Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Минии уг гарбал тухай хөөрөөн

Минии уг гарбал тухай хөөрөөн

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF5496"Минии уг гарбал" Интернет-конкурсдо
"Шэлдэг уран бэшэлгэ" номинаци.
Гунзынова Дэжид, Хэжэнгын В.С.Мункинай нэрэмжэтэ лицейн 8-хи классай һурагша

Манай гэр бүлэ 5 хүнhөө бүридэнэ: абамни – Гунзынов Галсан Дамбиевич, эжымни- Будаева Майя Шагдуровна, эгэшэнэрни Арюна, Чимита гэжэ нэрэтэйнүүд. Би өөрөө Дэжэд гээшэб, мүнөө үедэ В.С. Мункинай нэрэмжэтэ Хэжэнгын лицей hургуулиин 8-хи ангида hуранаб. Абамни Хэжэнгын аймагай эгээл баруун захын Хөөрхэ нютагай, харин эжымни заха холын Захааминай Бургалтай гэжэ нютагай басаган юм. Эжымни мэргэжэлтэ hургуули Улаан-Үдэ хотодо дүүргээд, Хэжэнгын аймагай наймаанай зургаанда хүдэлжэ эхилhэн, тиигээд абатаймни танилсажа айл болоод, 3 басагатай болоhон байна.
Нагаса эжымни Будаев Шагдартанай гансахан басаган байhан юм. Минии нагаса эжын гэртэхин Шагдар Сырен хоёр бүхы наhаараа колхозой малшад ябаhан. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ хүсэ шадалаа гамнангүй оролдожо, ажалай габьяа гаргаhанайнгаа түлөө уг нагаса баабаймни Шагдар Будаев Москва хото ошожо, СССР гүрэнэй Президиумэй түрүүлэгшэ байhан Михаил Иванович Калининай гарhаа медаль абажа, үбсүүндэ зүүжэ, сугтаа дүрэеэ абхуулжа ерэhэн юм. Тэрэ үеын фотозураг манай түрэлхидтэ хадагалаатай байдаг. Сэсэг нагаса эжымни түрэл нютагтаа хони мал хаража, баhал элдэб олон шагналнуудта хүртэhэн юм. Аяар дүрбэн үхибүүдые түрэжэ өөдэнь болгоhон. Эгээл ехэ хүбүүниинь болохо минии эжын ахай Борис нагаса мүнөө нютагтаа ажаhуудаг, дүү хүбүүн Бадмань Улаан-Үдэ хотодо түбхинэнхэй, харин эжымни одхон дүү Санжай нагасамни армида албанда ябажа ерээд, гэнтын аюулhаа боложо аргагүй залууханаар наhа дүүрэшэhэн юм.
Хүнэй уг гарбалай эсэгэ талаараа тоологдодог хадань, би өөрынгөө угай hабагша татажа туршахамни. Би Эхиридэй Ехэ Шоно угай басаган болоноб. 1870-аад онуудаар минии угаймни үбгэ эсэгэ Тунгэ гэжэ хүн 16-тай Шалхуудай хүбүүгээ дахууланхай, 2 сар хүллэжэ зөөриеэ шэрэнхэй аяар холын Зүлхэ мүрэнэй эрье шадар оршодог Качуг гэжэ нютагhаа Хориин 11 эсэгын дайда хүрэжэ ерээд, Хэжэнгын Хоорхын hалагайн Шэбэр гэжэ газарта шэнэ бууса тухеэржэ тубхинэhэн байна. Хоёр жэл тухай болоод, Шалхуудай хубууниинь айл болохо гэжэ зорёод, анханайнгаа холын нютагhаа бэри басага асархамни гэжэ эсэгэтэеэ Байгал далайнгаа хойто бэе зорибо. Аргагүй удаан саг ябажа, жэл тухай боложо бусахадаа, яhала зохид басага hамган болгожо асарhан юм гэhэн хөөрөө би мэдээ орохоhоо хойшо дуулаhан