Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Хэн эгээн мэргэн,эгээн хурдан, эгээн хүсэтэйб…

Хэн эгээн мэргэн,эгээн хурдан, эгээн хүсэтэйб…

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Image00442
Июниин 27-28-да Агинское тосхондо Агын тойрогой “Зунай наадан” боложо үнгэрбэ. Долоон хоног урда тээ тойрогой гурбан аймагуудта “Зунай наадан” болоо һэн. Могойтын зунай нааданай болохые хараха талаан намда тушаалдаа бэлэй. Могойтын гудамжанууд элдэб баннер болон зурагуудаар шэмэглээтэй, тойроод хүхюун дорюун хүгжэм зэдэлнэ, хүн зон гоёор хубсаланхай стадион тээшэ шэглэн алхалалдана.
“Зунай нааданда” могойтынхид футбол, бильярд, теннис, гири үргэлгэ, волейбол, хүнгэн атлетикэ, ооһор таталга, һур харбалга, мори урилдаан, барилдаан, шатар наадалга гэһэн мүрысөөнүүдтэ ана-мана тулалдаба. Мүрысэгшэд өөрынгөө командада очко асархын түлөө асари ехэ оролдолго гаргаһан байна. Мүрысөө харагшадай олонхинь эрын гурбан нааданда анхаралаа хандуулба. Һур харбагшад сооһоо Ага-Хангилай Базар-Гурэ Балданов түрүү һуури, тэрэнэй нютагаархин Болот Ринчинов –хоёрдохи һуури, Догой нютагай Дугаржаб Жаргалов гурбадахи һуури эзэлбэ. Барилдаанай эсэстэ Догойн Зориг Жамбалов, Ага-Хангилай Балдан Цыжипов хоёр барилдажа, Балданиинь түрүүлбэ.
Бүхы мүрысөөнүүдэй һүүлээр Ага-Хангилай ба Догойн команданууд адли очкотой байжа тэнсэшэбэ, һүүлшын агшан зуура хүрэтэр али команда илахаб гэжэ эли бэшэ байгаа һэн.

Тиимэһээ ооһор таталга бултанай анхарал татаба. Һүүлэй һүүлдэ догойнхид эгээн хүсэтэй байһанаа гэршэлбэ.
Агын тойрогой “Зунай наадан-2015” һайндэртэ Үбэр-Байгалай сенатор Баир Жамсуевай урилгаар РФ-гэй Феделальна суглаанай түлөөлэгшэд Степан Жиряков, Рафаил Зиннуров, Мерген Дадар Оолович Ооржак, Монгол оронһоо Раднасумбэрэлийн Гончигдорж, Намжилсурэнэй Хурэлбаатар, Соелсурэнгийн Билигсайхан, Намдагийн Батцэрэг, Дашижамсын Арвин, Гүрэнэй дүүмэдэ Агын тойрогые 18 жэлэй туршада түлөөлдэг депутат, СССР-эй арадай артист Иосиф Кобзон, тэрээнтэй суг хамта “Республика” бүлгэмэй дуушад болон бусад айлшаар бууһан байна. Манай Буряад Уласые Арадай Хуралай депутат Матвей Баданов түлөөлөө юм.
“Зунай нааданай” нээлтын үедэ Иосиф Кобзоной дуулаһан Россиин түрын дуунай зэдэлхэдэ, Россин Федерациин, Үбэр-Байгалай хизаарай, Агын тойрогой тугуудай намилзахада, һүр һүлдэтэ нааданай эхилхэдэ, урма баяр дүүрэн, уяран зогсоо бэлэйб.
Ага найман эсэгын Зунай нааданда һур харбалгаар Дарма Ринчинов (Могойто) эгээн мэргэн гэжэ тодорбо, бүхэ барилдалгаар эгээн хүсэтэй, эгээн дүрэтэй гэжэ Балдан Цыжипов (Ага-Хангил) элирбэ, “Зунай нааданда” Фон Барон морин түрүүлжэ (Агын аймагай шодоог Зорикто Занданбазаров) нааданай Ехэ шагнал шүүбэ.
“Зунай наадан-2015” нааданда Могойтын аймагай команда түрүү һуури эзэлжэ, арад түмэнэй амаршалгада, “Зунай нааданай” хүндэтэ шанда хүртэбэ.
Һайндэрэй түгэсхэлдэ Иосиф Кобзон “Республика” бүлгэмтэй ород, буряад дуунуудые дуулаа, манай Буряад оронһоо Бэлигма Ринчинова, Дамба Занданов, Батор Будаев дуушад ирагуу дуунуудаа зэдэлүүлээ.
Эльгэн тоонто Ага нютагаархимни “Зунай нааданаа” гайхамшаг һайханаар, баяр ёһололоо удха түгэлдэрөөр зохёожо, жабхаланта һайндэрээ һүрдэмэ гоёор бүтээжэ шададаг даа гэжэ гайхан һайхашаан, урмашан баярлан харааб даа.

Notice: Undefined index: vote-post-4390 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)