Гордость нашей семьи


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC01662Люди плакали, смеялись и веселились. Он вспоминал, что совсем незнакомые люди обнимались и целовались, радуясь долгожданной Победе. 9 мая сорок пятого, это был настоящий всенародный праздник – праздник со слезами на глазах.
Автор: Люда Намдакова, учащаяся 9-го класса Могойтуйской средней школы № 3 Агинского бурятского округа.
На конкурс “Минии уг гарбал” – “История моего рода”

ҮБГЭН АБАЯА ОМОГОРХОН ДУРСАНАБДИ

Минии уг гарбал Сагаангууд омогой юм.Сагаангууд омогой хүнүүд омог дорюун зантай, һанаһан хэрэгээ заабол бүтээдэг, хэлэһэн үгэеэ заабол дүүргэдэг юм гэжэ суурхадаг. Минии үбгэн абамни Хориин арбан нэгэн эсэгын Сагаангуудай хүбүүн байһан. Агууехэ Эсэгын дайнда эрэлхэгээр дайлалдаһан, олон орден медальтай гэжэ мэдэхэ байгааб. Мүнөө Росси Эхэ ороноймнай арад зон Илалтын 70 жэлэй ойн баяр тэмдэглэжэ байхадань, үбгэн абамни дайлалдаһан тухай юу хөөрэдэг һэмбэ гээд, абадаа хандабаб.
Абамни Доржо Цыренович Намдаков иигэжэ хөөрэбэ:
-Минии аба Намдаков Цырен Намдакович 1943 оной март һарада дайнда мордоһон байгаа. Зургаа һарын бэлэдхэлэй курсэдэ һураад, 1943 оной декабрь һарада Баруун фронтдо эльгээгдэбэ. Дайнай гал дүлэн соогуур ябажа ерэһэн абамни, Цырен Намдакович Намдаков дайн тухай хөөрэхэ дурагүй һэн. Тиигэбэшье, мүшхэхэдэмни иигэжэ хөөрөө бэлэй. “Белоруссиин Витебск хотын хажууда хатуу байлдаанда түрүүшынхиеэ сээжээ шархатаа һэмби. Зеленогорско хотын госпитальда аргалуулаад, дахяад фронт эльгээгдээб. Маршал Рокоссовскиин толгойлдог 2-хи Белорусско фронтын 49-дэхи армида дайлалдажа ябаһан хүм. 1945 оной январиин 23-да манай сэрэг Польшо, Зүүн
Пруссиин хилэ хүрэбэ. Хилэ хоёр дабхар түмэр бүһэлэлгэ татаһан, ехэ бүхэлэгдэһэн байгаа һэн. Добтолгын урда тээ 10 зүрхэтэй сэрэгшэдые шэлэжэ абаад, сэрэгэй урагшаа дабхиха харгы гаргахыень даабари үгэбэ. Бидэ арбан сэрэгшэд дайсанай буунуудай буудалга доогуур танкнуудта һаалта болгоһон проволоко, унаһан модон, түмэр столбнуудһаа харгы сэбэрлэжэ, тэһэлжэ байжа командованиин захиралта дүүргэжэ, булта амиды гаралсаа һэмди. Фашистнуудые намнажа, январиин һүүл багаар Балтиин далайн эрьедэ оршодог Данциг хото хүрөөбди. Аймшагтай энэ байлдаануудта олон нүхэдөө алдаа һэмби. Хайратайл байдаг һэн даа. 1945 оной мартын 3-да хүндөөр шархатажа, үрөөһэн хүлөө тайруулаа һэмби. Жэл шахуу элдэб госпитальнуудаар аргалуулаад, 1946 оной июль һарада нютагаа бусаа һэмби.
Илалтын үдэрые Иваново хотын госпитальда угтаа һэм. Таниһан таняагүй хүнүүд, түрэл юм шэнги тэбэрилдэжэ, таалалдажа, уйлалдажа байгаа һэмди. Баяртайшье, уйдхартайшье Илалтын үдэр байгаа һэн. Гэртээ ерэһэн хойномни “Эсэгын дайнай П шатын орден” барюулаа һэн.
Үбгэн абамни “Коммунизм” колхоздоо элдэб ажалда хүдэлөө, осеменатораар, учетчигоор, бухгалтераар хүдэлһэн юм. Үрөөһэн хүлтэй хадаа юм гү, үбһэнэй халуун хаһада һүри хаяхадаа, олигой шадалтай, һуумгашаа бухалые бухал зандань гэхээр асалаад һүриин үндэр болотор хаяжал, хаяжал байдаг һэн. Морин косилкаар үбһэ сабшаха, морин тармуурта һуугаад үбһэ тармаха, эхэ хонидые үрэжүүлхэ хэрэгтэ хам оролсохо – иимэл байгаал даа минии үбгэн абамни. Илалтын 70 жэлэй ойн баярай үедэ Цырен Намдаков үбгэн абаяа омогорхол дүүрэн дурсан һананабди.
Люда Намдакова,
Агын тойрогой Могойтын № 3 дунда һургуулиин 9-хи классай һурагша.