байнаб. Тиигээд лэ уг эжы абатамнай өөhэдөө түрэhэн үхибүүтэй болохо үйлэгүй байжа, сугтаа Байгалай хойто бэеhээ зөөжэ ерээд, наhа дүүрэhэн айлай хоёр хүбүүдэй Мүнхэ гэжэ хүбүүень үргэжэ абаhан юм. Мүнхэ хүбүүн хожомоо Сэрэн хүбүүтэй болоhон, Cэрэн гээшэ одоол үнэр баян, олон үхибүүтэй боложо, угаа саашань дамжуулба. Сэрэнэй hамган Галсанай Балданай Гүнжэд гэжэ суутай басаган байhан гэлсэдэг, тэрэнэй түрэhэн 9 үхибүүд: гурбан басагад, 6 хүбүүд. Эгээн ехэ Хоца хүбүүгээ Намсарайтан гэжэ үхибүүгуй айлда хүбүүн болгожо үгэhэн байна. 3 басагадай: Дулма, Сэндэмэ, Норжима- Норжимань үндэр наhатай болотороо ажаhууhан, бэшэниинь залууханаар наhа дүүрэhэн. 6 хүбүүдэйнь ажабайдал тус тустаа гүрэн түрын ажабайдалтай нягта холбоотой үнгэрhэн байна: Хоца Намсараев – буряад уран зохёолой эхи табигшадай нэгэн, СССР гүрэнэй дээдын шагнал хайрада олон дахин хүртэhэн, ехэ бэлиг талаантай хүн байшоо. Гунзэн гээшэнь одоол минии хүгшэн баабайн эсэгэ 1916 ондо 1-хи дэлхэйн дайнай арын хүдэлмэридэ татагдажа, тэндэhээ хүндөөр үбшэлэнхэй ерээд, оройдоол 44 наhатайдаа наhа дүүрэhэн. Эхэнэр нүхэрынь Бодигой Сэжэб гээшэ гансаараа 4 үхибүүдээ өөдэнь үндылгэhэн байна.
Генеологическое древо Гунзыновой Дэжид.Гүнзэнэй дүү хүбүүн Сэдэб, зон нэрэнь Баасата Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда эхинhээнь ябажа ерээд, 1947 ондо гэнтын үбшэндэ нэрбэгдэжэ энэ дэлхэйтэеэ хахасаhан байна. Мүноо хүбүүниинь Цыдыпов Борис гэжэ абгамнай Хөөрхэ нютагтаа үнэр баян ажаhуудаг.
Цыбан хүбүүн 6 наhатайдаа Хэжэнгын дасан үгтэжэ, хубараг болоод, гэбшэ зиндаа хамгаалжа, түлэг дундаа ябатараа, сагай шэрүүн боложо эхилхэдэ, 1937 ондо Санкт-Петербург хотын университедэй зүүн зүгэй арадуудай хэлэнүүдэй факультедтэ ороод hуража байтараа, хамалганда орожо,1938 ондо Японой тагнуулшан гэжэ хардуулаад, буудуулhан юм
Содном хүбүүн «Манай ажал» кодхозойнгоо ажалшан болоод байтараа, 1937 ондо хардалгада орожо, баhал hураг суугүй түрмын оёорто хосорhон байна. 1965 ондо манай хүгшэн баабай Дамби Гунзынович энэ хоёр абгануудайнгаа нэрынь сагаарулагдаhан саарhа абажа сэдьхэлээ дүүрэжэ ханаhан хүмби гэгшэ hэн.
Эгээл бага одхон Гуро хүбүүн hургуулида hайн hуража,эрдэм номтой хүн хүтэлбэрилхы ажалда ябажа, хүдөө ажахын хүгжэлтэдэ нилээдгүй hайн нүлөө өөрынгөө хубитые оруулhан юм. Колхозой түрүүлэгшээр аймагайнгаа нютагуудаар хүдэлжэ байтараа, хүндэ үбшэндэ нэрбэгдэжэ, 1951 ондо наhа дүүрэшэhэн байна. Гуро абгымнай хүбүүн Чингис Гуруев мүнөө бүхы республика соогоо суутай арадай артист, уран шүлэгшэ болонхой угайнгаа утаhа hайханаар татажа ябаhан хүндэтэ абгамнай болоно.
