“Толоной абдарһаа”


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC04037Үбэр-Байгалай хизаарай “Толон” сониной түрүүшын дугаар 1989 оной ноябриин 1-һээ уншагшадтаа һонин-һонин мэдээсэлээ асаржа эхилһэн юм. Эгээ түрүүшын хуудаһануудһаа “Толоной” ажалшад уншагшадтаа буряад арадай ёһо заншал, һургаал заабари болон аман зохёолой дээжэтэй танилсуулжа эхилээ һэн. Недондо “толоноорхид” 25 жэлэйнгээ ойн баяртай дашарамдуулан, Уран зохёолой жэлдэ зорюулан “Толоной” абдарһаа гэжэ гаршагтай ном хэблээ бэлэй. Энэ номые гартаа бариһан хүн түрүүшын хуудаһанһаа һүлшын хуудаһан хүрэтэр нэгэшье анхаралаа алдангүй уншахал даа. Сагаалганай үедэ, һайндэрэй болоходо, ойн баяраа бүтээхэдээ, түрэ наран болоходонь амаршалгын үгэнүүдые, үреэл, юрөөл хэлэжэ үгыт, хэндэшье адли бэшээр ямар һонин амаршалга хэлэхэ байгаа гээшэб гэһэн асуудалтай хүнүүд олохоноор намда хандадаг.
“Толоной” абдарһаа” гэжэ ном соо энэ бүхы асуудалнуудта харюу олохот. Таабаринууд, оньһон үгэнүүд, үреэлнүүд энэ ном соо суглуулаатай. “Таабари тааха – ухаагаа һоноржуулха”, “Оньһон үгэ оншотой”, “Үреэлэй үршөөлдэ хүртэгты” гэһэн гаршагуудынь булта һонин, улад зондо хэрэгтэй гэжэ ойлгонобди.
Бэлиг талаантай, суутайхан боложо ябаһан уран зураашан Намжилма Эрдынеева энэ номые шадамар бэрхээр шэмэглээ. Зурагуудыень хаража нюдээ хужаруулха аргатайт.
Хаанаһаа худалдажа абахаб? Һаяхан Улаан-Үдэ асарагдаад байна. Худалдаха газар бэдэржэ байнаб. Мүнөөдөө намда хандаарайгты даа. Худалдажа абахам гэбэлтнай, хаана асархаб гэжэ мэдэхэдээ, тэрэ доронь асархабди.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
  1. напишите сколько штук надо, я вам принесу около головы Ленина. телефон 89244526204