Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Хореод yе угаа мэдэхэб

Хореод yе угаа мэдэхэб

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

LT5xaH-OuB8Бата БАДМАЦЫРЕНОВ, Агын гимнази-интернадай  11-дэхи классай hурагша
«Минии уг гарбал» Интернет-конкурсдо
Шэлдэг угай hарбаалжан номинаци

Минии yбгэн абамни Батажаргал Эрдынеевич Бадмацыренов Дунда Агын Сахюурта нютагта 1933 ондо турэhэн юм. Эсэгын дайнай yедэ хэр жаахан байбашье, ахай абгайнараа дахаад колхозой ажалда хамhалсаhан намтартай юм. Тэрэ дайнай ара талын ажалай ветеран. Буряадай гyрэнэй багшанарай дээдэ hургуули дyyргээд, Урда-Агын, Сахюртын hургуулинуудта буряад хэлэ бэшэг заагаа, интернадые даагшаар хyдэлжэ байхадаа, малшадай, hаалишадай, таряан ажалшадай хyyгэдyyд интернадта гэртээ байhандал эдеэлээд, унтаад, номоо yзээд байхын тyлөө, аба эжынэрынь хyyгэдтээ hанаагаа зобонгyй ажалаа хэхынь тyлөө оролдожо ябаhан юм. Тэрэ бyхы наhаяа залуу yетэниие hурган хyмyyжyyлгэдэ зорюулhан байна.
Ашанар, зээнэртээ буряад арадай hургаал заабаринуудые заажа, хөөрэжэ, угайнгаа hарбаалжан харуулжа, Улаалзай хyбдyyд уг гарбал тухай, угай тyyхэ домог хөөрэдэг юм.
Барга Баатар гурбан хубуутэй байhан: Олюудай, Буряад, Хоридой. Хоридойн ехэ хатан Баргажан-гуа Алан-гуа гэжэ басага турэhэн. Хоёрдохи Шаралдай хатанhаа табан хубууд:Галзууд, Хуасай, Хубдууд, Гушад, Шарайд турэhэн. Гурбаахи Нагадай хатанhаа зургаан хубууд: Харгана, Худай, Бодонгууд, Сагаан, Хальбан, Батанай турэhэн. Алан-гуа басаган Добуу мэргэн нэрэтэй хубуундэ хадамда гараhан, тэрэнэй уг удамhаа Эзэн Чингис Хаан турэhэн юм.
Барга Баатар—Хоридой—Хубдууд—Улаалзай—Буурал—hyyрэл—Сухэ—hаарал—hахал—Өөдэй—Мунхэ—Иван—
Солбон—Даши—Санжи—Эрдэни—Бадмацырен—Батажаргал—Мунхэ—Бата гээд би хореод yе угаа мэдэхэб.
Батажаргал yбгэн абамни эсэгын талын турэлнуудые яhан турэл, эхын талын турэлнуудые шуhан турэл гэжэ нэрлэхэ гээд hургадаг.
Нэгэ айлай ухибууд – аха дуунэр болоно. Абын турэлхид – абганар, эжын турэлхид – нагасанар болоно.
Бидэнэр уг удамаа, турэл гаралаа мэдэдэг байха ёhотойбди. Энэ хадаа тон шухала.
Буряад арад ямаршье генетика гэжэ эрдэм мэдэхэгуй байhан аад, дутэ турэлэй шуhа холисолдуулхагуй гэжэ сэсэ мэргэн ухаан бодолтой байна гэжэ yбгэн абамни хөөрэдэг.
Би ехэ болоод, айл бyлэ болоходоо, yхибyyдээ уг гарбалай hарбаалжан мэдэдэгээр hургахаб.
Бата БАДМАЦЫРЕНОВ, Агын 3-дахи гимназиин 11-дэхи классай hурагша
«Минии уг гарбал» Интернет-конкурсдо
Шэлдэг угай hарбаалжан номинаци

Notice: Undefined index: vote-post-4539 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)