Минии үбгэн аба Гунзынов Дамби Гунзынович Гунзэнэй 3–хи үри, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда 17 наhандаа татуулжа, хоердохи Украинска фронтдо дайлалдажа, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай хоердохи шатын орденоор, Илалтын 30 жэлэй медаляар ба бэшэшье шагналнуудаар тэмдэглэгдэhэн юм. Эдэ үндэр шагналнуудынь бидэ омогорхон хадагалжа ябадагбди. Дайнай hүүлээр хүдөө ажахыда hайн хүдэлжэ, «Заслуженный мелиоратор Республики Бурятия» гэhэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэжэ, Ажалай Улаан тугай орденоор ба «Ажалай габьяа» медаляар шагнагдаhан юм. Хүдөө ажахыда ган гасуурай үедэ үбһэ hайн абахын түлөө хоридохи зуун жэлэй наяад онуудаар «Первомайский» совхозой намагтай газарые хатаажа, хэдэн арбаад километр утатай уhалууриин канал барижа, үбhэнэй газарнуудые уhалhан байна. Тусгаар дээдэ hургуули үгышье hаа, өөрөө хамаг гидротехническэ болон геодезическэ ажалынь хэдэг байhан юм. Баригдаhан каналай хүдэлжэ эхилхэдэ Буряад Республикын КПСС-эй нэгэдэхи секретарь А.У.Модогоев түрүүтэй олон тушаал барижа байhан хүнуүд ерэжэ, ехэтэ hонирхон хараhан байна.
Хүгшэн эжымни Бастуева Балма Шадраевна хуасай угай, Шэтын хизаарай, Бадын станциин хажууда оршодог Олон Шэбэр гэжэ нютагһаа гарбалтай юм. 1937 ондо эсэгэнь Бааста Эхэ орондоо урбагша гэжэ 1938 ондо Шэтэ Хотын түрмэдэ буудуулhан, тиигээд байхадань, аха дүү, аймаг зониинь булта шахуу тушаалгаhан, тэрьелхэнь тэрьедэhэн байна. Тэрэ хэсүү сагта эжынь Шадраагай Гажад гансахан басагантаяа Хэжэнгэ нютагай Хөөрхэдэ hуудаг түрэлхидтөө ерэжэ түбхинэhэн байгаа.
Эхэ оронойнгоо хүгжэлтэдэ минии уг гарбалаймни хабаатан шадал соогоо хубитаяа оруулжа оролдоhон байна. Абымни хүгшэн эжы нагаса эжы хоёр Эсэгын дайнай үедэ колхозой хүндэ хүшэр ажалда бэеэ гамнангүй , үдэр hүниие илгангүй ажаллаhан юм. Хүгшэн баабайнгаа наhа дүүрэшэhэн хойно түрэhэн хадаа би дүү хүбүүн Гунзэн – Норбыень ехэтэ хүндэлдэг, хүгшэн абамни гэжэ тоолодог байгааб. 1938 ондо түрэhэн Гунзэн- Норбо дайнай үеын үхибүүдэй хуби заяае дүүрэн амсаhан, хооhо нойтые үзэhэн, гүүртын hаалишан эжыгээ дахажа, үнеэ буруудыень харалсаhан хүн байгаа. Хатар нааданда , хүгжэмдэ дуратай байhан абгамнай баледэй артист болоhон, хожомынь бэлиг талаанайнгаа hайхан шанараар арад зондоо мэдээжэ арадай артист, Россин Федерациин, Буряад Республикынгаа үндэр нэрэ солодо хүртэhэн байна. Хүн талань аргагүй hайн, урин зулгы зантай байhан, би нэгэшье дахин муугаар хэн нэгэниие хэлэжэ байhыень дуулажа үзөөгүйб даа. Маанадтаа ехэ мээхэйгээр хандадаг, хододоо hайханаар үреэжэ hуудаг байгаа.
