Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Буряад арадтамнай иимэ хүбүүн дахяад хэзээ түрэхэб?!

Буряад арадтамнай иимэ хүбүүн дахяад хэзээ түрэхэб?!

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC00854Хоридохи зуун жэлэй наяад онууд. Арад зон, түмэн улад нойрhоо гэнтэ hэришэhэн мэтэ, шэнэлэн hэльбэлгын hэбшээндэ сэдьхэлээ сэлин, ажал хэрэгээ, ажабайдалаа ондоогоор байгуулха, үндэhэ яhатанай хараа бодол шүүжэ үзэхэ, буряад-монгол нэрэеэ бусааха гэхэ мэтэ тэрэ үедэ агаар мэтэ амин шухала асуудалнуудаар хөөрэлдөөнүүд, зyбшэн хэлсэлгэнyyд, суглаанууд Yндэhэтэнэй номой сан соо долоон хоног бyхэндэ ходо болодог байгаа. Тэндэ заалаар дyyрэн зон суглардаг hэн. КПСС-эй
обкомой идхалгын таhагай дарга дарагар томо хүн шэрээгэй саана hууха. Тэрэл сагта хэд хэн гээшэб гэжэ элеэр илгаран харагдадаг hэн.Заримашуулай тэрэ даргын нюур руу дороhоо өөдэнь шарайшалан харахадань, нюурыень хараад юу хэлэхэеэ зүбшөөл асууһан мэтэ байхадань hанаа зоборитой байдаг hэн. Харин зарим олонхинь сэдьхэжэ ябаhан бодолоо сэхэ руунь табидаг, өөрынгөө үзэл бодолой түлөө тэмсээшье hаа тэмсэхэ нугаршагyй зоригтой хүнүүд байдаг hэн. Буряад
арадай урдаа хараха нэрэтэй түрэтэй, алдар солотой, сэсэн ухаатай хүнүүдэй элидхэл хэхыень, арсалдаата асуудалнуудые бэе бэедээ табихыень, түүхын мэдэгдээгүй hонин-hонин хуудаhануудые hэхэн хөөрэхыень соносохо талаантай байгааб. Тэдэнэй дунда Бүгэдэ буряадай үндэhэн соелой эблэлэй президент Бата Дугаржапович Баяртуев болоно. Эхэ буряад хэлээрээ, торьдиhогүй тодоор, хүнэй ойлгожо ядахаар бэшээр иигэжэ нэгэтэ сугларагшадта хөөрөө: Европын эрдэм шудалhан, хэдэн хари хэлэ мэдэхэ, дэлхэйн элитэ эрдэмтэдтэ хүндэтэй Базар Барадин, Цыбен Жамцарано, Гомбожаб Цыбиков - гурбан профессортэй буряад арад
гээшэбди гэжэ хэлэхэдэнь, сугларагшадай ехэнхинь эдээн тухай юушье дуулаагүй байгаа бэлэй. Cээжэ сэдьхэлэйнгээ оёорто гал дүлэн мэтэ соробхилжо байhан хүсэл зоригоо, hанал бодолоо, найдал тэмүүлэлээ, зүрхэнэйнгөө ульhа түрэл арадтаа сүм зорюулhан Бата Баяртуев багша мүн!

1989 ондо алдарта уранзохёолшо Хоца Намсараевай түрэhөөр 100 жэлэй ойдо Уранзохёолой музей нээгдэхэ болоходонь, Бата Баяртуевтай суг хамта музейн ажалшад, эрдэмтэд, дархашуул болон олон хүн зон музейн үзэмжэнүүдые бүтээлгэ дээрэ ажал хэhэн байнабди. Yдэр hүнигүй гэхээр хүдэлжэ, баярай оршондо музей болзортоо нээгдээ бэлэй. Музейн экспонадуудай тайлбаринуудые ородhоо буряадта оршуулга, тусхай машинка дээрэ этикеткэ гоёор бэшэлгэ – минии ажал байгаа hэн. Бата
Дугаржаповичай харгалзалга доро оршуулга хэhэн байнаб. Хэhэн ажалыемни шалгахадаа, шажан, түүхэ, уран урлаг, уран зохёол, арадай дуун тухай ойлгуулан хөөрэдэг hэн.
Бүгэдэ буряадуудай үндэhэн соёлой эблэл байгуулгада, энэ эблэлые хүтэлжэ байхадаа, сэгнэшэгүй ехэ ажал хэhэн юм. “Торгон зам», «Дүрбэн бэрхэ» гээд олон түлэбүүдые нэрлэмээр. Бүхы дэлхэйн буряадуудые «Алтаргана» наадандаа нэгэдүүлхэ, угсаата арадайнгаа үндэhэн мэдэрэл үргэхэ, залуушуулаа гэгээрүүлхэ, ойлгуулха ажал хэhэн. Монголой Чойбалсан хотодо 2004 ондо Бүгэдэ буряадуудай уласхоорондын «Алтаргана” нааданай туг тодожо абаад, Улаан-Yдэдэ болохо
«Алтарганада» бултанай уяршатар эхэ буряад хэлээрээ уряа бэлэй. Хүнүүдэй эльгэ зүрхэнэй доhолтор хэлэхэ хурса үгэтэй хүн hэн даа.
«Байгал шадарай юртэмсэ» гэжэ Бата Баяртуевай 2004 ондо зохёон бэлдэhэн түлэб мүнөө анхаралтай уншахада, буряад арадтаа захяа захиhан мэтээр мүнөөдэрэй байдалаар харагдана. Арбаад жэл үнгэрбэшье энэ түлэб шухала удха шанараа алдаагүй байhаар. Мүнөө шэнэ залуу үе дороhоо бодоод, буряад арадтаа туhатай ямар ажал хэхэмнэйб гэжэ Интернет дүүрэн асуудал табижа байхадань, энэ түлэб тэдээндэ хэрэгтэй байха гэжэ hананаб. Бата Баяртуев бүхы hалбаряар: ургамал, шумуулhаа эхилээд, хубсаhа хунар, эдеэ хоол, байра байдал хүрэтэр, шажан мүргэл, ёhо заншал, уг изагуур, буряад хyнэй hүр hүлдэ, эхэ байгаалияа
гамнаха, шэнжэлхэ тухай ажалай дэлгэрэнгы хараа шэглэл табяад, ажаллажа байтараа, наhанhаа нүгшөө hэн. Намилзуулжа баряад ябаһан тугыень хэн тодожо абааб, хэжэ байhан ажалыень хэн үргэлжэлүүлнэб, угсаата арадайнгаа түлөө, буряад хэлэнэй түлөө хэн тэмсээндэ бодоноб,
баатар зүрхэтэй Бата Баяртуев шэнги зориг түгэлдэр хүбүүд буряад арадтамнай байна гү…

