“Сэмүүн саг” ном дахяад хэблэгдэхэнь


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Image00518
Буряад уран зохёолой жасада өөрын һуури эзэлһэн, гүнзэгы удхатай,
олониитын һонирхол татаһан "Сэмүүн саг" ном хэблэгдэһээр гурбан жэл
үнгэршэбэ. Энэ ном олохонь шухаг болоо, уншаха дуратайшуул һурагшалжал
байдаг. Монгол ороной буряадууд тон ехээр һонирходог юм. Энэ номой
автор Дамбинима Цырендашиев оюун ухаагаар түгэлдэр хүн, бэлиг
талаантай зохёолшон үнэн болоһон баримтанууд дээрэ үндэһэлэн, архивай
хоморой дансануудые, олон хүнүүдэй хөөрөөнүүдые хэрэглэн энэ ном
удхалан зохёогоо юм.
Номой шэмэглэл ямар байхаб, арадай һургаалай сэсэн үгэнүүдые али
хуудаһан дээрэ табихаб гэхэ мэтэ олохон тон шухала үгэнүүдээ
үхибүүдтээ захиһаар, наһанһаа нүгшээ бэлэй. Үхибүүдынь 2012 ондо
абынгаа наһа бараһан хойно “Сэмүүн саг” ном 1000 хэһэгээр хэблүүлээ
һэн. Олдошогүй хомор энэ номынь дахяад хэблэгдэхэнь гэжэ баяртай
мэдээсэл хизаар ороноо шэнжэлэгшэ, олониитын ажаябуулагша Гончикбал
Баиров дуулгаба. Тэрэ Улаан-Үдэ хотын Буряадай номой хэблэлтэй хэлсээ
баталаад, зоной урид оруулһан мүнгөөр ном барлалга бэелүүлхэ зорилго
урдаа табяад, ажал хэжэ байна.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)