ҮРЕЭЛНҮҮД


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC06018Набшаһа сэсэг шэнги задаржа,
Нарандал мандажа ябаарай.
Мүнгэн шэнги мүнхэ наһатай болоорой,
Алтан шэнги арюун һайхан ябаарай.
Эдир залуу наһаяа
Эрдэм бэлигээр шэмэглэгты.
Эхэ һайхан орондоо
Эрхим хүнүүд болооройгты.
Аха хүнэй һургаалһаа
Үндэһэ абаарай.
Арад зоной үгэһөө
Зориг абаарай.
Эсэгынгээ мянган сагаан адууе
Миралзатарынь туужа ерээрэй.
Эхынгээ түмэн сагаан малые
Һүрэгөөрынь гулидхан ерээрэй.
Хүдөөгүүр унаха моритой жаргаарай,
Хүндэ туһалха хүбүүтэй болоорой.
Шулуу сабшаха буладаа
Асаран ерээрэй,
Шоно хүсэхэ морео
Унан ерээрэй.
Хорёогоор дүүрэн малтай боложо,
Хотоор дүүрэн хонитой боложо,
Хонгор һайхан дэлхэй дээрэ
Хотойжо жаргажа һуугаарай.
Урда һайхан хормойгоо
Аша, зээнэртээ гэшхүүлээрэй.
Хойто һайхан хормойгоо
Хони хурьгадтаа гэшхүүлээрэй.
Үргэһэн үришни хүн болог,
Үдхэһэн малшни һүрэг болог.
Түмэн зоной түрүү болоорой,
Мянган зоной эхэ болоорой.
Ута наһатай, удаан жаргалтай ябаарай.
Хүдөөгэй ганса модые
Хүндэнгүй ябаарай.
Хүбүүхэн ганса нүхэрөө
Хүндэлжэ ябаарай.
Долон ханатай гэрээ
Добо дээрэ барижа
Долоо найман хүбүүдэй
Эхэ болон ябаарай.
Жэл бүри сэбэр болоорой,
Һара бүри һайхан болоорой.
Даашагүй золтой һуугаарай,
Дабашагүй жаргалтай яаарай.
Хоёр толгой
Холбожо һуугаарай.
Хуушан түүхэ
Шэнэлжэ ябаарай
Үбэл дунда даарангүй ябаарай,
Үлэн жэлдэ үлдэнгүй ябаарай.
Уухаар ундатай ябаарай,
Ушархаар нүхэртэй ябаарай.
Хүдэлмэридөө бэрхэ байгаарай,
Һургаалтай сэсэн болоорой.
Эртэ бодожо,
Эмээлээ тохоорой.
Эрдэм шудалжа,
Эрхим болоорой.
Жэл бүри томо болоорой,
Дээшээ һуража эрдэмтэй болоорой.
Булта һайнаар һураарайгты,
Эрдэмтэй хүнүүд болооройгты.
Эрдэмтэй зомнай олон болог.
Арад зондоо туһатай болог.
Хамтын ажалда
Хананхатайгаар хүдэлөөрэй,
Хамагай хэрэгтэ
Бэеэ үгэнги ябаарай.
Хүдэлмэри дээрээ илгаржа,
Хүнэй дунда солоржо ябаарай.
Хүнэй дунда хүндэтэй ябаарай,
Хүдэлмэридөө зоригтой ябаарай.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)