Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Арюухан Байгал далайгаа аршалан абарая!

Арюухан Байгал далайгаа аршалан абарая!

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

bg_afternoon_1440x900"«Арюухан Байгал далайгаа абарая!» гэһэн байгаали хамгаалгын хэшээлнүүд" соёл-гэгээрэлэй түлэб 2015 оной ноябриин 12-һоо - 2016 оной ноябриин 11 болотор болохо.

“Арюухан Байгал далайгаа абарая!” - экологиин хэшээлнүүд” гэһэн түлэб 2015 оной ноябриин 12-то үдэрэй 16 сагта Үндэһэтэнэй номой санда эхилхэнь, та бүгэдэниие түлэбтэй танилсалганда эдэбхитэй хабаадахые уринабди. 2015 оной зун болоһон түймэрэй хойшолон усадхаха, залуу үетэндэ Байгал далайдаа, оршон тойрон байгаалидаа ехэ гамтайгаар хандаха тухай
хөөрэхэ, олониитын анхарал татаха зорилго эмхидхэгшэд урдаа табина.
Энэ түлэб Буряад Уласай засаг түрэ толгойлогшын захиргаанай зүгһөө дэмжэгдэжэ, дүрбэн шатаһаа бүрилдэн бүтээгдэхэ юм.

DSC00795“Байгал – юртэмсын эрдэни зэндэмэни” гэһэн
гэрэл зурагай үзэмжын нээлтээр нэгэдэхи шата эхилхэ юм. Энэ үдэрһөө эхилээд, хойто жэлэй февралиин 11 болотор Үндэһэтэнэй номой санда олониитын ажалябуулагшад, байгаали хамгаалагшад болон засаг түрын түлөөлэгшэд һурагшадай урда нээмэл хэшээлнүүдые долоон хоногой нэгэ дахин, четвергын үдэр үнгэргэхэ юм. Хэшээлнүүдэй гол шэглэл гэхэдэ: “Уһан – байгаалиин агууехэ хүсэн”, “Сибириин тайга – юртэмсын эгээн ехэ ой”, “Байгаали хамгаалан аршалга Байгал шадарай арадуудай зан заншал мүн”, “Би ба байгаали”, “Байгал далай шадарай амидаралай гайхамшаг баялиг” гэхэ мэтэ. Байгал далайдаа, түрэл дайдадаа, байгаалидаа гамтайгаар хандажа үхибүүдые һургаха, байгаали хамгаалгын хүмүүжэл дээшэлүүлхэ гэһэн зорилго нээмэл хэшэлнүүд дүүргэхэ байна.

Хоердохи шатада (2016 оной февралиин 12 – апрелиин 11) – “Залуушуулай зохёохы абьяас – Байгалаа абаралгада” гэһэн байгаали хамгаалгын удхатай гэрэл зурагай, мотиваторай, плакадай зохёохы конкурс һурагшадай дунда эмхидхэхэ. Эрхим ажалнууд һайшаагдаад, олоной газарта зарлал болоод, харгын хажуугаар, ойн захаар анхарал татан табигдаха юм.

Гурбадахи шатада (2016 оной апрелиин 12-һоо – июлиин 10) оюутан болон волонтернуудай бүлэгүүд Байгалай эрьедэ ошожо, хог нобшоһоо сэбэрлэхэ, модохонуудые тариха болон бусад байгаали хамгаалгын ажал ябуулха байна.

Дүрбэдэхи шатада – бүтээгдэһэн ажалай дүн согсологдохо, мүн энэ түлэбтэ хабаадагшад
2016 оной ноябриин 11-дэ түлэбэй дүүргэлтын уулзалга болохо юм.

Буряад Уласдамнай байгаали хамгаалгын асуудалай амин шухала болоод байхада, ноябриин 12-то үдэрэй 16 сагта түлэбэй танилсалгада айлшан боложо, үгы һаа, түлэбтэ хабаадагша боложо ерытэ гэжэ уряалнабди!
Алтан дэлхэйн эрдэни зэндэмэни, арюухан Байгалаа аршалан абарха, хойто үедээ үлдээхэ хэрэгтэ бултадаа эбтэй эетэй хабаадая!
Таниие хүндэлэн үлэгшэ түлэбэй эмхидхэлэй хороон.

Notice: Undefined index: vote-post-4787 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)