Гордость нашей семьи

Наш дед Цырен Намдакович Намдаков из рода «Сагаангууд». В народе говорят, что люди из нашего рода отличаются трудолюбием и добротой. Мы никогда не унываем и помогаем своим сородичам, а также всегда отвечаем за свои слова и поступки. Ярким примером таких людей, несомненно, был наш дедушка – участник Великой Отечественной войны. Мы в семье бережно храним светлую память о нем, и сохранили все его ордена и медали.
В канун 70-летия Великой Победы над фашизмом я попросила своего отца - Доржо Цыреновича рассказать о дедушке. И вот что он мне поведал:
-Мой аба (отец) и твой үбгэн аба (дедушка) Цырен Намдаковч Намдаков был призван в марте 1943 года. После краткосрочных курсов в декабре 1943 года был отправлен на фронт.
Отец не любил рассказывать про войну и был немногословным человеком. Но все же он рассказывал, что был ранен в Белоруссии, под Витебском. После лечения в Зеленогорском госпитале (на фотографии дедушка в госпитале), снова пошел на фронт бить фашистов. Он воевал в составе 49-ой армии, на втором Белорусском фронте, под командованием маршала Советского Союза Рокоссовского. 23 января 1945 года в составе Советской Армии освободил Польшу и дошел до границ Пруссии. Граница же была защищена двойным рядом железных укреплений. Укрепление состояло из железных столбов, проволок и деревьев.
Перед наступлением наш дедушка стал одним из 10 смельчаков, перед которыми была поставлена задача - зачистить дорогу и дать возможность пройти нашим танкам. Отец рассказывал, что пришлось идти вперед под прицельным огнем врага, и каждая секунда промедления могла стоить им жизни. Но все же они выполнили приказ командования и по расчищенной дороге танки пошли в наступление. Фашиста гнали до самого Данцига и берегов Балтийского моря. Рассказывал, что в боях он терял много своих друзей, и смерть каждого из них вызывала горечь в душе и злобу на врага.
3 марта 1945 года отец был тяжело ранен. Потерял ногу, но остался живым и больше года лечился в различных госпиталях СССР. В родное село он вернулся летом 1946 года.
Со слов отца я узнала, что дедушка встретил День Победы в Иваново. В тот день по всему городу и всему Советскому Союзу людей переполняли искреннее, долгожданные чувства. Люди плакали, смеялись и веселились. Он вспоминал, что совсем незнакомые люди обнимались и целовались, радуясь долгожданной Победе. 9 мая сорок пятого, это был настоящий всенародный праздник – праздник со слезами на глазах.
Наш дедушка Цырен Намдакович награжден орденом Великой Отечественной войны II степени. После войны дедушка трудился в колхозе «Коммунизм». Работал учетчиком, бухгалтером, осеменатором. У него были очень сильные руки. Односельчане рассказывают, что сидя он мог копнами кидать сено на стог. Несмотря на ранение, лихо управлял конной сенокосилкой.
Я узнала очень многое о судьбе своего дедушки и о судьбе нашей Родины. Гордость за него и за героев того времени отдавших страшную цену за Великую Победу навсегда останется в моем сердце и в моей памяти. И когда у меня появятся дети и внуки, я обязательно расскажу им о нашем славном предке, передам им нашу семейную реликвию - его ордена и медали. Память о нем будет жить в веках.
Участник конкурса: Намдакова Люда, ученица 9-го класса Могойтуйской средней школы № 3 Агинского Бурятского округа.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Метки записи: