциин уеэр манай гэр булэ гэртээ бурханаа нюужа ондоо таhаг хээд байдаг байгаа. Манай хугшэн эжы ноён хубуутэй байhандаа, энэ Бурханаа гэртээ орхижо шадаа юм. Хубуундээ хэлэдэг байгаа «энэ Бурхантаймни намай газаа абаашажа хаяхаш!» Энэ Бурхан 6-хи уг хурэтэр байна.

 

 

I.Халхаама

 

                                                                                II.1.Цыдып                                                                                                            2.Даши                                                                                                                     

 

 

 

III.1.Цырма    2.Муханда      3.Бато-          4.Бато-                    5.Цынга                    6.Балма                7.Ханда                           8.Еши-              9. Дулма                       1.Дэлгэр                                                                                                                                                                                                                 ( в Монголии)                           Очир              Мунко                   (Дулма)                                                  (Ринчин)                         Доржо         (в Монголии)                (Ц-Надмит)

(Дулма)         (Дулма)                                                                                                                            (Будажап)

 

  1. IV. Цыпилма     1.Ц-Доржо    1.Жамсо(Галя)      1.Леонид(Лхама)                               1.Цындыма(Ш-Нима)        1.Ц-Дулма(Алёша)                      1.Мыдыгма

(Дарима)    2.Дарима(Балдан) 2.Доржо(Ч-Ханда)                             2.Цыренжап                           2.Цырен                                        2.Г-Жамсо(Люба)

                                                                    3.Мыдыгма            3.Цыпилма(Боди)                                                                              3.Дугар                                         3.Дулма

4.Люба(Гарма)      4.Ринчин(Ханда)                                                                                                                                      4.Баир

5.Валя                                                                                                                                                        5.Фёдор

 

 

 

V.1.1Хандажап   1.Цыден-    1.1Баир                  1.1Баярма                 2.1Булат(Соелма)     3.1Д-Нима(Сэсэгма)   4.1Саша      1.1Цыпилма(Баир)       1.1.Бато          1.1Эрдэм

1.2Соелма        бал            1.2Туяна(Булат)    1.2Галсан                 2.2Тогмит(Марина)  3.2Абида                       4.2Лена      1.2.Бэликто(Аюна)         1.2Эржена      2.1

1.3Жаргалма  1.2Цыден  2.1Чингис(Люда)  1.3Мунко(Соелма)  2.3Жаргалма(Петя)                                         4.3Чингис   2.1Ринчин   (Юта)          1.3Аюр           2.2.2

1.4Жаргал (Тоня)             2.2Наташа(Даба)  1.4Аюр( Ц-Дулма)   2.4Зоригто(Баирма)                                        4.4Володя                                            1.4.Арюна      2.2.3

1.5Туяна (Дондок)           3.1Бато                  1.5Тумэн(Наташа)   2.5Оюна(Намсарай)                                        5.1Туяна

4.1Эржена

4.2Бальжина

                                                4.3Бато                                                                    

  1. VI. 1.1.1 1.1Сарюна          1.1.1Аюша          1.2.1                     2.1.1Тимур              3.1.1Содном           4.1.1                  1.1.1Аюша

1.2.1Арсалан      1.1.2Найдал           1.1.2Дугар          1.3.1Сарюна        2.1.2Эржена            3.1.2Надя                                          1.1.2Бальжин

1.3.1                     1.2.1Булат             1.2.1Карина        1.3.2Батор            2.2.1Жаргал                                                                      1.1.3Сэлмэг

1.4.1                     1.2.2Намжилма     1.2.2Алина         1.4.1Жамсаран    2.2.2Жамсо                                                                        1.2.1Сарюна

1.5.1Ринчин                                        2.1.1Оюнбэлиг  1.5.1 Номина       2.2.3Доржима                                                                    1.2.2Эржена

1.5.2Ешицырен                                  2.1.2                    1.5.2Коля             2.3.1Данзан

1.5.3Бальжина                                    2.2.1.Буда                                        2.4.1Сэнгэ

4.1.1                                                 2.5.1Цырен-Дулма

                                                                   4.1.2

VII1.1.1.1.                 1.1.1.1Баин                                                                   2.1.1.1

1.2.1.1Мэргэн    1.1.1.2

1.2.1.2Сэлмэг

Notice: Undefined index: vote-post-4975 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)