Нагасаяа нагаса гэжэ нэрлэе!


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF4992“Минии уг гарбал” – “История моего рода” мүрысөөндэ зорюулагдана
Шэлдэг зохёон бэшэлгэ номинацида

Ардан Федоров, Хурамхаанай дунда һургуулиин һурагша

Ямаршье хүнэй наһанайнь харгы зам бага наһанһаа, тоонто нютагһаа, аба эжыһээ эхитэй ха юм. Эхын һүнтэй хамта уг гарбалаа, түрэл зоноо, илангаяа нагасаяа һайн таниха болонхойб.
Нагасын уг зээдэ гэжэ хэлэдэгэй ёһоор нагасамни намдаа дүтын хүн болонхой. Хоюулан нэгэ һара соо түрөө һэмди. Зодиагай тэмдэгээрээ бидэ адлирхуу шэнги байдагбди. Нагаса тухай хөөрэхэ болоо һаа, олон юумэ бэшэхээр.
Дорюун хүбүүдэй нэгэн болохо, һэнгэлдэр номол угтай нагасамни һургуулидаа һуража байхадаа, «Буряадай түрүү хүнүүд» мүрысөөнэй «Аза талаан» номинациин лауреат, «Эдир Будамшуу” Гран – При шанда хүртэһэн, «Минии уг гарбал», «Тоонто нютаг» мүрысөөнүүдэй шалгарагшадай нэгэн болоно. Эндэ хэлэгдэhэн нэрэ зэргэнүүдтэ хүртэхэдэнь, уянхан үгэнүүдэйнь уг изагуурай удхыень абань, минии нагаса баабай Виктор Тыхеевич хэлэжэ үгөө бэлэй.
Уг гарбалайнгаа нэгэ зохёолынь бэшэhүүб.
Модон бүхэн үндэhэтэй, хүн бүхэн эхэтэй, эсэгэтэй хоёр үбгэн баабайтай, хоёр хүгшэн эжытэй хоёр хоёроор холбоhоор, алад саашань үсхэhөөр, арбан үе урдуур абажа үзэхэ болоо hаа мянга гаран элинсэгтэй. Тэрэ мянган элинсэгhээ, би - аша, зээ
хэм хэмээр, дуhал дуhалаар абажа түрэhэмни энэл даа!
Үшөө дээдэ һургуулида һурахадаа, нагасамни “Мүнгэн дугы” бүлгэмөө ударидажа, Россиин, Буряадай тайзанууд дээрэ театрай зүжэгүүдые табижа, харагшадаа хужарлууулаа бэлэй.
Нагасамни спортдо дуратай, теннис ба шатар нааданда бэрхэ юм. Хүнгэн, ульгам бэетэйдээ теннисээр оло дахин түрүү hууринуудые эзэлhэн гэжэ гэршэлhэн олон тоото грамотануудтай, шатараар разрядтай, аймагай ба республикын шатарай мүрысөөнүүдтэ нэгэдэхи разрядтай минии эжы болохо, Марина эгэшэтэйгээ хамта республикын шатарай тулалдаануудта түрүү hууринуудые эзэлhэн намтартай. Мүнөө Андрей нагасамни харюусалгата ажалтай хүн болоод ябана даа.
Ерэн табан наһатай хүгшэн эжы Евгения Ивановна, тэрээндээ зээнсэр болоноб, хүгшэн эжы Александра Семёновна, намдаа ашадаа, уг гарбалаа мэдэхэ хэрэгтэй гээд ойлгуулна. Эдэ түрэлнүүдни олон һайхан заншалнуудтай юм. Евгений абамни намаяа футбол, боксоор һорино, эжым – шатарай түрүүшын алхамуудые заана. Тиихэдээ би шанга болоноб. Баатар хүбүүдэй нэгэн болохо һанаатайб.
Булагад ба Эхирэд угһаа таһарһан сэгэнэт, һэнгэлдэр, шоно яһатанай олон тоото түрэлнүүдээрээ Буряад – Енгүүд – Бархан тоонто нютагуудаараа айлшалхадаа таниха болонхойб.
Өөрынгөө угай шобхо үндэрынь, тулгань болохо бэзэб. Мүнөө дээрээ дуулаадшье, хатараадшье абахаб. Тиихэдээ нагасадаа адли болоноб. Нагаса үгы хүн түрэдэггүй, тиимэһээ нагасанарай һайн заншалнуудые даган ябаха хэрэгтэй. Харагшадай таалалда хүртэхэ байхаб гэжэ һананаб. Түрүүшымни үндэрэй алхамууд эндэһээ эхитэй байжа болохо. Намайе уг гарбалаа һайн хүндэлжэ ябаха бэзэ гэжэ найдан, хүмүүжүүлгэдэмни анхаралаа хандуулжа байдаг нагаса эжымни, буряад хэлэнэй багша Эржэн Очиржаповна, Ардан Фёдоров дамжуулаа гээд тобшолбо.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)