“Алтаргана-2016” ехэ нааданда бэлэдхэл


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

buryatia-1Июниин 10-да Бүгэдэ Буряадай Ассоциациин (ВАРК) Соведэй гэшүүдэй суглаан болохонь, сэтгүүлшэн хадаа энэ хэмжээ ябуулга тухай мэдээсэжэ байгыт гэжэ олон зоной намда Интернедээр хандахадань, хаана, хэды часта болохоб гэжэ мэдэхэгүй, Эб найрамдалай байшан гэдэг газараар түгэншэлжэ, Үндэһэтэнэй номой санда арай гэжэ олоод, хожомдожо һахай-һалаг ерэбэб. Мүнөө агшан зуура саг соо дэлхэйн алишье буланда боложо байһан ямаршье суглаан, хуралдаан, тоглоом, мүрысөөн тухай тэрэ доронь мэдээсэдэг сагта юундэ ВАРК-ын хүтэлбэрилэгшэд телевидениин, электронно СМИ гээшын сэтгүүлшэдтэ дуулгадаггүй юм гэжэ гайхахаар. Үглөөдэрнь “Ариг Ус” телекомпаниин Лариса Иринцеева суглаанай болохо газар бэдэрээд, олоогүй тухай голхоролоо намда хубаалдаа бэлэй.
Энэ суглаанда Соёлой яаманай сайд Тимур Цыбиков, Буряад Уласай засаг түрын түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Иннокентий Егоров түрүүтэй албан тушаалтан хабаадаба.
ВАРК-ын соведэй гэшүүд хоёр асуудал зүбшэн хэлсэбэ. Ерэхэ жэлдэ Улаан-Үдэдэ болохо “Алтаргана” наадан тухай, “Бүгэдэ буряадай ниигэм” гэһэн олоонитын зургаанай 100 жэлэй ой тухай.
Буряадай Ехэ һургуулиин багша, түүхын эрдэмэй доктор Б.Ц.Жалсанова Буряадай түрүүшын эблэлэй түүхэ тухай дэлгэрэнгы элидхэл хэбэ.
Соёлой сайд Тимур Цыбиков Буряад үндэһэтэнэй уласхоорондын ХП «Алтаргана» наадан Улаан-Үдэ хотын 350 ойн баяртай дашарамдуулагдаха, ерэхэ жэлдэ эгээн ехэ удха шанартай соелой хэмжээ ябуулгануудай нэгэн болохо байна гээд элидхэбэ. Июниин 5-да “Алтаргана-2016” наадан тухай олониитын суглаа зарлажа, хүн зоной һанамжа, дурадхалнуудые хүлеэн абаабди, “Алтаргана” наадаяа яажа һайнаар бүтээхэбибди гэжэ һанаата болоһон хүнүүд олоороо сугларжа, ашатай туһатай хөөрэлдөөн болоо гээд Тимур Цыбиков тэмдэглэбэ.
Удаадахи үгэ хэлэгшэд Баир Дашибальжиров, Рэгзэн Цырендоржиев буряадаараа ульгам гоёор урадхуулжа үгэ хэлэхэдэнь, нэгэшье ород үгэ оруулангүй элидхэл хэхэ байна ха юм гэжэ урмашамаар байгаа. Харин эндэ байһан олонхи уладууд буряадаараа ойлгонол юм гээбы даа гэжэ һананаб. Саашадаа суглаан хураалаа иигэжэл хэдэг заншалтай болоо һаамнай ямар һайн байгааб. Залуушуул һажаалдажа эхилхэ, түрэл хэлэмнай залуу үетэндэ хүндэтэй болохо ха юм.
Буряад үндэһэтэнэй уласхоорондын “Алтаргана-2016” нааданай гурим, дүримүүд согсологдожо байна. Ямар мүрысөөнүүдые нэмэхэб, ямар мүрысөөнүүдые хаһахаб гэхэ мэтэ асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдэжэ, шиидхэгдэхэ гэжэ энэ элидхэлнүүд соо хэлэгдэбэ.
- «Алтаргана» бүхэн өөрын нюуртай, өөрын онсолигтой, дабтагдашагүй ондоохон байха ёһотой. Тиимэһээ манай “Алтаргана”наадан ямар һүлдэ тэмдэгтэй, ямар тугтай байхаб гэжэ һайса бодомжолхо, хөөрэлдэхэ, хэлсэхэбди. “Алтарганын” сайт байгуулагдаха. Эрдэм-шэнжэлгын хуралдаанай гол удха (темэ) тухай, толинуудые, номуудые хэблэлгэ гэхэ мэтэ асуудалнууд шиидхэгдэхэ ёһотой.Һайн муу гэнгүй, иишэ-тиишэнь татангүй, муугаа дараад, һайнаа үргөөд, буряад үндэһэтэн гээшэбди гэжэ хүндэтхэлтэйгээр “Алтаргана-2016” наадаяа бултадаа бүтээхэ ёһотойбди,-гэжэ Буряад Уласай засаг түрын түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Иннокентий Егоровой түрэл хэлээрээ хэлэхэдэнь шэхэндэ уринаар соностобо.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)