Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Минии уг гарбал,

Минии уг гарбал,

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF5036"Минии уг гарбал" Интернет-конкурсдо

"Шэлдэг түүхэ" номинацида

Саргаева Лена,

29-дэхи гимназиин  5-хи "б" классай hурагша

Би  Саргаева  Елена  Евгеньевна алдар нэрэ обогтойб, арбан  наhатайб. Түнхэнэй аймагай  Шанаа  тосхондо  тоонтотойб. Би   шуһан түрэл тухайгаа, нагасанарайнгаа, эжынгээ  талаhаа  уг гарбалаа  хөөрэхэ  hанаатайб.

Шанаа нютагта  минии  нагаса эжы  Хорло  Сыденовна  ба  нагаса таабай  Сергей Дулмаевич  Молокшоновтон  ажаhуудаг байгаа. Таабаймни  мүнөө  үгы, бурхандаа мордонхой.

Минии  нагаса таабай  Сергей Дулмаевич  мянга юһэн зуун дүшэн нэгэн  оной сентябриин хориндо  Шанаа  нютагта түрөө. Нагаса теэбиимни  Хорло  Сыденовна  мянга юһэн зуун дүшэн юһэн оной мартын табанда  Галба нютагта  түрөө. Мянга юһэн зуун далан табан  ондо  уулзажа  гэрлээд, зургаан  һайхан үхибүүдые  үндылгөө:  Жамбал,  Дарима,  Аюна,  Лопсон,  Эрдэни  ба Туяна.  Мүнөө тоолоходомни, арбан  ашатай болоно.

Би  өөрынгөө  Серёжа таабайгаар  ехэ омогорходогби. Минии таабай нютагайнгаа  хамтын ажалдашье,  hургуулидашье үхибүүдтэ трактор машина заагаа. Нагаса таабаймни зондоо хүндэтэй,  уран гартай хүн байгаа: зурааша, ямаршье юумээр, модооршье, түмэрөөршье элдэб юумэ зохёогоод хэдэг байгаа. Зарим ажалнуудынь мүнөө хүдөө  нютагтаа нагасындам хадагалагдажа байдаг.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай  үедэ  Зуун – Морин  уhанай эрьедэ  хуушан гэр байдаг байгаа. Тэрэ гэртэ  манай түрэлхидэй  олон лэ  үе түрөө, гараа. Минии нагаса таабайн эжы Дулма теэбии  тэрэ гэртээ  гурбан үхибүүдые  (Вера, Сережа ба Соня) түрэжэ,  хүл  дээрэнь  бодхоо.  Молокшоновтон гээшэ Шанаа нютагай  уг hууриин ажаhуугшад  болоно.

Тоолоод үзэхэдэ, би  арбадахи үеын  хүн  гээшэб. Минии   эжы Аюна. Аюна    Серёжын, Серёжа  Дулмын.  Дулма  Гонгорой.  Гонгор Сэрэнэй. Сэрэн Молокшоной. Молокшон  Доржын.  Доржо  Халзанай.  Халзан Түмэнэй (аяар холын мянга долоон зуун жаран зургаан ондо ха).

Угайнгаа түүхээр һонирхожо, шэнжэлжэ, түрэлнүүдтэеэ дүтэ барисаатай,  угаа үргэлжэлүүлжэ, таабай теэбиинүүдээ  хүндэлжэ  ябаял даа.

Notice: Undefined index: vote-post-4943 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)