Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Ученый из Байсын-Эбыра

Ученый из Байсын-Эбыра

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC01474

   "Минии уг гарбал" Интернет-конкурсдо

"Шэлдэг түүхэ" номинацида

Жанаева Альбина,

Хориин 1-дэхи дунда һургуулиин   7 "б" классай һурагша

БАЙСЫН ЭБЭРЭЙ ЭРДЭМТЭН

Хориин аймагай түб болохо Хори тосхонhоо ойрохон, Үдэ, Анаа голнуудай уужам ногоон нугада оршодог Байсын-Эбэр гэжэ үзэсхэлэн hайхан нютагта 1915 оной июниин 15-да Бобын Цыдендамбын гэр бүлэдэ мэдээжэ эрдэмтэн, РСФСР-эй ба Буряадай АССР-эй эрдэмэй габьяата ажал ябуулагша, хэлэ  бэшэгэй эрдэмэй доктор Цыбикжап Бобоевич Цыдендамбаев түрэhэн юм. Хориин ШКМ-эй hургуули дүүргэhэнэй hүүлээр Баруун-Хасууртын эхин hургуулида багшаар, hүүлдэнь арадай гэгээрэлэй аймагай таhагые даагшаар , Улан-Үдэдэ номой хэблэлдэ hуралсалай номуудай редактораар ажаллаhан байна. 1941ондо Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ багшанарай институт дүүргээд байтарнь, дайн эхилжэ, июль hара соо Цыбикжап Бобоевич Эсэгэ ороноо хамгаалхаяа мордоhон байна. Карельскэ болон 4-дэхи Украинска фронтнуудта артиллерийскэ батарейн командираар эрэлхэг зоригтойгоор тэмсэжэ, олон орден, медальнуудта хүртэhэн байна. 1945 оной февралиин 11-дэ Краков хото шадар хатуу байлдаанда Цыбикжап Бобоевич шархатажа, Илалтын үдэрые госпитальда угтаа юм.

1946 ондо Совет Армиин зэргэhээ табигдажа, нютагаа бусаад, Ниитын эрдэмэй институдта хэлэ бэшэгэй таhагые даагшаар, удаань директорээр хүдэлhэн байна. Москвада 1948 онhоо гурбан жэлэй туршада аспирантурада hуража гараhан юм.

Цыдендамбаев Цыбикжап Бобоевич буряад литературна хэлые, буряад арадай түүхэ шэнжэлгэдэ ехэ хубитаяа оруулhан хүн болоно. Мүнөө үеын буряад арад  9-дэхи - 11-дэхи зуун жэлнүүдэй үеhээ эхилжэ, олон арбаад обогой зониие хамтаруулжа, ёhотой арад боложо эхилhэн гэжэ  Цыбик Бобоевич хэлэhэн байна.Тиигээд мүнөө үхибүүдтэ түрэл хэлээрээл хэлэжэл hургаха хэрэгтэй, энэл шухала гэжэ захиhан байна.

 

         Цыбикжап Бобоевичай нүхэр Буряадаймнай эгээл түрүүшын эхэнэр поэт, суута уран зохёолшо Дондокова Цырен-Дулма Дондоковна болоно. Цырен-Дулма Дондоковна баhал Байсын-Эбэр нютагта 1911ондо Цыденэй Дондогтон гэжэ айлда түрэhэн юм. Эсэгэнь тэрэ сагтаа эрдэм номтой, бага бэшэ hургуулитай байhан. Үбгэ эсэгэнь Сахиин Цыден, 1860 ондо түрэhэн, коллежскэ секретарай нэрэ зэргэдэ хүртэhэн, Хүтэл- Нуурай приходско училищидэ багшалhан байна. Пунсок гэжэ дүүнь Очир, Дулсан гэжэ хүбүүн, басаган хоёртой байгаа. Очир Цыренович суута багша байhан, Хориин hургуулиин директор, Хориин райкомай секретаряар хүдэлhэн байна. Эгээл бага дүү басаган Бадмажап Сорбоннын университет Парижда hуража дүүргэhэн байна. Тэрэнэй нүхэр манай Буряадай ехэ эрдэмтэн Цыбен Жамсарано болоно.

Буряад Республикын арадай поэт Цырен-Дулма Дондоковнагай Буряадай соёл эрдэмэй хэрэгтэ баhал ехэ хубитаяа оруулhан хүн гэжэ бултанда мэдээжэ. Тэдэнэй хүбүүн – Юрий Цыбикжапович республикынгаа радиокомитедтэ удаан саг соо амжалтатай  хүдэлжэ байhанаа наhа бараhан.

Цыбикжап Бобоевич ба Цырен-Дулма Дондоковна хоёрой тоонто нютагайнь зон нютаг нугынгаа иимэ бэлигтэй суута эрдэмтэн, уран зохёолшо хоёроороо ехэ омогорхожо,  хүндэлжэ байдаг гээшэбди.

