Би хальбан угайб


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF1926"Минии уг гарбал" Интернет-конкурсдо

"Шэлдэг түүхэ" номинацида

Базарова Дарина, Үндэһэтэнэй №1 лицей-интернадай 3-дахи "а" классай һурагша.

Би, Базарова Дарина, лицей-интернадай гурбадахи ангиин hурагшаб.  Хүн бүхэн өөрынгөө уг мэдэжэ ябаха ёhотой гэжэ нагаса эжымни ходо хэлэдэг. Тиимэhээ би уг гарбалаараа ехэтэ hонирхооб. Нагаса эжын хэлэhээр хун сагаан гарбалтай, хуhан модон сэргэтэй, Хориин арбан нэгэн эсэгын хальбан угай болонобди. Хальбан хара хүрин тугтай, араата ураатай. Ёгтолжо хэлэхэдэ: хальбан хүн хара заргааша, улаан хэлэтэниие урдаа оруулдаггүй  гэлсэдэг.

Би хадаа гурбан хүхэ мэнгэтэй, шара хии моритой Дарина басаган гээшэб. Минии эжы Арюна Валиин басаган болоно. Нагаса эжымни Цырен-Дашын басаган, Цырен-Даша Бурхиин, Бурхи Моршуунын, Моршуна Бадмын, Бадма Ванжилай, Ванжил Цэхирай, Цэхир Шойдорой, Шойдор Булгэмэй, Булгэм Гутаарай, Гутаар Хальбан, Хальбан Хореодой Мэргэнэй, Хореодой Мэргэн Барга Бааторай, Барга Баатор Тогоон Тумэн Хаан.

Манай уг баян даа, хүн  зондоо  хүндэтэй.  Угтамнай  элдэб хүн байhан: дархашашье, эмшэшье, ламашье, багшашье.

Минии үбгэн нагаса баабай гэбшэ лама ябаhан. Олон хүндэ туhалhан, бэрхэ эмшэн гэжэ суутай байhан. Хэжэнгын дасанда нагаса баабайдамнай субарга баригданхай. Боди субаргада хүнэй мүргэжэ байхадань би ехэ баярладагби, омогорходогби.

Нагаса эжын  «эрхые hуранхаар, бэрхые hура» гэжэ хэлэдэгээрнь, би номоо hайнаар үзэхэеэ оролдодогби. «Дүрбэ», «таба» гэhэн сэгнэлтэнүүдээр hурадагби. Угаа уhанда хаяхагүй гэжэ  ходо оролдожо ябахаб.

 

 

 

 

 

 

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)