Дамба Жалсараевай шүлэгүүд


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

img139-1ЭЖЫН ҮГЫДЭ
Эжы хээгшэ гүүгээрээ
Эрьехээ ошоо гүүртээ.
Унаган бидэ хоёр
Үлэбэбди даа гэртээ.
Унагамни эжыгээ
Угаа ехээр һанаа даа.
Уйлаха – инсагаалхань
Намһааш үлүү байгаа даа.
ЗУРУУЛ
Зохидхонууд, зохидхонууд
Зурагархан модохонууд –
Зуруул байна урдамни,
Зохолгооно гарымни.
Абахам гү даа, үгым гү даа?
Аятайл сомор багсахан.
Абаа һаамни – буруул ха даа...
Арил саашаа, зуруулхан.
Шурд гэжэ носоходоо
Шуран байдаг – аймшагтай.
Түрд гэжэ һүрэхэдөө
Түймэр абихал – үү, та-тай!
ТА ба ШИ
Аба, эжыгээ
Аха зониие
Тамжад та гэдэг,
Шэмэд ши гэдэг.
Тамжадай та –
Зүрхэндэ баяр.
Шэмэдэй ши –
Шэхэндэ хажар.
Тамжадай үгэ таарамжатай.
Шэмэдэй үгэ
Шэртэһэтэй.
БАЯРМАА ГАНСААРАА УНТАДАГ
Баярмаа гансаараа унтадаг
Багаханш айдаггүй унтадаг.
Һүниндөө сонхоор гэрэлтээ һаань,
Һарын сагаан гээд ойлгодог.
Һэмээхэн сонхын шэшэрээ һаань,
Һалхинһаа болоо гээд мэдэдэг.
Баярмаа гансаараа унтадаг
Багаханш айдаггүй унтадаг.
Буланда һаршаганаан дуулдаа һаань,
Хулганаан гэжэ танидаг.
Зүндөө юумэнэй харагдаа һаань,
Зүүдэлээб гэжэ хэлэдэг.
Баярмаа гансаараа унтадаг
Агаханш айдаггүй унтадаг.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)