На Интернет-конкурс "История моего рода"
Номинация: "Лучшая история"
Жанаева Альбина Олеговна, учащаяся 7 «б» класса Хоринск СОШ №1.

Цыдендамбаев Цыбикжап Бобоевич – заслуженный деятель науки РСФСР и Бурятской АССР, доктор филологических наук.
Цыдендамбаев Цыбикжап Бобоевич заслуженный деятель науки РСФСР и Бурятской АССР, доктор филологических наук, один из авторов двухтомной академической грамматики бурятского языка. Под его руководством изданы бурятско-русский, русско-бурятский словари, осуществлена крупная программа по изучению диалектов и говоров бурятского языка. Он занимался проблемами истории бурят, этнографии, фольклористики, археологии, являясь заведующим отделом языковедения Института общественных наук БФ СО АН СССР. Известен его труд «Бурятские исторические хроники и родословные», изданный в 1972 г.
ЦЫДЕНДАМБАЕВ Цыбикжап Бобоевич родился 15 июня 1915г. в семье Бобоева Цыбикжапа, в местности Байсын-Эбыр, живописно расположенной на берегу реки Уда, с богатыми лугами и пастбищами хоринской долины. Здесь по берегам рек Уда и Зэргэлэй издавна жили буряты галзутского рода, поклоняясь священным хозяевам местности Дэлгэр-хан, Хутаг баабай, Наран-Хада эжы.
В 1925г. пошел учиться в ШКМ. По окончании 5 класса, как один из способных учеников, был направлен в Верхнеудинск на подготовительные курсы Бурятского педтехникума. Но вскоре из-за болезни матери он должен был оставить учебу. Вернувшись на малую родину, работал учителем Барун-Хасуртайской начальной школы. Затем он был выдвинут на работу в аппарат Хоринского района, где в должности статистика-информатора проработал до 1935г.
В том же году поступил на 1 курс факультета бурятского и русского языков и литературы Бурят-Монгольского пединститута. В связи со смертью отца после 2 курса пришлось прервать учебу. Сначала он работал исполняющим обязанности заведующего Хоринским районо, а затем переведен в Улан-Удэ и назначен ответственным редактором учебной литературы Бурятского книжного издательства.
С сентября 1939г. Ц.Б. Цыдендамбаев возобновил учебу в пединституте.
1 июня 1941 г. он получил диплом об окончании пединститута, а 5 июля уже служил в рядах Советской Армии и ушел на фронт защищать Родину от фашистов.
Принимая участие в боевых действиях командиром батареи на Карельском фронте, а затем на III Украинском фронте в составе 730 артиллерийского полка, 226 артиллерийской дивизии, капитан Цыдендамбаев форсировал Днепр, освобождал Украину, Польшу. 11 февраля 1945г. в боях под городом Краков был тяжело ранен. С января по май 1946г. служил командиром артиллерийского резерва в Хабаровском военном округе.
После войны закончил аспирантуру в г. Москве, а затем защитил докторскую диссертацию.
Опубликован ряд его исследований, посвященных теоретическим вопросам бурятского литературного языка. В круг его научных интересов входили фольклористические проблемы. Его перу принадлежат более 70 крупных научных трудов в области бурятоведения.
В течение 37 лет возглавлял бурятское языкознание в республике, являясь заведующим отделом языкознания Института общественных наук БФ СО АН СССР, внес научный вклад в изучение истории бурят, этнографии, фольклористики, археологии Бурятии. Цыбикжап Бобоевич работал председателем ВАК при Совете Министров СССР по защите кандидатских диссертаций, был крупным ученым-монголоведом.
Умер 15 сентября 1983г. в г. Москве, похоронен в г. Улан-Удэ.
 Научная и общественная деятельность заслуженного деятеля науки РФ и РБ Цыбикжап Бобоевича получила высокую оценку. Доктор филологических наук Цыдендамбаев Ц.Б. удостоен почетных званий «Заслуженный деятель науки Бурятской АССР», «Заслуженный деятель науки РСФСР», награжден орденами « Отечественной войны II степени», «Знак Почета», «Дружбы народов», медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
 Решением исполкома Хоринского поселкового Совета народных депутатов от 11 мая 1985 г. по ходатайству Института общественных наук Бурятского филиала СО АН СССР, учитывая общественно-политические заслуги Цыдендамбаева Ц.Б., уроженца с. Байсын-Эбыр, проживавшего в с. Хоринск, ул. Кижингинская переименована в улицу имени Цыдендамбаева.

 Почетные звания и награды:
 Заслуженный деятель науки Бурятской АССР
 Заслуженный деятель науки РСФСР
 Ордена: - « Отечественной войны II степени»
 - «Знак Почета»
 - «Дружбы народов»
 Медали: - «За отвагу»
 - «За победу над Германией»
 Ученая степень – доктор филологических наук

    

Notice: Undefined index: vote-post-4721 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)