Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 “Найдал” жаса дэмжэнэ

“Найдал” жаса дэмжэнэ

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Image00011"Найдал" жаса байгуулһан Юрий Содномович Балханов түрүүтэй жасын ажалшад буряад хэлэеэ хүгжөөхэ, буряад хэлэ үзэлгэдэ туһалха, һэргээлгын ажал эрхилхэ, энэ хэрэгтэ эдэбхитэдые шэлжүүлхэ зорилго урдаа табяад, Грантнуудай гурбадахи фестиваль үнгэргэбэ. Үнгэрһэн жэл хахад сагай туршада нилээд ехэхэн ажал ябуулагдаһан байна. Энэ үе саг соо олон хүнүүдтэ туһалаа юм. Нэгэдэхи грантнуудай фестивальда манай «Мүнгэн тобшо» сайт түрүү һуури эзэлжэ, илажа гараад, «Найдал» жасын 50000 түхэриг мүнгэн дэмжэлтэ абаад, ажалдамнай эгээн шухала фотоаппарат, ноутбук хоёрые абаа бэлэйбди. Иимэ ехэ туһаламжа үгэхэдэнь, хэжэ байһан ажалыемнай ойлгожо, сэгнэжэ, дэмжэжэ байхадань, гайхаашье, баярлаашье бэлэйбди. Юрий Балханов ганса бидэндэ бэшэ, үшөө олон хүнүүдтэ туһалжал байдаг юм. «Найдал» фонд буряад хэлэеэ хүгжөөхэ, хойто үедөө дамжуулан үлээхэ гол зорилго урдаа табяад, энэ хэрэгэй түлөө жүдхэжэ ябаһан олон-олон хүнүүдтэ этигэл найдабари асарна. Түрүүшын грантнуудай фестиваль дээрэ «Буряад хэлэеэ дэмжэлгэдэ ямар хубита оруулха гээшэб, ямар ажал хэхэ гээшэбиб гэһэн бодолтой эндэ ерэһэн таанадай хүн бүхэнэй һанамжа хараада абтаха, хүн бүхэн бидэндэ туһатай байха»,-гэжэ тэрэ уряалаа бэлэй.

Би өөрынгөө бодожо ябаһан туршалгануудаа «Найдал» фондын туһаламжаар бэелүүлжэ, мүнөө сагай эрилтээр интернет хэрэглэжэ, «Мүнгэн тобшо 3D» сайт дээрэ үхибүүдтэ зорюулжа богонихон видеобэшэлгэнүүдые тааруулан табинабди. «Минии уг гарбал» гэжэ нэрэтэй үхибүүдэй зохёохы Интернет-конкурс ажалаа эхилэнхэй, һургуулиин һурагшадай зохёохы туршалгануудые хүлеэн абажа байнабди. Энэ конкурс Буряад Уласай түрын дуу (гимн) зохёоһон поэт Дамба Жалсараевай түрэһөөр 90 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан юм. Конкурс ноябриин 1 болотор үргэлжэлхэ байна.