Хүгшэн баабайтамни хамтадаа 52 жэлэй хугасаа соо эбтэй hайнаар hууhан, 7 хүүгэдые түрэжэ, тэдэнээ бултыень дээдэ hургуулитай болгожо, ажабайдалай харгыда гаргаhан юм.
Уг гарбалаймни арад зон хэды хүшэр хүндэ сагуудта ажаhуугаашье hаа, зоной дунда зоригоо мүхэнгүй Эхэ оронойнгоо жаргалтай hайхан байдалай түлөө бэеэ гамнангүй оролдоhон байна. Би угайнгаа зоноор омогорхоноб, баhал дутуугүй наhан соогоо ябахые
оролдохоб.

Гунзынова Дэжид.На Интернет-конкурс "История моего рода"
Дэжид Гунзынова, ученица 8 класса Кижингинского лицея им В.С.Мункина

ИСТОРИЯ МОЕГО РОДА
Моя семья состоит из 5 человек: папа - Галсан Дамбиевич, мама- Майя Шагдуровна, старшие сестры Арюна и Сэсэг , и я. Меня зовут Дэжид, учусь в 8 классе Кижингинского лицея имени Виктора Санжимитыповича Мункина.
Папа мой – уроженец села Куорка, а мама – дочь горной Закамны из рода хурхут. После окончания торгового техникума по распределению приехала в наш район. Работала в районном потребсоюзе, познакомилась c моим папой, полюбила его и навсегда связала с ним свою судьбу.
Моя бабушка Цыцык по маминой линии была единственным ребенком в семье колхозников Шагдара и Сырена Будаевых. Шагдар и Сырен всю свою жизнь трудились в родном колхозе. За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны в составе бурятской делегации Шагдар дедушка был направлен в город Москва для награждения медалью. Сохранилась фотография тех лет, где с награжденными сфотографировался председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И.Калинин. Бабушка Цыцык всю жизнь трудилась на разных работах в своем родном селе. У нее родилось четверо детей: Борис, Майя, Бадма, Санжай. В настоящее время Борис проживает на своей родине, Бадма в городе Улан- Удэ, к сожалению, Санжая не стало в 1994 году.
Так как у бурят родословная считается по линии отца, я подробно хочу представить род Гунзыновых. Род семьи Гунзыновых происходит из племени Ехэ Шоно эхиритского рода.
В 1871 году наш предок Тунгэ прибыл в Кижингинскую долину в местность Салагайн Шэбэр из Качуга Иркутской губернии с 16- летним сыном Шалхудай. Из уст в уста в нашем роду передаётся легенда о том, что они приехали на двух волах. Когда настала пора жениться сыну, отец с сыном вновь поехали на родину и через год вернулись уже втроём. О том, почему Шалхудай не стал жениться на местной девушке, а съездил обратно на родину, история умалчивает.
У Шалхудай родился сын Мунко и три дочери, в свою очередь, Мунко родил сына Цырена, которого в народе звали Морхоондой. Цырен женат был на дочери Галсанай Балдан Гунжид, которая родила 9 детей: трое дочерей и шестерых сыновей. Самый старший – Хоца, отданный в дети в семью Намсараевых, впоследствии – основоположник бурятской литературы. Вторым сыном является мой прадед Гунзын, затем Цыдып (в народе Басата), Цыбан, Содном, Гуро. Дочери: Дулма, Сэндэма, Норжима.
Все братья и сёстры кроме Хоца Намсараева и сестры Норжимы умерли до 50 – ти лет достаточно молодыми по разным причинам. Прадедушка Цыренов Гунзын умер в возрасте 44-х лет после тяжёлой болезни, которой он заболел на тыловых работах под городом Архангельск во время Первой мировой войны. Он был самоучкой, читал на санскрите, тибетском и монгольском языках истории и легенды религиозного характера и пересказывал их своим детям, жене и друзьям.