Энэ оной октябриин 20-до Буряадай ниитын элитэ ажалябуулагша, багша Бата Дугаржапович Баяртуевай түрэhөөр 65 жэлэй ойдо зорюулагдаhан «Одото, ошото заяатайш…» гэhэн дурсалгын уулзалга Yндэhэтэнэй номой санда болобо. Хэжэнгэ нютагаархин, эрдэмтэд, БГУ-эй Зүүн зүгэй институдай багшанар ба оюутад, hургуулиин hурагшад уулзалгада хабаадаба. Дурсалгын урин үгэнүүд хэлэгдэбэ.

-Бата ахайгаа дахажа ябаа hэмди. Ямар ажал хэжэ байhанаа, ямар бодолнуудые бодожо ябаhанаа бидэнтэй хубаалдадаг hэн. Бидэ тэрэниие мүнөөшье дууряажа ябадагбди. Буряад арадай түлөө ами наhаяа зорюулаа гэжэ hанадагби. Баатар зүрхэтэй хүн ябаал даа. Залуушуулда хандажа, хии морииень, hанаа бодолыень, эрдэм номыень дээрэ үргэжэ ябыт даа, Бата Баяртуев шэнги эрдэмтэй хүнүүд
боложо, хэhэн хэрэгыень үргэлжэлүүлхэ байхат гэжэ найданаб, - гээд Хэжэнгэ нютагhаа гарбалтай Радна ламбагай хэлэбэ.

-Энэ уулзалга эмхидхэгшэдтэ баярые хүргэнэб. Буряад хэлэнэй хүгжэжэ, hэргэжэ байhан мүнөө сагта, иимэ гоё дуунуудые, иимэ гоё шүлэгүүдые
шагнажа Батын зүрхэн баярлаха hэн даа. Кабинет соо hуужа байдаг хүн бэшэ, зоной дунда ябадаг эрдэмтэн hэн. Эрдэмэй талаар өөрын онсо hанамжатай байгаа. Бидэ буряад-монголшууд гээшэбди, мянгаад жэлэй саанаhаа абажа ябаhан өөрэйн уран зохёолтой арад гээшэбди, хуушан монгол бэшэгээ hэргээхэ саг ерээ гэжэ хэлэдэг бэлэй. Yльгэр домог, арадай аман зохёол, бөөгэй дурдалгануудые шэнжэлхэ хэрэгыень эрдэмтэд
үргэлжэлүүлжэ байнабди,- гээд профессор Л.С.Дампилова онсолон тэмдэглэбэ.

Оршолон холборхой юртэмсымнай жама ёhо шэрүүхэн hэмнай даа. Юундэб даа, хүнүүдэй эгээл эрхимые уридшалан абаад ябашадагынь харамтай байдаг.

Буряад арадаа түрүүлэн ударидажа, үндэhэ яhатанайнгаа удамаршан болоод
ура дундаа ябажа ябатараа, үндэр тэнгэридэ ниидэhэн бүргэдэй харбуулшаhан мэтэ халин доошоо унаал даа…

Түрэл арадайнгаа түлөө ами наhаяа хайрлангүй зүрхэнэйнгөө мүхэшэтэр жүдхэжэ ябатараа, зүлгэ ногоон дэлхэйгээ зулайгаараа мyргэн унашоол даа…

Буряад арадтамнай иимэ хyбyyн дахяад хэзээ тyрэхэб?

Notice: Undefined index: vote-post-4645 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)