Майн 16-да Гурбадахи грантнуудай фестивалиин хоёрдохи шата дабалгада 16 конкурсантнууд хабаадажа, түсэлөө хамгаалжа, майн 19-дэ дүнгүүд согсологдожо, илалта туйлагшадай нэрэнүүд нэрлэгдэбэ, шагналнууд барюулагдаһан байна.
Эдэ хэд бэ гэбэл, “Оршон сагай эхэ эсэгэ” эблэлэй гэшүүд “Нарай үхибүү харууһалха амаралтада байгаад буряад хэлэ үзэлгэ” гэһэн түсэлөө хамгаалхадаа, жаахан үхибүүдээ тэбэриһэн ерээд байхадань тон ехэ һайшаамаар, яажа һанаа гээшэб гэжэ гайхамааршье, магтамааршье байна.
Томск хотодо һурадаг оюутан Амгалан Баранзаев “Сахилгаан – буряад хэлэ үзэхэ сайт” гэһэн түсэлөө эльгээгээ. Мүнөө сагай оньһон түхеэрэлгэ хэрэглэжэ, мүнөөдэрэй сагай эрилтээр залуушуулай һонирхомоор түсэлые дэмжэхэл ёһоороо дэмжэгдэбэ.
Дмитрий Александров “vk.com нийгэмийн сүлжээе буряадшалалга” гэһэн түсэлдэ анхаралаа хандуулмаар, юундэб гэхэдэ эндэ тон олон зон орожо һонирходог бшуу, буряад хэлэ үзэхэ дуратай хүнүүдтэ амин шухала хэрэгтэй түсэл болоно.
Буряад Уласдаа мэдээжэ ирагуу найрагшад Галина Базаржапова, Дулгар Доржиева, Эрдэни Дугаров гэгшэдые “Уран үгэ” гэһэн дамжуулгада урижа, телехарагшадтай уулзалга эмхидхэхэ гэһэн зорилго табиһан Янжима Ким һанаашалга дэмжэгдэбэ.
Залуушуулай-хүүгэдэй түбэй бэлэдхэһэн “Буряад Ералаш” гэһэн түсэл бидэнэй анхарал татаба. Юундэб гэхэдэ, буряадаар хөөрэлдэһэн видеобэшэлгэ зохёон бүтээжэ, энеэдэтэһй ушарнуудые харуулжа шадаа. Зохидхоноор бүтээһэн богонихон иимэ туршалгануудые залуушуул һонирхохо ха юм даа.
Будажапов Эдуард , Нордопов Очир хоюулаа "Наадхуур" гэжэ гар утас дээрэ мүнөө сагта тааруулан һонин наада зохёогоод харуулба. Хүүгэдэй сэсэрлигэй үхибүүдһээ эхилээд хэнэйшье һонирхомоор наадануудай түсэл дэмжэлгэдэ хүртэбэ.
Намжилма Бальжинимаевагай дурадхаһан үхибүүдэй-зохёохы удхатай “Минии уг гарбал” гэһэн Интернет-конкурс дэмжэлгэдэ мүн лэ хүртөө юм.
Грантын мүрысөөнүүдэй түлэблэлгэ (проект) бэлдэхэдээ, ямар арга хэрэглэхэб, ямар зорилго урдаа табихаб,түлэблэлгын гол удха хүнүүдтэ ойлгосотойгоор ямар аргаар дамжуулхаб, бэелүүлхын түлөө ямар түхеэрэмжэ хэрэгтэйб, яагаад проект бэлдэхэб, яагаад проект бэшэхэб гэхэ мэтэ бидэндэ туһатай заабаринуудые Хотын залуушуулай хорооной дарга Эрдэни Дымчиков хөөрэжэ үгөө һэн. Ойлгогдоогүй юумэн тухай асуухадамнай, дэлгэрэнгы харюу үгэжэ, бидэндэ хэрэгтэй заабари хэлэжэ туһалаа һэн. Энэ хэшээлнүүд грант абаха тэмсээндэ түлэблэлгэеэ бэлдэхэдэмнай, тон ехэ туһаламжа болоо һэн. Энэ хэшээлдэ шагнаһан заабаринуудые ходол уншаад, өөртөө хүтэлбэри болгожо абаад, ёһо гурим соонь Гурбадахи грантнуудай фестивальда Интернет-проект гэжэ номинацида «Мүнгэн тобшо» сайтын ябуулжа байһан «Минии уг гарбал» гэжэ түсэлөө тэмсээндэ оруулха тухай мэдүүлгэ баряа һэм.
«Минии уг гарбал» сайт ямар зорилготой хэжэ эхилһэн тухайгаа слайднуудые харуулжа, дэлгэрэнгы хөөрэбэбди, видеобэшэлгэнүүдээ харуулаабди, сэсэрлигтэ буулгаһан жаахан үхибүүдэй гэрэл зурагуудые, толилолгонуудаа харуулжа, хаана ямар һонин юумэн болоноб, тэндэ ошоод, видеозураг буулгаад, фотозурагтайгаар толилолго табихадамни, интернет үзэгшэдтэ ямар һонин байна гээшэб гэжэ хөөрэбэбди.

Буряад хэлэнэй түлөө һанаата болодог, сагаан сэдьхэлээрээ туһалдаг Юрий Содномович Балханов шэнги хүнүүд Буряад Уласдамнай олон болохонь болтогой!

Notice: Undefined index: vote-post-4299 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)