Цыдып любил бороться, был самым работящим, на Отечественную войну был призван в первые дни и закончил её 9 мая 1945 года. Пришёл с фронта тяжело больным и в 1947 году умер.
Цыбан в 6 лет отдан в Кижингинский дацан, учился отлично, сдав трудные экзамены, стал гэбшэ- ламой, любил бороться и, каждый раз на финальных схватках Дасанай наадан дээрэ жребий сводил его с ламой этого же дацана Жамбой. Жамба Шадраев также является моим родственником по линии моей бабушки. Тогда они, Цыбан и Жамба, конечно же, не знали, что через много лет их племянники (это мои бабушка и дедушка) поженятся, появлюсь я и буду о них рассказывать. В 30 – е годы, когда начались гонения религии, Цыбан по совету своего наставника ламы ушёл из дацана, поехал в город Ленинград (ныне Петербург), поступил на восточный факультет университета, успешно проучился 3 курса, но им стали интересоваться органы НКВД и, он вынужден был уехать на родину. В Улан – Удэ закончил курсы водителей автомашины, стал работать шофёром в Тункинском районе, затем оттуда тайком ночью убежал в Закаменский район, через три месяца всё – таки был пойман и расстрелян как враг народа в 1937 году.
Содном жил и работал в родной Куорке, вступил в колхоз «Манай Ажил» и также в 1938 году, как брат врага народа, был арестован и расстрелян. Цыбан и Содном реабилитированы в 1965 году, все обвинения с них сняты.
Самый младший сын Гуро, получил образование в Хоринской школе, работал председателем колхоза в Куорке, в Среднем Кодуне и в 1951 году после тяжёлой болезни умер. Его сын Чингис Гуруев ныне Заслуженный артист РФ, поэт.

Дочери Дулма и Сэндэма умерли в младенчестве, а Норжима стала женой Батора Бадмаева, бывшего солдата атамана Семёнова, у них родилась единственная дочь Пылжит. Пылжит Баторовна всю жизнь работала в Кижингинской средней школе имени Хоца Намсараева.
Мой дедушка Гунзынов Дамби Гунзынович, солдат Великой Отечественной войны последнего призыва, было ему всего 17 лет, воевал на Втором Украинском фронте и за отвагу и мужество награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «30 лет Победы над фашистской Германией» и другими, которые хранятся у нас дома. После войны работал очень хорошо и имеет звание «Заслуженный мелиоратор Республики Бурятия», награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалью « За трудовую доблесть» и др.) Для того, чтобы независимо от засухи заготавливалось сено, мой дед в 80 – е годы приступил к осушению болотистых мест и сооружению оросительного канала протяжённостью в несколько десятков километров для полива сенокосных угодий совхоза «Первомайский». В течение короткого времени дед мой сумел претворить свою заветную мечту в реальность. Не имея специального образования, сам выполнял все гидротехнические и геодезические работы, делая вычисления на уровне высшей математики. Когда канал ввели в эксплуатацию, на его оросительную систему неоднократно приезжали за опытом делегации со всей республики во главе с первым секретарем областного комитета КПСС А.У.Модогоевым.
Бастуева Балма Шадраевна – моя бабушка, она родом из Читинской области, из рода Хуасай. Её мама, моя прабабушка, Гажид Шадраевна родилась и выросла в большой дружной семье Чимитова Шадра в местности Олон Шэбэр близ станции Бада. Жили Шадраевы зажиточно, все были трудолюбивыми, но была раскулачена и репрессирована в 30-е годы прошлого века. У Гажид было трое старших братьев: самый старший брат Баста по обвинению в шпионаже расстрелян в Читинской тюрьме, второго- гэбшэ- ламу по имени Жамба отправили на каторгу в Колыму, а третий брат Дандар вовремя был предупреждён об аресте и в ту же ночь сел в поезд и покинул родные края. Позже он погиб смертью храбрых в боях под городом Смоленском. Мужа Гажид Шадраевой, Машна Юндунова, который проучившись несколько лет в Читинской гимназии работал писарем на станции Бада, тоже должны были арестовать, но он успел убежать. Сама прапрабабушка Гажид с маленькой дочкой в одну из осенних холодных ночей, похоронив в раз умерших от горя и тяжёлой болезни старых родителей, ушла через хребет в Кижингинскую долину и обосновалась в селе Куорка. Шёл 1939 год…..
