Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Минии уг гарбал

Минии уг гарбал

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC03992Бальжинимаева Аюми,
29-хи гимназиин
5Б классай hурагша

Минии уг гарбал

Угаа мэдэхэгүй хүниие
Уhан дээрэhээ гал эдихэ.
Түрэлɵɵ мэдэхэгүй хүниие
Тэмээн дээрэhээ нохой зууха.

Олигой

Эрдэни

Мүнхэ

Заhуул

Мархасай

Данзан

Долгор

Володя

Батор
↙ ↓ ↘
Жаргал Баяр Володя
↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘
Аюми Хэшэгтэ Хаян Сарюна

Би хадаа Аюми гэжэ нэрэтэй, бишэн жэлтэй, Улаан – Үдэ хото тоонтотой, арбан нэгэн наhатай, хорин юһэдэхи буряад гимназиин табадахи ангиин hурагшаб.
Би угайнгаа түүхэ ехэ мэдэхэгүйб. Тиимэhээ гэр бүлымнай хадагаламжада байhан урданай бэшэг, бүлын дүрэ зурагуудые хаража, хүгшэд үбгэдhɵɵ hуража, ɵɵрынгɵɵ уг гарбалые шэнжэлэн хаража үзэнэб.
Манай уг изагуур Барга Баатарай Хоридой Мэргэнһээ эхитэй. Би Доргошо галзууд омогойб. Минии элинсэг хулинсагууд хадаа Доодо-Худан нютагай Арал гэжэ алдаршаhан буусада ажаhууhан түүхэтэй. Тэрэ буусын хажууда обоо тахидаг. Мүнɵɵ бидэ тэрэ обоодоо, буусадаа гэр бүлɵɵрɵɵ, уг удамаараа ошожо, сэржэм, далга үргэжэ, заяашадтаа мүргэдэгбди.
Минии элинсэг хулинсаг хадаа Олигойһоо һабагша татадаг. Эрдэни гэжэ ганса хүбүүтэй байhан ха. Саашадаа Эрдэниин табан хүбүүн һубарина. Тэдэнэй нэгэн Мүнхэ гурбан хүбүүтэй, нэгэ басагатай. Гурбан хүбүүдэй нэгэн Заhуул гээшэ Хадуулай гэжэ нүхэртэй байгаа ха. Хадуулай ехэ эди шэдитэй, хүүгэдые эмшэлдэг сүлгы сагаан удаган. Тэдэнэй Мархасай хүбүүн эжынгээ шэди хүсэ абажа, дархан бɵɵ хүн байгаа. Мархасайн хүбүүн Данзанhаа угай нэрэ обог эхилнэ. Данзан дүрбэн хүбүүтэй, Долгор гэжэ басагатай байгаа. Долгорой хүбүүн Володя Бальжинимаевай угта үргэгдэжэ үгтэhэн намтартай. Тиимэһээ минии обог Бальжинимаева болоно.
Володиин хүбүүн Батор минии хүгшэн аба болоно. Тэрэ Жаргал, Баяр, Володя гэжэ хүбүүдтэй. Хүгшэн абамни Могсохон hууринда ажаhуудаг, олон жэлдэ Буряад – алтанда хүдэлдэг.
Баяр минии аба. Манай эбтэй гэр бүлэ Улаан-Үдэ хотодоо ажаhууна. Минии аба Баяр гэжэ нэрэтэй, ударидагша механик мэргэжэлтэй. Табан наһатай Хэшэгтэ гэжэ нэрэтэй угаа залгуулха дүү хүбүүтэйб.
Мүнɵɵ үедэ минии түрэл гаралнууд Хэжэнгэ нютагтаашье, үргэн ехэ орон соогуураашье таранхай, энхэ амгалан жаргалтай ажаллажа ажаhуунад. Уг гарбалнай улам үнэр баян боложо байна.
Хƴн бүхэн эхэ эсэгынгээ уг гарбалые долоон үеhɵɵ сээжэ мэдэжэ, уг гарбалаа саашань үргэлжэлүүлжэ, үндэр нэрыень дээшэнь үргэжэ, хүнэй зэргэ хүн боложо ябаг лэ! Хүн түрэлтэнэй хүгжэн, үдэн ажаһуухын түлөө алтан нарамнай арюун, энэ дэлхэймнай энхэ мүнхэ эрьелдэхэ болтогой!

Notice: Undefined index: vote-post-4950 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 4 из 5)