Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Худай омогой хүбүүнби

Худай омогой хүбүүнби

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Сультимов Буянто (1)
"Минии уг гарбал" Интернет-конкурсдо
"Шэлдэг угай бэшэг"  гэһэн номинацида

Сультимов Буянта, Хориин нэгэдэхи дунда һургуулиин 4 "в" классай һурагша

Минии нагасанарай уг гарбал Хориин арбан нэгэн эсэгын Худай омогой болоно.
Угайнгаа һарбаалжанай гэрэл зураг харахадамни тон һонирхомоор байдаг.
Эжыдээ заалгаад, нагасанарайнгаа уг хадуужа абахаяа сээжэлдэнэб.
Буряад ёһо заншал, түрэл арадайнгаа түүхэ мэдэдэг болохоёо һананаб. Номой санда һонин-һонин номуудые уншадагби. Һаяхан абгамни Минии уг Сультимов Буянто (1) Эрдэни - Хайбзан Галшиевай «Бэлигэй толи» ном бэлэглээ юм. Бултыень үшөө уншаадүйб. Тиигэбэшье нэгэ бадаг уншаһанаа, эндэ танай һонорто табихам:

Заримдаа өөрын инаг садантаяа
Наада энеэдэ багахан тэды эрхилхэ.
Тэрэшье хадаа
Инагай зулые тэжээгшэ тоhон мун.

Минии уг гарбалай һарбаалжан:
Хоридой
Худай
Золгюур
Мэнхээлэй
Ханхаалай
Хүүhэн
Ёлтогой
Ухи
Монхой
Баянхан
Нугаһан
Ушархан
Нобшо
Жамба(Бүхэ)
Номооли
Абида
Онхотой
Онхосой
Сультим
Бальжинима
Цырен - Дондок
Баатар
Буянта

Уг гарбалаа шэнжэлхэдээ, һурагшалхадаа олон түрэлөө мэдэхэ болооб, олон юумэн тухай бодолгото болодог болооб. Һургуулияа тэгэсхэхэдөө, түүхэ шэнжэлдэг мэргэжэлтэн гү, али буряад хэлэ бэшэгээ шудалдаг хүн болохоёо һананаб.

Хоридой мэргэн эсэгэмнай,хуһан модон сэргэмнай, хори буряад гарбалнай гэжэ хори буряадууд шүтэжэ, мүргэжэ, хүндэлжэ ябадагбди. Эхэ байгаалидаа, уһа голдоо, тала дайдадаа гамтайгаар хандаха ёһотойбди. Элинсэг хулинсагаймнай абажа ябаһан зан заншал, бидэнэрт, мүнөө үеын хүнүүдтэ захяа заабари гээшэ ха юм даа.

Notice: Undefined index: vote-post-4850 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)