Из всей большой семьи, казалось, уцелела одна моя прабабушка Гажид, но в 1950 году пришла весточка от среднего брата Жамбы, который, выдержав каторгу, был отправлен на поселение на 7 лет в город Тулун Иркутской области. Наконец, в 1968 году он переехал с семьёй в село Куорка на постоянное местожительство. Радость прабабушку мою переполняла!
Во время Отечественной войны и после мои прабабушки Гажид и Цыжип работали доярками колхоза «Манай Ажил», не покладая рук, трудились от зари до зари, как все женщины военного и послевоенного времени. Про прабабушку Цыжип в народе говорят, что она была прекрасной повитухой, знала очень много легенд и исторических рассказов и интересно их рассказывала людям, была добрейшей души человеком.
Старший брат дедушки Даши – Жамсо Гунзынов, 1922 года рождения, после окончания учительских курсов работал учителем в начальной школе села Жемчуг Тункинского района, инспектором Кижингинского районо, затем в 1939 году был призван на действительную службу в армию. Когда началась Великая Отечественная война, он находился на службе на Дальнем Востоке. Войну закончил капитаном – артиллеристом, демобилизован в 1946 году. В мирное время закончил Высшую партийную школу, работал корреспондентом газеты «Буряад Унэн», в 1952 году выпустил книгу своих рассказов «Мои земляки», умер трагически в июне 1952 года.
Младший брат Дамби Гунзыновича – Владимир Цыренович Гунзынов родился в 1938 году, Народный артист Республики Бурятия, Заслуженный работник культуры России, Бурятии, Монголии.
Мой папа, Галсан Дамбиевич, из семи братьев и сестёр является шестым. Все семеро детей моего дедушки получили высшее образование, они успешно трудятся в разных областях: дочь Галина- учитель физики, «Отличник народного просвещения РСФСР», «Ветеран труда»; дочь Дожо-Ханда- директор МБОУ «Кижингинский лицей», учитель бурятского языка и литературы, «Заслуженный учитель РФ», «Отличник народного просвещения РСФСР»; сын Палам- начальник отдела Управления ФНС России по РБ, Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса; сын Галан Дамбиевич Гунзынов – депутат Народного Хурала, заведующий хирургическим отделением №1 Республиканской больницы им. Н.А. Семашко, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной хирургии медицинского факультета БГУ, ведущий научный сотрудник реконструктивной и восстановительной хирургии СНЦ СО РАМН, «Народный врач РБ», «Заслуженный врач РФ»; дочь Ольга – учитель высшей категории начальных классов школы №18 г. Улан-Удэ, «Почетный работник общего образования РФ»; сын Галсан – и младший сын Улзыто – врач- кардиолог высшей категории, работает в г.Сургут.
В заключении хотелось бы сказать, что прошлое, настоящее и будущее неразрывно связаны между собой. История судьбы каждого моего предка неразрывно связана с историей нашей Родины. Каждое поколение своим трудом старалось сделать будущее своей Родины лучше, счастливее.
Трудная жизнь досталась всем моим родственникам, но, несмотря на все перенесённые трудности, они не потеряли веру в счастливое будущее. Каждый из них стремился стать полезным для общества человеком.
Вот такие у меня родственники. Многих я не знаю, но по рассказам родителей и родственников всё больше и больше узнаю о них. Спасибо организаторам конкурса, без подобных конкурсов мы бы забывали свои корни, историю своего рода, значит и историю своего народа. Ведь история народа начитается с истории семьи, истории рода.

,

Notice: Undefined index: vote-post-4823 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
  1. Бэрхэш даа, аргагуй hониноор бэшээш! Гунзэн - Норбо абга тухайгаа бэшэхые бодо!